Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 188

April 23, 2021

Raws li cov neeg ntseeg Vajtswv, nej txhua tus yuav tsum zoo siab rau qhov tej tau txoj kev zoo siab tshaj plaws thiab kev cawm dim uas tau txais Vajtswv tes dej num nyob hauv tiam kawg thiab cov dej num ntawm Nws lub hom phiaj uas Nws ua nyob hauv koj hnub no. Vajtswv tau muab pab neeg no ua tib qho rau Nws tsom ntsoov nyob rau hauv Nws cov dej num thoob plaws lub qab ntuj khwb. Nws tau muab tag nrho cov ntshav ntawm nws lub plaws los theej nej lub txhoj; Nws tau rov txhiv nej thiab muab tag cov dej num ntawm leej Ntsujplig thoob plaws lub qab ntuj khwb rau nej. Vim li ntawd Kuv thiaj hais tias nej yog cov muaj hmoo. Ntau tshaj ntawd, Nws tau muab nws lub yeeb koob tshem tawm los ntawm Yixayees, cov neeg Nws xaiv, los rau nej, thiab Nws yuav ua kom lub hom phiaj ntawm nws txoj kev npaj tshwm sim tag nrho los ntawm pab no. Yog li ntawd, nej yog cov yuav tau txais Vajtswv lub cuab tam, thiab ntau tshaj qhov no, nej yog cov txais Vajtswv lub yeeb koob. Tej zaum nej txhua tus nco cov lus no: “Rau qhov peb txoj kev txom nyem me me no, uas tsuas yog ib nyuag pliag xwb, ua rau peb tau lub yeeb koob uas zoo tshaj plaws thiab nyob mus ib txhis.” Nej txhua tus yeej tau hnov cov lus no ua ntej lawm, tab sis nej tsis muaj ib tug nkag siab lawv lub ntsiab tseeb. Hnub no, nej paub meej tias lawv qhov tseeb tseem ceeb tiag. Cov lus no Vajtswv yuav ua kom tiav nyob rau hauv tiam kawg, thiab yuav ua kom tiav rau cov neeg raug tus zaj loj liab ploog ntaus tsim txom nyob hauv daim av uas nws chev. Tus zaj loj liab ploog tsim txom Vajtswv thiab yog Vajtswv tus yeeb ncuab, thiab ces, nyob thaj av no, cov uas ntseeg Vajtswv yog cov raug rau kev poob ntsej muag thiab kev caij tsuj, thiab qhov tau los ces yog cov lus no tshwm sim nyob hauv nej, pab neeg no. Vim tias, nws nqis tes mus rau ntawm thaj av uas tawm tsam Vajtswv, tag nrho Vajtswv tes dej num ntsib kev cuam tshuam loj heev, thiab siv sij hawm ntev mas Nws cov lus thiaj tiav; vim li ntawd, neeg lim hloov kom zoo dua los ntawm Vajtswv cov lus, uas kuj yog ib qhov ntawm kev txom nyem. Nws yog ib qho nyuaj kawg nkaus rau Vajtswv ua Nws tes dej num nyob ntawm thaj av uas tus zaj loj liab ploog nyob tab sis nws yog los ntawm txoj kev nyuaj no uas Vajtswv ua ib theem ntawm nws tes dej num, ua kom nws txoj kev thoob tsib thiab txoj kev ua uas muaj hwj huaj loj tshwm tuaj, thiab siv lub hwv tsam no ua kom nws pab neeg muaj txhua yam txhij. Nws yog los ntawm neeg txoj kev txom nyem, los ntawm lawv tej peev xwm, thiab los ntawm tag nrho tus cwj pwm phem ntawm cov neeg nyob ntawm thaj av phem no uas Vajtswv ua Nws tes dej num ua kom huv thiab muaj yeej, es kom, dhau ntawm no mus, Nws yuav tau yeeb koob, thiab Nws yuav tau cov uas yuav ua tim khawv rau tej yam Nws ua. Cov ntawd yog tag nrho qhov tseem ceeb ntawm tag nrho tej kev raug txhiv Vajtswv tau ua rau pab neeg no. Qhov ntawd yog, los ntawm cov uas tawm tsam Nws uas Vajtswv ua tej dej num kom yeej, thiab tsuas yog Vajtswv lub hwj chim loj thiaj ua tshwm sim. Hais ua lwm lo lus, tsuas yog cov nyob thaj av tsis huv thiaj tsim nyog txais Vajtswv lub yeeb koob, thiab qhov no xwb thiaj qhia tau Vajtswv lub hwj chim loj. Vim li ntawd Kuv thiaj hais tias nws yog los ntawm thaj av tsis huv, thiab los ntawm cov uas nyob hauv thaj chaw tsis huv, uas tau txais Vajtswv lub yeeb koob. Qhov ntawd yog raws Vajtswv lub siab. Yexus cov tej theem dej num los ib yam: Nws muaj peev xwm tau yeeb koob yog los ntawm cov Falixais uas tsim txom Nws xwb; yog hais tias tsis muaj cov Falixais tsim txom Nws thiab Yudas rov ntxeev siab, Yexus yuav tsis raug thuam thiab hais tsis zoo rau, tsis tas hais txog qhov raug tuag saum ntoo khaub lig, thiab yuav tsis muaj peev xwm tau txais yeeb koob li. Qhov Vajtswv ua dej num tej lub caij nyoog, thiab qhov Nws ua Nws tes dej num nyob hauv cev nqaij daim tawv, yog qhov Nws txais yeeb koob thiab qhov Nws txais cov uas nws npaj siab yuav txais. Qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ntawm nws tes dej num, thiab qhov no yog Nws txoj kev cawm tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

You Are Those Who Will Receive the Inheritance of God

I

Understand that as one who believes in God, in receiving His work in the last days, you’ve received glory and salvation as God works His plan through you. God’s work in the universe has focused on you. All of His efforts have been devoted to you. God has sacrificed everything for you, and bestowed the work of the Spirit upon you. You are the fortunate, the lucky ones. He has shifted His glory from Israel to manifest His plan through you, the heirs to His glory and inheritance. You are the fortunate, the lucky ones. He has shifted His glory from Israel to manifest His plan through you, the heirs to His glory and inheritance.

II

Before, you heard but didn’t understand the true meaning of these wondrous words: “For our light affliction, which is but for a moment, works for us a far more exceeding and eternal weight of glory.” Now you are fully aware, the significance they hold. These words will be fulfilled in the last days, upon those who are cruelly afflicted by the great red dragon, the enemy of God. Because it persecutes God, believers in this land suffer torment. That’s why God’s promise will be realized in them. You are the fortunate, the lucky ones. He has shifted His glory from Israel to manifest His plan through you, the heirs to His glory and inheritance. You are the fortunate, you are the lucky ones. You are the fortunate, you are the lucky ones.

III

God carries out His work in a land that opposes Him; His work suffers great hindrance, His words cannot be fulfilled soon. So His people are refined as they wait and suffer. God’s work is difficult in the great red dragon’s land. It is through this struggle that God does this step of work to manifest His wisdom and His wondrous deeds, to make these people perfect and complete. Due to their suffering and poor caliber, their satanic disposition formed in this filthy land, God works to purify, purify and conquer them, that He may gain glory and witnesses to His deeds. This is the meaning of all sacrifice He makes. God conquers through those who oppose Him, to manifest His power; in the unclean land, only people there are worthy of inheriting His glory. God’s power is great, but must be revealed in the impure land, as is His will. God’s power is great, but must be revealed in the impure land, as is His will. God’s power is great, but must be revealed in the impure land, as is His will. God’s power is great, but must be revealed in the impure land, as is His will. You are the fortunate, you are the lucky ones. You are the fortunate, you are the lucky ones.

from Follow the Lamb and Sing New Songs

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem