Nkauj Ntseeg | “Lub Ntsiab ntawm Vajtswv Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim nyob rau Tiam Kawg”

August 27, 2021

Cov Nkauj Qhuas ntawm Vajtswv Cov Lus

Nyob rau tiam kawg, Khetos siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg,

los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab,

thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num.

Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb,

xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas,

tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas,

tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob,

nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv.

Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg

thiab nws tus yam ntxwv lwj liam.

Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog

qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau

qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog,

thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv.

Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim,

tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim

ua ob peb lo lus hais xwb;

tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo.

Cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia no

tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau,

tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj.

Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim;

tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no thiaj tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb

thiab ntseeg tag nrho los zwm rau Vajtswv,

thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv.

Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia

yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv

thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam.

Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg

muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam,

lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num,

thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub.

Nws tseem cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub siab uas nyiam ua kev txhaum

thiab tej hauv paus ntawm nws txoj kev ua txhaum,

nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias.

Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim,

rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num

qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv

rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws.

Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem