Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 142

July 28, 2021

Yam dab tsi sawv cev qhia txog Ntxwgnyoog tes dej num hauv tib neeg? Nej yuav tsum muaj peev xwm kawm tej no los ntawm nej tus kheej cov kev paub dhau los—nws yog qhov sawv cev qhia txog Ntxwgnyoog zoo tshaj plaws, yam uas nws pheej ua, yam uas nws sim ua rau txhua tus neeg. Tej zaum nej tsis tuaj yeem pom qhov yam ntxwv no, yog li nej thiaj tsis xav tias Ntxwgnyoog txaus ntshai thiab ntxim ntxub. Puas muaj leej twg paub txog tus yam ntxwv no yog dab tsi? (Txhua yam nws ua, nws ua los rhuav tshem tib neeg.) Nws rhuav tshem tib neeg tau li cas? Koj puas tuaj yeem qhia rau Kuv txog qhov tseem ceeb thiab kom ntxaws me ntsis? (Nws dag ntxias, yaum thiab sim tib neeg siab.) Qhov ntawd yeej muaj tseeb; cov no yog ob peb txoj hauv kev uas tus yam ntxwv zoo li no tau qhia rau peb paub meej. Ntxwgnyoog kuj siv lus cuav, tawm tsam thiab iab liam tib neeg-cov no yog txhua yam uas qhia meej heev li lawm. Puas muaj lwm yam ntxiv lawm thiab? (Nws hais lus dag.) Kev dag noj dag haus thiab kev dag los ntawm Ntxwgnyoog los. Nws ua tej no tas li uas kev dag cia li tawm hauv nws lub qhov ncauj los yam uas nws tsis tau xav kiag li. Puas muaj lwm yam ntxiv lawm thiab? (Nws tseb kev tawg ua pab ua pawg.) Qhov no tsis tshua tseem ceeb pis tsawg. Tam sim no Kuv yuav piav qhia qee yam rau nej yam uas yuav ua rau nej xob plaub hau tsa nqug, tiam sis Kuv tsis ua kom nej ntshai. Vajtswv ua dej num rau tib neeg thiab txhawb nqa tib neeg tsis hais los ntawm Nws tus cwj pwm thiab Nws lub siab. Yog li, Ntxwgnyoog ne puas txhawb nqa tib neeg? Tsis txhawb nqa, nws tsis txhawb nqa tib neeg. Ntawm qhov tsis sib xws mas yog, nws siv sij hawm ntau heev los xav txog kev rhuav tshem tib neeg. Tsis yog li ntawd lov? Thaum uas nws tab tom xav txog rhuav tshem tib neeg, puas yog nws tus yam ntxwv hauv siab tseem ceeb tshaj? (Yog.) Yog li, hais txog Ntxwgnyoog lub luag hauj lwm rau tib neeg, Kuv muaj ob sob lus uas tuaj yeem piav qhia lub siab phem thiab tus yeeb yam phem ntawm Ntxwgnyoog, uas tuaj yeem ua rau nej paub txog kev ntxim ntxub ntawm Ntxwgnyoog: Hauv Ntxwgnyoog txoj kev los ze tib neeg, nws ib txwm xav quab yuam kav thiab ua tus tswv ntawm tib neeg, txhua txhua tus neeg, txog ntua theem uas nws tuaj yeem tswj hwm tib neeg tag nrho thiab rhuav tshem tib neeg yam uas phem kawg nkaus, yog li nws thiaj li yuav ua tiav nws lub hom phiaj thiab tiav nws txoj kev xav. Lo lus “quab yuam kav” txhais tau li cas? Puas yog qee yam uas tshwm sim los ntawm koj txoj kev pom zoo, los sis tsis muaj koj txoj kev pom zoo? Koj puas paub tias nws tshwm sim los koj tsis paub? Lo lus teb ces hais tias nws tshwm sim los yam uas koj tsis paub kiag li! Nws tshwm sim rau tej xwm txheej ua koj yeej tsis ceev faj txog, tej zaum nws haj tseem hais lus thiab ua qee yam rau koj, uas tsis tau qhia koj paub ua ntej, tsis muaj qhov tseem ceeb—qhov ntawd yog Ntxwgnyoog, nyob ib puag ncig koj, vij koj. Nws tos ntsoov ib lub zoo sij hawm los siv ces nws quab yuam kav kiag koj, ua koj tus tswv, kom tiav kiag nws lub hom phiaj uas tau tswj hwm koj thiab tsim kev rhuav tshem koj. Qhov no yog lub tswv yim thiab tus xeeb ceem tseeb ntawm Ntxwgnyoog uas nws siv los txeeb noob neej kom ncaim ntawm Vajtswv mus. Nej xav li cas thaum nej hnov txog qhov no? (Txaus ntshai heev thiab peb lub siab ntshai heev.) Nej puas xav tias ntxim ntxub heev? (Xav.) Raws li nej xav tias ntxim ntxub heev, nej puas xav tias Ntxwgnyoog yog tus tsis txaj muag li? Thaum nej xav tias Ntxwgnyoog yog tus tsis txaj muag li, yog li nej puas xav tias cov tib neeg uas nyob ib puag ncig nej cov uas ib txwm xav tswj hwm nej kuj ntxim ntxub thiab, cov neeg uas muaj kev xav phem rau lub meej mom thiab tej kev ntshaw? (Xav.) Yog li Ntxwgnyoog siv txoj kev twg los quab yuam kav thiab ua tib neeg tus tswv? Qhov no puas tau meej rau nej? Thaum nej hnov ob lo lus no “quab yuam kav” thiab “ua tus tswv” nej paub tias ntxim ntxub thiab nej tuaj yeem paub tej kev phem ntawm cov lus no. Txawm tias koj tsis tau pom zoo los sis koj tsis paub, Ntxwgnyoog ua koj tus tswv, quab yuam kav koj, thiab coj tsis ncaj rau koj. Yam dab tsi uas koj tuaj yeem sim hauv koj lub siab? Koj puas muaj qhov tsis nyiam thiab ntxub? (Muaj.) Thaum koj muaj qhov tsis nyiam thiab ntxub Ntxwgnyoog cov kev no, koj ho muaj txoj kev xav li cas rau Vajtswv? (Nco txiaj ntsig.) Nco Vajtswv txiaj ntsig rau txoj kev cawm koj. Yog li tam sim no, lub sij hawm no, koj puas tau muaj txoj kev txiav txim siab los sis xav kom Vajtswv ua tus kav tag nrho thiab tswj hwm txhua yam uas koj muaj thiab koj? (Muaj.) Lub ntsiab lus twg uas koj teb tias muaj? Koj teb tias muaj puas yog vim koj ntshai raug Ntxwgnyoog quab yuam kav thiab ua tus tswv? Koj yuav tsum tsis txhob muaj txoj kev xav zoo li no; nws tsis yog lawm. Tsis txhob ntshai, rau qhov Vajtswv nyob ntawm no. Tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav ntshai. Thaum koj tau nkag siab txog lub ntsiab tseem ceeb phem ntawm Ntxwgnyoog lawm, koj yuav tsum muaj kev nkag siab meej ntxiv los sis mob siab rau ntxiv txog Vajtswv txoj kev hlub, Vajtswv lub zoo tswv yim, Vajtswv txoj kev khuv leej thiab kev zam txim rau tib neeg thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Ntxwgnyoog ntxim ntxub heev, tiam sis yog tias qhov no tseem tsis txhawb koj txoj kev hlub Vajtswv thiab koj txoj kev vam khom thiab tso siab rau Vajtswv, ces koj yog hom neeg twg? Koj puas txaus siab hlo cia Ntxwgnyoog rhuav tshem koj? Tom qab pom txoj kev phem thiab kev phem qias neeg ntawm Ntxwgnyoog lawm, peb tig rov qab los thiab ntsia Vajtswv. Koj paub txog Vajtswv tam sim no los ntawm qee yam kev hloov pauv dhau los lov? Peb puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv dawb huv? Peb puas muaj peev xwm hais tau tias Vajtswv tsis muaj ib qho thuam tau li? “Vajtswv yog qhov dawb huv tshwj xeeb”—Vajtswv puas tuaj yeem ua tau raws li lub npe no? (Tuaj yeem.) Yog li hauv lub ntiaj teb thiab ntawm txhua yam, puas yog tias Vajtswv Tus Kheej thiaj li muaj peev xwm ua raws li tib neeg txoj kev nkag siab rau Vajtswv xwb? Puas muaj lwm tus lawm thiab? (Tsis muaj lawm.) Yog li yam dab tsi uas Vajtswv ua rau tib neeg tiag tiag? Puas yog Nws tsuas saib xyuas koj me me, txhawj xeeb thiab txiav txim siab yam uas koj tsis paub txog xwb? Vajtswv tau muab dab tsi rau tib neeg lawm? Vajtswv tau muab txoj sia rau tib neeg lawm, tau muab txhua yam rau tib neeg lawm, thiab muab tag nrho tej no rau tib neeg yam tsis xav tau ib yam dab tsi li, yam tsis tau ib txoj kev txhawb zog li. Nws siv qhov tseeb, Nws cov lus, thiab Nws lub neej los coj thiab qhia tib neeg, coj tib neeg kom dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev rhuav tshem, kom txav deb ntawm Ntxwgnyoog tej kev sim siab thiab kev ntxias, cia tib neeg pom meej meej txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem thiab lub ntsej muag qias neeg. Puas yog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev txhawj xeeb txog noob neej muaj tseeb? Nws puas yog qee yam uas nej txhua tus tuaj yeem paub tau? (Yog.)

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem