Vajtswv Txoj Lus: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 144

July 29, 2021

Kev Sim Siab ntawm Ntxwgnyoog

Mth 4:1–4 Dhau ntawd ces Yexus tau coj tus Ntsujplig mus rau tom roob moj sab qhua kom raug sim siab los ntawm tus phem. Thiab thaum Nws tau yoo mov tau plaub caug hnub thiab plaub caug hmo, dhau ntawd Nws mam li hnov tshaib plab. Thiab thaum tus neeg sim siab tuaj txog rau ntawm Nws, nws hais tias, Yog Koj yog Vajtswv tus Tub, txib kom cov pob zeb no ua ncuav ci sob. Tab sis Nws tau teb thiab hais tias, Muaj lus sau tseg tias, Tib neeg yuav tsis ua neej nyob tau los ntawm kev noj cov ncuav ci nkaus xwb, tab sis los ntawm txhua lo lus hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los.

Tej no yog cov lus uas tus dab phem tau xub sim siab rau Tswv Yexus. Lub ntsiab lus uas tus dab phem tau hais yog dab tsi? (“Yog Koj yog Vajtswv tus Tub, txib kom cov pob zeb no ua ncuav ci sob.”) Tej lus uas tus dab phem tau hais yooj yim heev, tab sis puas muaj ib qho teeb meem nrog lawv lub ntsiab lus tseem ceeb? Tus dab phem hais tias, “Yog Koj yog Vajtswv tus Tub,” tab sis nyob hauv nws lub siab, nws puas paub los sis nws tsis paub tias Yexus yog Vajtswv tus Tub? Tus dab phem puas paub los sis tsis paub tias Nws yog Khetos? (Nws yeej paub.) Dhau ntawd ces vim li cas nws ho hais tias “Yog Koj yog”? (Nws tab tom sim siab Vajtswv.) Tab sis nws lub hom phiaj ua li no yog dab tsi? Nws tau hais, “Yog Koj yog Vajtswv tus Tub.” Nyob hauv nws lub siab nws yeej paub tias Yexus Khetos yog Vajtswv tus Tub lawm, nws yeej pom meej txog qhov no rau hauv nws lub siab lawm, tab sis txawm yuav paub qhov no, los nws puas zwm rau Nws thiab pe hawm Nws? (Tsis zwm thiab tsis pe hawm.) Nws xav ua yog dab tsi? Nws xav siv lub tswv yim no thiab tej lus no ua kom tus Tswv Yexus npau taws, thiab dhau ntawd ces ntxias kom Nws ua tej yam raws li nws tej kev xav. Qhov no tsis yog lub ntsiab lus txhawb tus dab phem cov lus xwb los? Hauv Ntxwgnyoog lub siab, nws yeej paub meej tias tus no yeej yog Tswv Yexus Khetos lawm, tab sis nws hais tej lus no tam li qhov tsis kam lees txais xwb. Qhov no puas yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam? Ntxwgnyoog tus yeeb yam yog dab tsi? (Yog tus neeg siab dag, siab phem, thiab tsis muaj kev hwm rau Vajtswv.) Yog tsis muaj kev hwm rau Vajtswv dhau ntawd yuav tshwm sim dab tsi? Qhov ntawd tsis yog nws xav tawm tsam Vajtswv xwb los? Nws xav siv lub tswv yim no tawm tsam Vajtswv, thiab nws thiaj tau hais tias: “Yog Koj yog Vajtswv tus Tub, txib kom cov pob zeb no ua ncuav ci sob”; qhov no puas yog Ntxwgnyoog txoj kev xav ua phem los? Yam nws tau sim ua tiag tiag yog dab tsi? Yeej pom nws lub hom phiaj tseeb heev lawm: Nws sim siv lub tswv yim no tsis kam lees txais tes dej num thiab kev txheeb xyuas qhov tseeb ntawm tus Tswv Yexus Khetos. Ntxwgnyoog txhais cov lus no li cas, “Yog Koj yog Vajtswv tus Tub, tig cov pob zeb no ua ncuav ci sob. Yog Koj tsis muaj peev xwm ua qhov no tau, ces Koj tsis yog Vajtswv tus Tub, yog li Koj yuav tsum txhob ua Koj tes dej num mus tau ntxiv lawm.” Tsis yog li no los? Nws xav siv lub tswv yim no tawm tsam Vajtswv, nws xav yaws tawm thiab rhuav tshem Vajtswv tes dej num; qhov no yog kev npaj ua phem ntawm Ntxwgnyoog. Nws txoj kev npaj ua phem yog xeeb txawm kev nthuav tawm ntawm nws tus yeeb yam. Txawm nws yeej paub tias tus Tswv Yexus Khetos yog Vajtswv tus Tub, qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv Nws Tus Kheej ntag, nws yuav pab tsis tau tab sis tsuas ua tej yam zoo li no, caum raws qab kom ze Vajtswv nrab qaum, tawm tsam Nws tas li thiab mus txhua qhov txhia chaw mus ua tsis ncaj thiab lom txwm rhuav tshem Vajtswv tes dej num.

Tam sim no, cia peb los tshuaj xyuas rau koog lus uas Ntxwgnyoog tau hais txog: “Txib kom cov pob zeb no ua ncuav ci sob.” Yuav ua kom cov pob zeb ua tau ncuav ci—qhov no txhais li cas? Yog muaj khoom noj, vim li cas ho tsis noj? Vim li cas thiaj yuav tsum ua kom cov pob zeb ua tau khoom noj? Puas muaj peev xwm hais tau tias tej no yeej tsis muaj lub ntshiab lus txhais dab tsi hlo li? Txawm tias Nws tau yoo mov rau thaum lub sij hawm ntawd los xij, puas muaj tseeb tiag uas Tswv Yexus tsis tau noj mov li? (Nws noj.) Yog li, peb pom tau tias muaj kev txawv txawv ntawm Ntxwgnyoog cov lus. Rau txhua yam ntawm Ntxwgnyoog txoj kev txawj dag thiab kev xav phem, peb tseem muaj peev xwm pom txog nws tej kev txawv txawv thiab kev ruam. Ntxwgnyoog ua ntau yam uas koj muaj peev xwm pom txog nws tus yeeb yam xav phem; koj muaj peev xwm pom nws ua tej yam uas lom txwm rhuav tshem Vajtswv tes dej num, thiab thaum pom qhov no lawm, koj xav tias nws ntxim ntxub thiab ntxim npau taws. Tab sis, yog muab hais ua lwm lo lus, koj tsis pom tus yeeb yam coj li me nyuam yaus, tus yeeb yam hais lus thuam rau nws cov lus thiab txoj kev ua los? Qhov no yog ib yam kev qhia tshwm txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam; vim nws yeej muaj tus yeeb yam zoo li no, nws thiaj ua tej yam zoo li no. Cov tib neeg niaj hnub tam sim no, tej lus ntawm Ntxwgnyoog yog tej yam txawv txawv thiab ntxim txaus luag. Tab sis Ntxwgnyoog yeej muaj peev xwm rau fab kev hais cov lus zoo li no. Peb puas muaj peev xwm hais tau tias nws yog neeg ruam thiab neeg hais lus phem? Ntxwgnyoog txoj kev ua phem muaj rau ntawm txhua qhov chaw thiab nws yeej raug nthuav tawm xwm yeem. Thiab Tswv Yexus teb nws li cas? (“Tib neeg yuav tsis ua neej nyob tau los ntawm kev noj cov ncuav ci nkaus xwb, tab sis los ntawm txhua lo lus hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los.”) Cov lus no puas muaj hwj chim? (Lawv muaj.) Vim li cas peb thiaj hais tias cov lus no mus hwj chim? Nws vim tias cov lus no yog qhov tseeb. Tam sim no, tib neeg puas ua neej nyob tau los ntawm kev noj ncuav ci nkaus xwb? Tswv Yexus tau yoo mov tau plaub caug hnub thiab plaub caug hmo. Nws puas yoo mov kom mus txog qhov tuag? (Tsis yoo.) Nws tsis tau yoo mov kom mus txog qhov tuag, yog li Ntxwgnyoog thiaj tau los cuag Nws, hais kom Nws tig cov pob zeb los ua khoom noj los ntawm kev hais tej yam zoo li no: “Yog Koj tig cov pob zeb los ua khoom noj, ces Koj tsis tas yuav noj dab tsi li lawm pob? Ces Koj tsis tas yuav tau yoo mov, tsis tshaib plab li lawm puas yog?” Tab sis Tswv Yexus tau hais tias, “Tib neeg yuav tsis ua neej nyob tau los ntawm cov ncuav ci nkaus xwb,” qhov ntawd txhais tau li cas, txawm tias tib neeg ua neej nyob raws cev nqaij daim tawv ntawm lub cev, nws tsis yog khoom noj thiaj li ua rau nws lub cev ntaj ntsug ua neej nyob tau thiab ua pa tau xwb, tab sis txhua yam thiab txhua tus raug hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj. Los yog muab hais ua lwm lo lus, cov lus no yog qhov tseeb; lawv ua rau tib neeg muaj kev ntseeg, ua rau lawv xav tias lawv muaj peev xwm ua raws li Vajtswv thiab qhov ntawd Nws yog qhov tseeb. Los yog muab hais ua lwm lo lus, nws puas muaj ib yam uas muaj qab hau rau cov lus no? Tsis yog Tswv Yexus tseem sawv khov kho, tseem ciaj sia tom qab yoo mov tau plaub caug hnub thiab plaub ncaug hmo los? Qhov no tsis yog ib qho piv txwv tseeb los? Nws tsis tau noj ib yam khoom noj tau plaub caug hnub thiab plaub caug hmo, thiab Nws tseem ciaj sia. Qhov no yog kev lees qhov tseeb txog lub hwj chim ntawm Nws cov lus. Cov lus no yooj yim, tab sis rau Tswv Yexus, puas yog Nws tsuas hais lus rau lawv thaum Ntxwgnyoog tau sim siab Nws xwb, los sis tej ntawd yeej yog ib yam uas ib txwm xeeb txawm ntawm Nws? Muab hais ua lwm lo lus, Vajtswv yog qhov tseeb, thiab Vajtswv yog txoj sia, tab sis Vajtswv qhov tseeb thiab txoj sia puas muaj mus ntxiv tom qab ntawd? Yeej muaj tej ntawd thaum yug los lawm los sis mam li muaj tom qab? Tsis yog—yeej ib txwm xeeb txawm tej ntawd nyob hauv Vajtswv lawm. Hais tau tias, qhov tseeb thiab txoj sia yog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Txawm yuav tshwm sim dab tsi rau Nws los xij, txhua yam uas Nws qhia tshwm yog qhov tseeb. Qhov tseeb no, cov lus no—txawm Nws cov ntsiab lus hais yuav ntev los yog luv—muaj peev xwm muab txoj sia thiab ua kom tib neeg ua lub neej tau; lawv muaj peev xwm txaus ua kom tib neeg tau txais qhov tseeb thiab qhov pom meej txog txoj hau kev ntawm tib neeg lub neej txoj sia, thiab ua rau lawv muaj kev ntseeg rau Vajtswv. Muab hais ua lwm lo lus, lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj kev siv cov lus no yog qhov zoo. Yog li peb puas muaj peev xwm hais tau tias qhov zoo no yog yam dawb huv? (Muaj.) Cov lus ntawm Ntxwgnyoog yog los ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam los. Ntxgnyoog nthuav tawm txog nws qhov ua phem thiab lub siab xav ua phem rau txhua qhov chaw, xwm yeem. Niaj hnub tam sim no, Ntxwgnyoog puas nthuav tawm tej no raws li ib txwm muaj? Puas muaj leej twg qhia kom nws ua li no? Puas muaj leej twg pab nws? Puas muaj leej twg kho nws kom raug zoo? (Tsis muaj.) Txhua yam ntawm tej kev nthuav tawm no, tsim los ntawm qhov nws tus kheej muaj. Qhov no yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam ua phem. Txawm Vajtswv ua dab tsi los xij thiab txawm Nws yuav ua li cas los xij, Ntxwgnyoog ua raws li Nws qab luj taws. Lub ntsiab tseem ceeb thiab tus yeeb yam tseeb ntawm tej yam no uas Ntxwgnyoog hais thiab ua yog Ntxwgnyoog lub ntsiab tseem ceeb—ib lub ntsiab tseem ceb uas yog dab phem thiab lub siab xav phem.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem