Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 124

July 21, 2021

Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb Uas Peb: Kev Ywj Pheej

Tom qab ib tug neeg dhau me nyuam yaus los ua hluas thiab maj mam loj hlob zuj zus tiav niam tiav txiv lawm, thaum lawv dhau qhov ua hluas los lawm, kauj ruam txuas ntxiv yog lawv yuav tawm ntawm lawv niam lawv txiv mus raws li txoj kev ywj pheej ntawm ib tug neeg laus. Thaum zeeg sij hawm no, lawv yuav tsum ntsib txhua tus tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam raws li qhov uas ib tug neeg laus yuav tsum tau ntsib, ntsib txhua yam ntawm lawv txoj hmoo uas yuav tshwm sim rau hauv lawv tus kheej raws li lub sij hawm caij nyoog. Qhov no yog zeeg sij hawm tseem ceeb uas peb uas ib tug neeg yuav tsum hla mus kom dhau.

1. Tom Qab Dhau Los Muaj Kev Ywj Pheej Lawm, ib Tug Neeg Yuav Pib Ntsib tus Tswv Tsim Lub Hwj Chim Kav

Yog ib tug neeg txoj kev yug thiab kev loj hlob yog “lub sij hawm npaj” rau nws txoj kev taug hauv lub neej txoj sia, kev cog kev ruaj ntseg ntawm ib tug neeg txoj hmoo, dhau ntawd ces nws txoj kev ywj pheej yog txoj kev qhib rau nws tus kheej txoj hmoo hauv lub neej txoj sia. Yog ib tug neeg txoj kev yug thiab kev loj hlob yog kev nplua ntuj lawv yuav tau npaj rau lawv txoj hmoo hauv lub neej txoj sia, dhau ntawd ces tus neeg no txoj kev ywj pheej yog thaum lawv pib siv los sis txhawb ntxiv rau txoj kev nplua ntuj ntawd. Thaum tib neeg tawm ntawm lawv niam thiab lawv txiv mus thiab muaj kev ywj pheej lawm, tus yeeb yam lawv ntsib, thiab hom hauj lwm thiab txoj hauj lwm uas muaj rau tib neeg yog tag nrho raug tswj los ntawm txoj hmoo thiab tsis muaj dab tsi muaj feem ntsig txog rau lawv niam lawv txiv lawm. Ib txhia tib neeg xaiv mus kawm ib hom kawm zoo hauv tsev kawm ntawv qeb siab thiab thaum kawg nrhiav tau ib txoj dej num txaus siab nyiam tom qab kawm tiav, ua rau muaj yeej rau thawj kauj ruam hauv lawv lub neej txoj sia. Ib txhia tib neeg kawm thiab paub ntau hom txuj ci sib txawv thiab tiam sis lawv yeej ib txwm nrhiav tsis tau ib teg dej num uas phim rau lawv los sis yeej ib txwm nrhiav tsis tau qeb dej num kom phim rau lawv, tsawg leej thiaj muaj hauj lwm ua; thaum xub thawj ntawm lawv lub neej txoj sia, lawv nrhiav pom lawv tus kheej raug rhuav tshem rau txhua qhov kev lem, muaj teeb meem tas li, lawv txoj kev cia siab tsis nquag plias thiab tsis muaj dab tsi tseeb rau lawv txoj kev ua neej li. Ib txhia tib neeg rau siab ntso rau lawv txoj kev kawm, tiam sis muaj txoj hau kev kawm tiav qeb siab tsawg heev; zoo li lawv txoj hmoo yeej ib txwm kawm tsis tiav, lawv thawj txoj kev ntshaw hauv lawv txoj kev ua neej yaj nkag mus nrog huab nrog cua tag lawm. Yeej tsis paub tias txoj kev tom hau nej yuav du los sis muaj pob zeb, thaum xub thawj lawv yuav hnov tias tib neeg txoj hmoo nquag hloov pauv li cas, yog li lub neej txoj sia thiaj li muaj qhov ua tau raws li siab xav thiab qhov txaus ntshai. Ib txhia tib neeg, txawm tias tsis paub ntaub ntawv zoo los xij, sau ntau phau ntawv thiab ua rau muaj koob nrov npe; ib txhia, txawm tias twb tsis paub ntawv hlo li los, khwv tau nyiaj hauv kev ua lag ua luam thiab yog li muaj peev xwm txhawb nqa tau lawv tus kheej…. Tib neeg xaiv khwv noj khwv haus dab tsi, lawv khwv noj khwv haus li cas: tib neeg puas muaj yam tswj kav ua kom lawv xaiv tau yam zoo los sis yam phem rau hauv tej yam zoo li no? Tej yam zoo li no puas tau raws li tib neeg txoj kev ntshaw thiab tej kev txiav txim siab? Tib neeg feem ntau muaj kev xav tau raws li nram qab no: ua dej num tsawg ho khwv nyiaj tau ntau, tsis ua dej num thaum tshav ntuj thiab los nag, tsuas hnav ris tsho zoo zoo kom pom ci iab thiab ntsa rau qhov txhia chaw, ua kom nyob siab tshaj lwm tus neeg, thiab ua rau muaj meej mom rau lawv tej pog koob yawg koob. Tib neeg cia siab rau txoj kev ua kom zoo tiav log, tab sis thaum lawv xub rhais thawj kauj ruam rau lawv txoj kev ua neej mus lawm, lawv mam li paub qhov tseeb zuj zus tias qhov ua tsis tau zoo tiav log ntawm tib neeg txoj hmoo yog li cas tiag, thiab thaum lawv to taub xub thawj txog qhov tseeb ntawd tias txawm tib neeg yuav sib zog npaj rau lawv txoj hau kev rau yav tom ntej npaum li cas lo xij thiab txawm tib neeg yuav ua siab tawv qhawv ua los xij, yeej tsis muaj leej twg yuav muaj rab peev xwm los sis lub hwj chim ua tau raws li lawv tus kheej tej kev npau suav, thiab yeej tsis muaj leej twg yuav los tswj kav tau lawv tus kheej rau yav tom ntej tau. Nws yeej tseem tshuav deb ntawm tib neeg tej kev npau suav thiab qhov tseeb uas lawv yuav tsum tau ntsib; tej yam uas tib neeg yeej yuav ua tsis tau kom zoo li ntawd thiab tau ntsib tej yam muaj tseeb zoo li no, tib neeg yeej ib txwm ua tsis tau raws li lub siab xav tau los sis txoj kev txaus siab. Ib txhia tib neeg xam pom mus deb, thiab sib zog ua kom kawg siab kawg ntsws seb ua puas tau raws li lawv txoj kev ntsaws ntawm lawv txoj kev khwv noj khwv haus thiab yav tom ntej, ua txhua yam kom hloov pauv rau lawv tus kheej txoj hmoo. Tab sis txog thaum kawg, lawv mam li paub qhov tseeb tias txawm lawv tus kheej yuav sib zog ua npaum li cas los xij yuav ua tsis tau raws li lawv tej kev npau suav thiab tej kev ntshaw, lawv yeej ib txwm hloov tsis lawv txoj hmoo, thiab txawm lawv yuav nquag ua npaum li cas los xij, lawv yeej ib txwm ua tsis tau tshaj txo hmoo uas tau muab rau lawv lawm. Txawm yuav muaj kev sib txawv ntawm rab peev xwm, kev txawj ntse, thiab lub hwj chim xav los xij, tib neeg txhua tus yeej muaj tib txoj hmoo ib yam nkaus, uas yeej tsis muaj kev sib faib ntawm yam loj thiab yam me, qhov siab thiab qhov qis, qhov coj nruj thiab kev coj tsis nruj. Tib neeg caum txoj hauj lwm dab tsi, tib neeg ua dab tsi rau txoj kev ua ib lub neej, thiab kev nplua ntuj hauv tib neeg lub neej yuav muaj ntau npaum li cas los tsis yog yuav raug txiav txim los ntawm lawv niam thiab lawv txiv, lawv tej kev tshaj lij, lawv tej kev mob siab los sis lawv tej kev xav tau tshaj qhov muaj peev xwm ua tau, tab sis tej no yeej raug txiav txim ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm.

2. Kev Tawm Ntawm Niam thiab Txiv Mus thiab Kev Pib Kub Siab Ua Lawv Lub Luag Hauj Lwm rau hauv Lub Neej Tiag

Thaum tib neeg loj tiav niam tiav txiv lawm, lawv muaj peev xwm tawm ntawm lawv niam thiab lawv txiv mus thiab tsoo mus raws li lawv tus kheej lub neej, thiab nws txog lub sij hawm uas lawv pib ua lawv tus kheej lub luag hauj lwm, ntawd yog lub zog uas tseem pom tsis tseeb thiab mam li paub tseeb zuj zus txog tib neeg tes luag hauj lwm. Qhov tseeb tiag, tib neeg tseem muaj kev sib txuas zoo nrog lawv niam thiab lawv txiv, tab sis vim yog lawv tes luag hauj lwm thiab txoj kev coj ua hauv lub neej txoj sia tsis muaj dab tsi ua nrog lawv niam thiab lawv txiv, qhov kev sib raug zoo no yuav maj mam faib cais rau thaum ib tug neeg muaj kev ywj pheej zuj zus lawm. Los ntawm kev koom roj koom ntshav ua ke los xij, tib neeg tsis muaj peev xwm pab tau txawm tias tseem nce raws lawv niam thiab lawv txiv txoj kev xav los xij, tab sis yog muab hais ncaj ncaj, ces thaum lawv loj tiav log lawm, lawv yuav muaj lub neej uas cais tawm tag nrho ntawm lawv niam lawv txiv thiab coj ua raws li lawv xav tau kev ywj pheej. Ntxiv rau ntawm kev yug thiab tu me nyuam lawm, cov niam cov txiv tseem muaj lub luag hauj lwm npaj rau lawv cov me nyuam txoj kev ua neej kom muaj kev loj hlob zoo, kom tsis muaj qhov txawv mus ntawm qhov txiav txim siab ua ntej ntawm tus Tswv Tsim uas tau txhawb nqa rau hauv ib tug neeg txoj hmoo. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm tswj kav tau tias tib neeg lub neej yav tom ntej yuav zoo li cas; nws yeej raug npaj ua ntej los lawm ntev, thiab lawv niam thiab lawv txiv los yeej tsis muaj peev xwm hloov tau lawv txoj hmoo. Txawm yuav txhawj txog txoj hmoo los xij, txhua tus neeg yeej muaj kev ywj pheej, thiab txhua tus neeg yeej muaj lawv tus kheej txoj hmoo. Yog li, yeej tsis muaj leej twg niam thiab txiv muaj peev xwm tshem tau lawv txoj hmoo los sis muaj cai los haub ntxias ib qho me me li nyob rau hauv lub neej txoj sia. Nws tuaj yeem hais tau tias kev yug los rau hauv ib tsev neeg yeej raug npaj raws li txoj hmoo lawm thiab lub chaw tu kom tib neeg loj hlob yeej tsis tshaj qhov kev npaj ua kom tiav raws li tib neeg tes hauj lwm hauv lub neej txoj sia. Lawv tsis nyob rau hauv txoj kev txiav txim txog ib tug neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia los sis hom txoj hmoo nyob hauv ib tug neeg uas yuav tau ua kom tiav hlo lawv tes hauj lwm. Thiab yog li ntawd, yeej tsis muaj leej twg niam thiab txiv muaj peev xwm pab ua kom tiav lawv lub luag hauj lwm rau hauv lub neej txoj sia, thiab kuj ib yam nkaus thiab, yeej tsis muaj leej twg cov kwv tij neej tsa muaj peev xwm pab ua lawv lub luag hauj lwm hauv lub neej txoj sia tau. Tib neeg ua tiav nws tes hauj lwm li cas thiab tag nrho ntawm qhov kev ua neej uas tib neeg ua nws lub luag hauj lwm yog raug npaj raws lawv txoj hmoo hauv lub neej txoj sia lawm. Muab hais ua lwm lo lus, yeej tsis muaj leej twg cheem tau tej yeeb yam haub ntxias rau ib tug neeg tes hauj lwm uas raug npaj ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm. Txhua tus tib neeg yuav loj hlob tiav niam tiav txiv rau ntawm tej chaw uas lawv loj hlob; dhau ntawd ces lawv mam li pib lawv tus kheej tej kev taug hauv lub neej txoj sia ib kauj ruam zuj zus thiab ua tiav hlo txoj hmoo uas tus Tswv Tsim tau npaj rau lawv. Raws li keeb kwm uas xav tsis txog, lawv nkag mus rau tib neeg txoj kev nyuaj siab ntau yam thiab tuav lawv tus kheej tes dej num hauv lub neej, lawv pib ua kom tiav hlo lawv lub luag hauj lwm raws li qhov raug tsim los ua tib neeg ntawm tus Tswv Tsim txoj kev npaj tseg ua ntej rau Nws lub hwj chim kav lawm.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem