Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 145

July 31, 2021

Mth 4:5–7 Ces tus phem coj Nws mus rau tim ib lub nroog dawb huv, thiab coj Nws taug kev mus rau saum lub tuam tsev, Thiab tau hais rau Nws tias, Yog koj yog Vajtswv tus Tub, cia Koj Tus Kheej dhia mus lawm hauv sob: raws li muaj lus sau tseg, Nws yuav muab Nws cov tub txib los cawm koj: thiab lawv txhais tes yuav tsa koj sawv, tsam ces koj txhais ko taw ho yuav tsoo ib lub pob zeb. Yexus tau hais rau nws, Nws muaj lus sau tseg ntxiv tias, Koj yuav tsum txhob sim tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv siab.

Peb xub pib saib cov lus uas Ntxwgnyoog tau hais rau ntawm no. Ntxwgnyoog tau hais tias, “Yog koj yog Vajtswv tus Tub, cia Koj Tus Kheej dhia mus lawm hauv sob,” thiab nws tau hais los ntawm Vajluskub: “Nws yuav muab Nws cov tub txib los cawm koj: thiab lawv txhais tes yuav tsa koj sawv, tsam ces koj txhais ko taw ho yuav tsoo ib lub pob zeb.” Thaum koj hnov Ntxwgnyoog cov lus koj xav li cas? Lawv tsis yog me nyuam yaus li los? Lawv yog me nyuam yaus, ruam kawg, thiab qias neeg. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Ntxwgnyoog nquag ua tej yam ruam, thiab nws ntseeg tias nws mas ntse tshaj plaws. Nws nquag hais los ntawm Vajluskub—tej lus uas Vajtswv tau hais—ntxeev siab muab cov lus no hloov tig rau Vajtswv tawm tsam Nws thiab sim Nws siab kom tau raws li nws lub hom phiaj lom txwm rhuav tshem Vajtswv txoj kev npaj ntawm tes dej num. Koj puas muaj peev xwm pom dab tsi hauv txhua lo lus hais los ntawm Ntxwgnyoog no? (Ntxwgnyoog muaj tej kev xav ua phem.) Txhua yam uas Ntxwgnyoog ua, nws yeej ib txwm npaj sim tib neeg siab. Ntxwgnyoog tsis hais lus ncaj nraim, tab sis hais ncig mus los uas yog siv kev sim siab, kev hais lus dag, thiab kev ntxias dag mus rau qhov txhaum. Ntxwgnyoog siv nws txoj kev sim siab rau Vajtswv vim xav tias Nws yog ib tug neeg dog dig xwb, ntseeg tias Vajtswv kuj yuav tsis paub qab hau, ruam, thiab tsis muaj peev xwm paub meej txog tej yam tseeb, ib yam li tib neeg tsis muaj peev xwm thiab. Ntxwgnyoog xav tias Vajtswv thiab tib neeg yeej zoo ib yam thiab tsis muaj peev xwm pom tshab nws lub ntsiab tseem ceeb thiab nws txoj kev txhob txwm dag thiab ua phem. Qhov no tsis yog Ntxwgnyoog txoj kev ruam los? Ntxiv rau qhov no, Ntxwgnyoog hais tshaj qhov paub los ntawm Vajluskub, ntseeg tias kev ua li ntawd yuav ua rau nws muaj koob nrov npe, thiab tias koj yuav tsis muaj peev xwm paub tej uas txhaum nyob hauv nws cov lus los sis zam rau qhov ua neeg ruam. Qhov no tseem tsis yog Ntxwgnyoog txoj kev ruam thiab kev yog me nyuam yaus thiab los? Qhov no zoo li thaum tib neeg tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv. Qee zaus cov tsis ntseeg yuav tsis hais qee yam zoo li Ntxwgnyoog hais thiab los? Nej puas tau hnov tib neeg hais qee yam zoo sib xws? Koj xav li cas thaum koj hnov tej yam zoo li no? Koj puas xav tias qias neeg? (Xav.) Thaum koj xav tias qias neeg lawm, koj puas tsis nyiam thiab ntxub? Thaum koj muaj tej kev xav zoo li no koj puas muaj peev xwm paub tias Ntxwgnyoog thiab tus moj yam coj tsis ncaj uas Ntxwgnyoog ua tes dej num rau hauv tib neeg puas lim hiam? Hauv koj lub siab, koj puas to taub txog qhov tseeb no: “Thaum Ntxwgnyoog hais, nws hais zoo li kev tawm tsam thiab kev sim siab; Ntxwgnyoog cov lus yog lus ruam, lus txaus luag, lus me nyuam yaus, thiab lus qias neeg; txawm li cas los xij, Vajtswv yeej ib txwm tsis hais los sis tsis ua tes dej num zoo li no, thiab qhov tseeb tiag Nws yeej ib txwm tsis tau ua li no li”? Tseeb tiag, hauv kis xwm txheej zoo li no tib neeg tsuas muaj peev xwm paub me ntsis xwb, thiab tseem tsis muaj peev xwm to taub Vajtswv txoj kev dawb huv. Tsis yog li ntawd los? Nrog nej tus yeeb yam tam sim no, nej tsuas xav tias: “Txhua yam uas Vajtswv hais yog qhov tseeb, yeej muaj txiaj ntsig rau peb, thiab peb yuav tsum lees txais nws.” Txawm nej yuav kam lees txais los sis tsis kam lees qhov no los xij, nej hais yam tsis zam li tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb thiab tias Vajtswv yog qhov tseeb, tab sis nej tsis paub tias qhov tseeb yog dawb huv thiab tias Vajtswv yog dawb huv.

Yog li, Yexus qhov lus teb rau Ntxwgnyoog cov lus yog dab tsi? Yexus tau hais rau nws tias: “Nws muaj lus sau tseg ntxiv tias, Koj yuav tsum txhob sim tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv siab.” Puas muaj qhov tseeb hauv cov lus uas Yexus tau hais ntawd? (Muaj.) Yeej muaj qhov tseeb nyob hauv cov lus no. Saum daim tawv, cov lus no yog ib lo lus txib rau tib neeg ua raws, yog ib koog lus yooj yim, tiam sis li cas los xij, tib neeg thiab Ntxwgnyoog yeej nquag ua txhaum cov lus no. Yog li, Tswv Yexus thiaj tau hais rau Ntxwgnyoog tias, “Koj yuav tsum txhob sim tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv siab,” vim hais tias qhov no yog yam Ntxwgnyoog nquag ua, kub siab ua li thaum nws ncig mus los. Nws tuaj yeem hais tau tias Ntxwgnyoog tau ua qhov no yam siab tawv qhawv thiab tsis paub txhaj muag. Nws muaj nyob rau hauv Ntxwgnyoog tus yeeb yam tsis paub ntshai Vajtswv thiab tsis muaj kev hwm rau Vajtswv nyob hauv nws lub siab. Txawm yog thaum Ntxwgnyoog sawv ntawm Vajtswv ib sab thiab yeej pom Nws los xij, nws yeej pab tsis tau nws tus kheej tab sis tseem sim Vajtswv siab thiab. Yog li, Tswv Yexus thiaj tau hais rau Ntxwgnyoog tias, “Koj yuav tsum txhob sim tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv siab.” Tej no yog cov lus uas Vajtswv nquag hais rau Ntxwgnyoog. Yog li, nws puas tsim nyog siv koog lus no rau niaj hnub no? (Tsim nyog, li peb kuj nquag sim Vajtswv siab thiab.) Vim li cas tib neeg thiaj nquag sim Vajtswv siab? Nws puas yog vim hais tias tib neeg muaj ntxwgnyoog tus moj yam tsis ncaj puv ntoob? (Yog.) Yog li puas yog cov lus uas Ntxwgnyoog tau hais los saum toj saud muaj qee lo uas tib neeg nquag hais? Thiab nyob rau tej xwm txheej dab tsi uas tib neeg hais cov lus no? Ib tug yeej hais tau tias tib neeg yeej hais tej yam zoo li no yam tsis xav txog lub sij hawm thiab thaj chaw. Qhov no ua pov thawj qhia tias tus moj yam ntawm tib neeg tsis txawv tus moj yam coj tsis ncaj ntawm Ntxwgnyoog. Tswv Yexus tau hais ob peb lo lus yooj yim, cov lus uas tam rau qhov tseeb, cov lus uas tib neeg xav tau. Txawm li cas los xij, hauv kis xwm txheej no, qhov Tswv Yexus tau hais li ntawd puas yog sib cav nrog Ntxwgnyoog? Puas muaj kev sib cav txog yam Nws tau hais rau Ntxwgnyoog? (Tsis muaj.) Tswv Yexus xav li cas txog Ntxwgnyoog txoj kev sim siab rau hauv Nws lub siab? Nws puas qias thiab dhuav? (Qias thiab dhuav mas.) Tswv Yexus yeej dhuav thiab qias, thiab tiam sis Nws tsis cav nrog Ntxwgnyoog, thiab Nws haj yam hais tsawg txog cov hauv paus ntsiab lus tseem ceeb. Qhov ntawd yog vim li cas? (Vim tias Ntxwgnyoog ib txwm nyiam li no; nws yeej hloov tsis tau li.) Nws puas hais tau tias Ntxwgnyoog yeej tsis muaj qab hau li? (Hais tau.) Ntxwgnyoog puas lees paub tau tias Vajtswv yog qhov tseeb? Ntxwgnyoog yeej yuav tsis lees paub tias Vajtswv yog qhov tseeb thiab yeej yuav tsis lees tias Vajtswv yog qhov tseeb; qhov no yog nws tus yeeb yam. Tseem tshuav ib tug yeeb yam ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam uas ntxim ntxub ntxim dhuav. Nws yog dab tsi? Hauv tej kev sim siab rau Tswv Yexus, txawm Ntxwgnyoog yeej xav lawm tias yuav ua tsis tiav los xij, nws yeej tseem yuav sim kom tau xwb. Txawm tias nws yuav raug rau txim los xij, nws yeej yuav sim kom tau xwb. Txawm tias nws yuav tsis tau txais txiaj ntsig dab tsi los ntawm qhov ua li no los xij, nws yeej yuav sim kom tau raws li nws lub siab xav thiab tig tawm tsam rau Vajtswv kom mus txog qhov kawg kiag. Tus yeeb yam no yog hom dab tsi? Nws tsis yog kev ua phem los? Yog tib neeg npau taws npaum li hluav taws kub thiab npau taws thaum hais txog Vajtswv, ces nws puas tau pom Vajtswv? Nws puas paub tias Vajtswv yog leej twg? Nws tsis paub tias Vajtswv yog leej twg, tsis ntseeg Nws, thiab Vajtswv yeej tsis tau hais lus rau nws. Vajtswv yeej tsis tau tsim teeb meem rau nws, yog li vim li cas nws thiaj li npau taws? Peb puas hais tau tias tus neeg no yog neeg phem? Raws li neeg ntiaj teb feem ntau coj ua, kev noj, kev haus, thiab kev nrhiav raws siab nyiam, thiab kev caum tej yam muaj koob nrog npe—tej yam no yeej tsis xeeb txhob rau ib tug tib neeg zoo li no li. Txawm li cas los xij, thaum hais txog lo lus “Vajtswv”, los sis txog qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus, nws npau taws. Qhov no tsis muaj ib tug yeeb yam phem los? Qhov no yog yam ua pov thawj txaus tias yog tib neeg tus yeeb yam phem. Tam sim no, hais txog rau nej tus kheej, puas muaj tej lub sij hawm thaum hais txog qhov tseeb, los sis thaum hais txog Vajtswv txoj kev sim siab ntawm tib neeg ntiaj teb los sis Vajtswv cov lus ntawm kev txiav txim tawm tsam rau tib neeg, nej muaj kev ntxub; nej tau dhuav, thiab nej tsis xav hnov txog tej yam zoo li no? Nej lub siab yuav xav tias: “Txhua tus tib neeg tsis hais tias Vajtswv yog qhov tseeb los? Qee cov ntawm cov lus no yeej tsis muaj tseeb! Pom meej tias tsuas yog Vajtswv cov lus ntawm kev qhuab qhia rau tib neeg xwb!” Qee cov neeg yuav muaj kev ntxub rau hauv lawv lub siab, thiab xav tias: “Tau hais txog qhov no txhua hnub—Nws tej kev sim siab, Nws txoj kev txiav txim, thaum twg nws mam xaus? Thaum twg peb mam li tau txais lub hom phiaj zoo?” Nws yeej tsis paub tias qhov kev npau taws yam tsis muaj qab hau no yog los qhov twg los. Tus yeeb yam no yog hom dab tsi? (Tus yeeb yam phem.) Nws raug taw qhia thiab coj kev los ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem. Los ntawm Vajtswv txoj kev xav, ntsig txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem thiab tib neeg tus moj yam coj tsis ncaj, Nws yeej ib txwm tsis cav los sis tsis muaj lub siab xav tawm tsam rau tib neeg, thiab Nws yeej ib txwm tsis hais li cas thaum tib neeg ua tej yam ruam ruam. Koj yeej yuav tsis pom tias Vajtswv muaj lub zeem muag zoo ib yam li tib neeg lub, thiab ntxiv rau qhov no koj yuav tsis pom tias Nws siv tib neeg ntiaj teb txoj kev xav, kev txawj ntse, kev tshawb fawb, lub tswv yim los sis kev xav los tswj tej teeb meem. Dua ntawd, txhua yam uas Vajtswv ua thiab txhua yam uas Nws nthuav tawm yog txuas rau qhov tseeb. Ntawd yog, txhua lo lus Nws tau hais thiab txhua qhov ua uas Nws tau ua yeej khi rau qhov tseeb. Qhov tseeb no tsis yog yam tsim tau los ntawm qee txoj kev xav siab phem; qhov tseeb no thiab tej lus no raug hais los ntawm Vajtswv hauv qhov zoo ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab Nws lub neej txoj sia. Vim hais tias tej lus no thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm txhua yam uas Vajtswv tau ua tiav yog qhov tseeb, peb muaj peev xwm hais tau tias Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yog dawb huv. Muab hais ua lwm lo lus, txhua yam uas Vajtswv hais thiab ua coj tau qhov tseem ceeb tshaj plaws thiab txoj kev kaj los rau tib neeg, pab tib neeg kom pom tej yam zoo thiab qhov muaj tiag ntawm tej yam zoo no, thiab qhia txoj kev rau tib neeg ntiaj teb kom lawv thiaj taug raws txoj kev yog. Txhua yam no raug txiav txim los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab los ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws txoj kev dawb huv.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem