Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | "Tus Uas Tuav Lub Hwj Chim Kav Txhua Yam"(Suab Paj Nruag Uas Muaj Tiag)

March 1, 2021

Thoob plaws lub qab ntuj khwb uas loj dav, txhua pawg hnub qub txav mus raws nraim kiag li lawv tus kheej txoj kab. Nyob rau hauv qab ntuj, tej toj roob hauv pes, tej dej ntws, thiab tej pas dej puav leej muaj ciam, txhua yam uas tsim tawm los ua neej nyob thiab loj hlob huaj vam thoob plaws plaub lub caij nyoog mus raws nraim li lub neej tej kev cai…. Txhua yam no tsim tau los zoo nkauj kawg nkaus li—puas muaj Ib Tug Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tswj kav thiab teeb txhua yam no? Txij li thaum quaj quaj los rau hauv lub ntiaj teb no lawm peb yeej tau pib ua ntau lub luag hauj lwm uas sib txawv rau hauv lub neej lawm. Peb yug los ces laus ces mus rau qhov muaj mob ces tuag lawm xwb, peb ntsib kev xyiv fab thiab kev tu siab…. Noob neej los qhov twg los tiag tiag, thiab peb yuav mus rau qhov twg tiag tiag? Leej twg tswj kav peb txoj hmoo? Txij puag thaum ub los txog ntua rau niaj hnub tam sim no, ntau lub teb chaws tau sawv los, txoj kev tswj kav los ntawm ib tsev neeg xwb tau tshwm los thiab ploj mus lawm, ntau lub teb chaws thiab ntau haiv neeg tau muaj kev vam meej thiab kev puas tsuaj mus raws keeb kwm lawm…. Tsuas zoo li tej kev cai uas ntuj tsim los ces yeej muaj li ntawd lawm xwb, tej kev cai ntawm noob neej txoj kev tsim kho kom zoo uas muaj ntau yam lus zais tob. Koj puas xav paub cov lus teb rau txhua yam ntawd? Daim yeej yaj kiab Tus Uas Tuav Lub Hwj Chim Kav Txhua Yam uas muaj tiag no yuav coj koj mus kom txog ntua rau tus cag no, nthuav tawm txhua yam lus zais tob no!

Muaj ib co ntaub ntawv nyob hauv daim yeeb yaj duab no tuaj ntawm:

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Hebrew Bible verses: Copyright to the Bible Society in Israel, used with permission.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem