Tus Txwj Laug Hauv Pawg Ntseeg Zaj Lus Tim Khawv Uas Muaj Tseeb | "Kev Xav txog Kev Cawm Dim"

June 5, 2022

Yaj Mimyuam yog ib tug txwj laus rau ib pawg ntseeg hauv tsev. Muaj ib hnub, nws hnov ​​tias Txwj Laug Xuv, tus uas nws raug hwm tshaj plaws nyob rau hauv pawg ntseeg, tau lees txais Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj lawm. Ces Nws zoo siab heev, thiab txiav txim siab los mus nrhiav thiab tshuaj xyuas Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj. Los ntawm qhov nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, txhua nqe lus nug uas ua rau nws tsis to taub nyob hauv nws txoj kev ntseeg tau ntau lub xyoo los no raug daws kho lawm, thiab nws kawm tau tias qhov raug cawm dim tsuas yog txoj kev zam txim ntawm txoj kev txhaum xwb, tsis yog txoj kev cawm dim puv npo. Tsuas yog lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab txoj kev ntxuav kom dawb huv nyob rau tiam kawg thiab txoj kev daws nws tus yeeb yam txhaum kom du lug xwb mas nws thiaj li tsim nyog los nkag mus rau lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej. Nws nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus ntau heev thiab pom tias cov lus ntawd yog qhov tseeb thiab yog Vajtswv lub suab. Nws ntseeg tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus uas rov qab los lawm, yog li nws thiaj li zoo siab hlo los lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Tom qab ntawd, nws tshaj tawm txoj moo zoo rau txhua tus ntseeg uas nyob hauv nws qab, ces ob peb lub hlis xwb, muaj txog tsib los sis rau txhiab tus neeg lees txais txoj moo zoo lawm. Nws xav tias nws yuav tau ua ib tug thawj coj mus ntxiv no, tab sis ua rau nws ceeb tag thaum pawg ntseeg npaj kom nws mus tshaj tawm txoj moo zoo thaum nws cov neeg ua hauj lwm ua ke raug xaiv los ua cov thawj coj lawm. Thaum nws tshaj tawm txoj moo zoo, nws txoj kev sib qhia txog qhov tseeb mas tsis meej los sis tsis muaj qab hau npaum li nws tus npoj yaig uas yog Kwv Tij Tsu. … Tsis txaus los mus ua tus zeej ob, los ua pov thawj qhia txog nws lub zog thiab kom tau txais lwm tus txoj kev qhuas, nws ua hauj lwm hnyav heev los mus npaj nws tus kheej kom muaj qhov tseeb, thiab feem ntau khav theeb rau ntawm tib neeg xub ntiag tias nws tau ua hauj lwm tiav ntau npaum li cas thiab nws raug kev txom nyem ntau npaum li cas lawm. Ua rau nws ceeb tag thaum qhov no ua rau nws tej kwv tij thiab nkauj muam los qhuab qhia thiab qhuab ntuas nws thiab Vajtswv los qhuab qhia thiab qhuab ntuas nws hnyav heev…. Tom qab tau ntsib tau pom Vajtswv txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim, txoj kev qhuab ntuas thiab txoj kev qhuab qhia lawm, ces Yaj Mimyuam tau txais dab tsi tiag tiag? Nws hloov pauv li cas? Saib daim yeeb yaj kiab no es thiaj li paub.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem