Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab 2022 | “Qhov Nraim Nkoos nyob hauv Koj Lub Siab”

March 31, 2022

Muaj ib yam loj kawg uas nraim nkoos nyob hauv koj lub siab,

yog yam uas koj yeej tsis tau faj txog,

rau qhov koj ua lub neej nyob hauv lub ntiaj teb uas tsis muaj qhov kaj.

Koj lub siab thiab koj tus ntsujplig tau raug muab rub tawm los ntawm tus phem lawm.

Koj ob lub qhov muag raug muab npog los ntawm txoj kev tsaus ntuj,

thiab koj yeej tsis pom lub hnub nyob saum ntuj

los sis lub hnub qub ci yav hmo ntuj.

Koj ob lub pob ntseg raug muab ntsaws los ntawm tej lus dag,

thiab koj tsis hnov Yehauvas lub suab nroo laws,

los sis lub suab uas tej dej ntws los saum lub zwm txwv los.

Koj tau plam txhua yam uas yog koj ntiag tug,

txhua yam uas Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus muab rau koj.

Koj tau nkag mus rau hauv hiav txwv uas tsis muaj chaw kawg ntawm txoj kev txom nyem,

tsis muaj hwj chim yuav tso tau, tsis muaj kev vam ntawm txoj kev dim,

thiab txhua yam koj ua ces yog kev cov nyom thiab phoom rau ub rau no xwb….

Txij thaum ntawd los,

koj raug kaw kom raug txoj kev txom nyem los ntawm tus phem,

nrug deb ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej koob hmoov, ncav tsis cuag tej uas

Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau npaj tseg,

mus taug txoj kev uas tsis muaj hnub rov.

Ib plhom lub suab hu los tsa tsis tau koj lub siab thiab koj tus ntsujplig.

Koj pw tso siab plhuav hauv tus phem ob txhais tes,

tus uas ntxias koj mus rau qhov chaw uas tsis muaj chaw kawg

yam tsis muaj kev taw qhia los sis kev qhia,

yam tsis muaj kev taw qhia los sis kev qhia.

Yog li, koj poob koj txoj kev zoo thiab txoj kev dawb huv uas muaj thaum chiv thawj lawm,

thiab pib txav deb ntawm

Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev saib xyuas lawm.

Nyob hauv koj lub siab, tus phem tswj koj rau txhua fab

thiab tau dhau los ua koj lub neej lawm.

Ces koj cia li tsis ntshai nws, tsis zam nws, los sis tsis ua xyem xyav rau nws;

tiam sis, koj saib nws yam li Vajtswv nyob hauv koj siab.

Koj cia li pib hwm nws, pe hawm nws,

thiab neb ob leeg cia li dhau los ua ib lub cev thiab tus duab uas muab cais tsis tau lawm,

ib leeg cog lus rau ib leeg hauv txoj sia ib yam li hauv txoj kev tuag.

Koj twb tsis paub tias koj los qhov twg los,

vim li cas koj ho yug los, los sis vim li cas koj ho yuav tuag.

Koj twb tsis paub tias koj los qhov twg los,

vim li cas koj ho yug los, los sis vim li cas koj ho yuav tuag.

Koj saib Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus li tus qhua;

koj tsis paub Nws tej hauv paus, cia li muab txhua yam uas Nws tau ua rau koj lawm tso tseg.

Txhua yam los ntawm Nws los cia li dhau los ua kev ntxub rau koj;

koj tsis quav ntsej tej ntawd los sis tsis paub tias muaj nqis.

Koj nrog tus phem taug kev ua ke,

pib txij thaum koj tau txais qhov Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus npaj tseg los.

Koj thev tej kev sim siab thiab tej cua daj cua dub tau ntau txhiab xyoo nrog tus phem,

thiab koj nrog nws sawv ua ke tawm tsam

tus Vajtswv uas yog lub hauv paus ntawm koj txoj sia.

Koj tsis paub dab tsi txog txoj kev hloov siab lees txim li,

cia li tsis paub tias koj twb los txog ntawm ntug ntawm txoj kev puas tsuaj lawm.

Koj tsis nco tias tus phem tau ntxias thiab tsim kev txom nyem rau koj;

koj tsis nco koj tej hauv paus.

Vim li no tus phem tau tsim teeb meem rau koj rau txhua txoj kev los

txog ntua rau niaj hnub nim no.

Koj lub siab thiab koj tus ntsujnplig twb loog thiab lwj tag lawm.

Koj tso tseg tsis yws txog tib neeg lub ntiaj teb vuab tsuab lawm;

koj cia li tsis ntseeg tias lub ntiaj teb tsis muaj kev ncaj ncees.

Tseem phem tshaj ntawd koj yeej tsis quav ntsej tias muaj

Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los tsis muaj,

vim koj txais tus phem ua koj txiv thiab koj yeej ncaim nws mus tsis tau.

Qhov no yog qhov nraim nkoos nyob hauv koj lub siab.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem