Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 123

July 20, 2021

Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb Ob: Kev Loj Hlob

Tib neeg loj hlob sib txawv nce raws li hom tsev neeg uas lawv yug los, thiab lawv kawm tej lus qhia sib txawv los ntawm lawv niam thiab lawv txiv. Tej yam tshwm sim no yog tej yam ntxwv thaum ib tug neeg loj tiav niam tiav txiv, thiab yog kev loj hlob tseem ceeb heev rau hauv zeeg sij hawm tseem ceeb ob ntawm ib tug tib neeg lub neej txoj sia. Tsis tas hais los yeej tau lawm, tib neeg tsis muaj kev xaiv rau thaum lub sij hawm tseem ceeb no, los yog hais tias. Nws yeej raug npaj ua ntej los lawm thiab hloov pauv tsis tau.

1. Tus Tswv Tsim Tau Npaj Tej Yam Ntxwv Uas Hloov Tsis Tau rau Txhua Tus Tib Neeg Thaum Hnub Nyoog Los Txog

Ib tug tib neeg tsis muaj peev xwm xaiv cov neeg, tej xwm txheej, los sis tej yam uas lawv raug kho kom zoo thiab raug ua kom muaj hwj chim rau thaum lawv loj hlob. Tib neeg tsis muaj peej xwm xaiv yam kev txawj ntse los sis tej txuj ci uas lawv xav tau los, tej cwj pwm uas lawv xav kom muaj. Tib neeg yeej hais tsis tau tias leej twg yog lawv niam thiab lawv txiv thiab tej kwv tij neej tsa, lawv loj hlob los ntawm tej chaw zoo li cas; lawv txoj kev sib raug zoo nrog cov neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas nyob ib puag ncig ntawm lawv, thiab tej ntawd muaj hwj chim rau lawv txoj kev txhim kho li cas, tag nrho tej no yog tshaj qhov lawv tswj kav tau lawm. Ces leej twg txiav txim siab txog tej no? Leej twg npaj tej no? Vim tib neeg tsis muaj kev xaiv rau yam no, vim lawv tsis muaj peev xwm txiav txim siab txog tej yam no rau lawv tus kheej, thiab vim lawv tsis tau ua kom zoo raws li qhov ib txwm tshwm sim, nws tsis tau hais tias kev xeeb txawm ntawm tej tib neeg, tej xwm txheej, thiab tag nrho txhua tsav txhua yam hais los no yog nyob rau hauv tus Tswv Tsim ob txhais tes. Qhov tseeb tiag, tus Tswv Tsim yeej npaj tej yam tshwj xeeb rau txhua tus tib neeg thaum yug lawm, Nws kuj npaj tej yam tshwj xeeb raws li kev loj hlob ntawm txhua leej txhua tus. Yog ib tug tib neeg txoj kev yug los ua rau muaj tej yam hloov pauv rau tej tib neeeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas nyob ib puag ncig lawv, ces yuav muaj kev cuam tshuam tseem ceeb rau txoj kev lob hlob thiab kev txhim kho ntawm tub neeg ntawd thiab. Piv txwv li, ib txhia tib neeg yug los rau hauv tej tsev neeg txom nyem, tab sis loj hlob los ntawm tsev neeg nplua nuj; hos lwm cov yug los rau hauv tej tsev neeg nplua nuj tab sis muaj kev cuam tshuam ua rau lawv txoj hmoo tsis zoo thiab ua rau txom nyem, cov neeg zoo li ntawd vim lawv loj hlob rau ntawm tej chaw tsis zoo. Yeej tsis muaj leej twg yug los raws nraim li txoj kev cai uas hloov pauv tsis tau, thiab yeej tsis muaj leej twg muaj kev loj hlob raws nraim li qhov npaj tseg hloov pauv tsis tau. Ib tug tib neeg tsis muaj peev xwm xav hauv nruab siab los sis tswj kav tau tag nrho tej no; lawv yog tej khoom tsim los ntawm tib neeg txoj hmoo, cog ruaj khov rau hauv lawv lawm, tag nrho tej no yeej raug txiav txim los ntawm txoj hmoo uas tus Tswv Tsim npaj ua ntej rau txhua tus tib neeg lawm; lawv raug txiav txim los ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo thiab Nws tej kev npaj rau txoj hmoo ntawd.

2. Kev Loj Hlob Ntawm Tib Neeg Rau Ntawm Tej Chaw Sib Txawv Yuav Ua Rau Muaj Lub Luag Hauj Lwm Sib Txawv

Tib neeg yug los rau ntawm ib lub chaw thiab lawv yuav muaj kev loj hlob rau ntawm lub chaw ntawd, thiab qhov kev loj hlob ntawd yuav zoo ib yam nkaus li qhov lawv yug los. Thaum lub sij hawm no, tib neeg pib kawm hais lus, thiab hauv lawv lub siab yuav pib ntsib ntau yam thiab txais ntau yam tshiab nkag los, nws yog lub sij hawm thaum ib neeg muaj kev loj hlob xwm yeem. Yam uas tib neeg hnov los ntawm nws ob lub pob ntseg, pom ntawm nws ob lub qhov muag, thiab nkag mus rau hauv nws lub siab lub ntsws yuav maj mam puv ib qhov zuj zus thiab ua rau lawv ua lub neej kaj siab lug. Tej tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas nkag los rau hauv lawv tej kev sib khiav sib hu; txoj kev txawj xav, kev txawj ntse, thiab tej txuj ci uas lawv kawm; thiab lub tswv yim xav yuav cuam tshuam rau yam uas raug qhuab qhia los sis raug qhia tag nrho thiab muaj kev cuam tshuam rau tib neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia. Yam lus uas tib neeg kawm hais thaum lawv loj hlob zuj zus thiab kawm lub tswv yim xav muab cais tsis tau tawm ntawm ib puag ncig uas lawv tau ua neej nyob hauv lub sij hawm thaum tseem hluas, thiab qhov ib puag ncig ntawd muaj lawv niam thiab lawv txiv thiab tej kwv tij viv ncaus los yog nus muag, thiab lwm cov neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas nyob ib puag ncig lawv. Yog li, kev loj hlob thiab txhim kho ntawm ib tug tib neeg yog raug txiav txim los ntawm lub chaw uas lawv muaj kev loj hlob, thiab kuj nce raws li cov neeg, tej tej xwm txheej, thiab tej yam uas nkag los rau hauv lawv txoj kev sib khiav sib hu rau thaum lub sij hawm no. Vim tias tej yam ntxwv hauv ib tug tib neeg txoj kev loj hlob yeej raug npaj tseg ua ntej los lawm ntev, ib puag ncig uas tib neeg ua neej nyob rau thaum lub sij hawm ua qhov txheej txheem no los kuj ib txwm raug npaj tseg ua ntej lawm thiab. Nws tsis yog txiav txim siab raws li tug neeg txoj kev xaiv thiab kev nyiam, tab sis raws nraim li tus Tswv Tsim tej kev npaj, raug txiav txim los ntawm tus Tswv Tsim txoj kev sib koom tes npaj thiab Nws lub hwj chim kav tag nrho rau tib neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia. Yog li, cov neeg tib neeg uas ib tug neeg ntsib rau hauv zeeg sij hawm loj hlob, thiab tej yam uas lawv nkag los sib khiav sib hu nrog, tag nrho tej no yog ib txwm xeeb txawm sib txuas nrog tej kev coj thiab kev npaj tseg ntawm tus Tswv Tsim lawm. Tib neeg tsis muaj peev xwm kwv yees tej yam kev sib raug zoo nyuaj li no tau ua ntej, los sis lawv yeej tsis muaj peev xwm tswj kav tej ntawd tau los sis paub kom tob tau tej ntawd. Ntau yam sib txawv thiab tib neeg muaj feem ntsig txog rau kev loj hlob ntawm tib neeg, thiab yeej tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm npaj los sis scoj ua tau tej kev sib txuas lus loj thiab dav npaum li no tau. Yeej tsis muaj leej twg los sis yam twg ua tau tshwj tsis yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm tswj kav tau tag nrho txhua yam tshwm sim ntawm tib neeg, tej yam thiab tej xwm txheej, los sis lawv yeej tsis muaj peev xwm tuav los sis tswj kav kom tau tej ntawd tseg kom txhob ploj mus, thiab nws yog ib qho kev sib txuas loj thiab dav heev uas ua kom tib neeg txoj kev txhim kho zoo raws li tau npaj tseg los ntawm tus Tswv Tsim thiab ua kom muaj ntau yam zoo rau kev loj hlob ntawm tib neeg. Nws yog kev tsim ntau lub luag hauj lwm tseem ceeb rau tus Tswv Tsim tes dej num ntawm kev cawm tib neeg, cog kev ruaj khov kom zoo, cog lub hauv paus kom ruaj khov rau tib neeg kom ua tau zoo tiav hlo raws li lawv tej luag hauj lwm.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem