Yeeb Yaj Kiab Khixatia 2021 | "Sau Kev Xyiv Fab Hauv Kev Txom Nyem" Ib Tug Ntseeg Vajtswv Raug Kev Sib Siab ntawm Txoj Kev Mob Nkeeg Li Cas

January 15, 2021

Choo Xibmim yog ib tug coj hauv pawg ntseeg, tuaj yeem nyiaj taus nws qhov kev mob rau nws tes dej num, thiab nws yog ib tug neeg xyuam xim thiab muab siab rau lub luag hauj lwm. Txawm tias nws lub nrab qaum muaj teeb meem, nws yeej ua nws tes dej num tag zog txawm yuav muaj mob los xij. Txawm li cas los xij, nws tus mob nyhav zus tuaj thiab kev tshawb fawb ntawm tsev kho mob qhia tawm tias nws muab mob tus txha nqaj qaum ntawm ntu txha 4 thiab 5. Yog nws tsis kho tam sim ntawd yuav tuaj yeem ua rau nws rais mus ua neeg mob sawv tsis taus. Nws kuj txhawj me ntsis txog qhov no, tab sis nws ntseeg tias tej xwm txheej no tshwm sim vim yog Vajtswv pom zoo, thiab Vajtswv tab tom sim nws, sim nws txoj kev ntseeg thiab kev tso siab rau. Nws ntseeg tias tsuav yog nws koom tes nrog kev kho mob thiab ua nws tes dej num kom zoo, Vajtswv yeej yuav pov hwm nws. Tab sis sij hawm dhau mus, nws tus mob hnyav zuj zus thiab hnyav zuj zus, thiab nws kuj nyob rau qhov phom sij ua yuav rais mus ua neeg tuag tes tuag taw txhua lub sij hawm. Nws ho tuaj yeem hla dhau qhov kev sim siab ntawm qhov mob no tau li cas? Thiab nws ho nrhiav kev lom zem thaum kawg tau li cas? Saib Sau Kev Xyiv Fab Hauv Kev Txom Nyem kom paub txog qhov no.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem