Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Yug Los Ua Neeg | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 111

December 9, 2020

Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv ces tsuas tshwm sim Nws Tus Kheej rau ib pab neeg uas raws Nws qab pom rau lub sij hawm thaum Nws tus kheej los ua kiag Nws tes dej num, thiab tsis tshwm sim rau tag nrho cov uas raug tsim tawm los pom. Nws tsuas rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua kom tiav ib theem ntawm Nws tes hauj lwm xwb, thiab tsis yog yuav los ua kom tib neeg pom Nws tus duab. Txawm li cas los xij, Nws tes hauj lwm mas yuav tsum tau ua los ntawm Nws Tus Kheej kiag xwb, yog li ntawd nws yog ib qho tseem ceeb heev rau Nws los ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv kiag. Thaum tes hauj lwm no xaus lawm, Nws yuav ncaim tib neeg lub ntiaj teb mus; Nws yuav nrog noob neej nyob tsis tau ntev vim ntshai tsam ho khuam kev rau tes hauj lwm uas yuav los ntxiv. Qhov uas Nws tshwm sim rau cov neeg coob coob pom ces tsuas yog Nws tus moj yam ncaj ncees thiab tag nrho Nws tej kev ua xwb, thiab tsis yog tus duab ntawm thaum uas Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug ntawd, vim Vajtswv daim duab ces tsuas muab ua tau kom pom nyob rau hauv Nws tus moj yam xwb, thiab yuav tsis muaj cuab kav muab hloov tau rau daim duab ntawm Nws cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg rau ntawd. Daim duab ntawm Nws cev nqaij daim tawv ces tsuas pub tau rau ib co neeg tsawg tsawg pom xwb, tsuas yog rau cov uas raws Nws qab thaum Nws ua tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv xwb. Yog vim li no es tes hauj lwm uas tab tom ua tam sim no thiaj li ua zais ntsiag to xwb. Nyob rau tib txog kev ntawd, Yexus tsuas qhia Nws tus kheej rau cov neeg Yudais pom thaum Nws ua Nws tes hauj lwm xwb, thiab tsis tau muab Nws Tus Kheej qhia rau lwm haiv neeg pom hlo li. Yog li ntawd, thaum uas Nws ua Nws tes hauj lwm tiav lawm, Nws thiaj cia li maj nrawm nroos ncaim mus kiag ntawm tib neeg lub ntiaj teb thiab tsis nyob ntxiv li lawm; tom qab ntawd, tsis yog Nws, daim duab ntawm tus tib neeg, tus uas qhia Nws Tus Kheej rau tib neeg pom, tab sis yog Vajntsujplig tus uas ua tes hauj lwm ncaj qha. Thaum uas tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ntawd raug ua tiav tag lawm, Nws yuav ncaim ntawm lub ntiaj teb uas txawj tuag mus, thiab yuav tsis muaj dua ib zaug ntxiv li lawm uas Nws yuav ua ib teg hauj lwm uas mej ntsis zoo yuav sib thooj li qhov uas Nws ua thaum Nws nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm. Tom qab qhov no, ces tes hauj lwm tag nrho ces yog Vajntsujplig ua lawm xwb. Nyob rau lub sij hawm no, tib neeg yuav tsis tshua muaj cuab kav pom daim duab ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv lawm; Nws yuav tsis qhia Nws Tus Kheej rau tib neeg pom hlo li lawm, tab sis yuav nkaum mus ib txhiab ib txhis. Lub sij hawm rau tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv mas muaj chaw xaus. Nws yog ua nyob rau ib tiam twg kiag, ib lub caij nyoog twg kiag, ib lub teb chaws twg kiag, thiab nrog ib co neeg twg kiag xwb. Tes hauj lwm no tsuas sawv cev rau tes hauj lwm thaum lub sij hawm ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg xwb, thiab tsuas yog muaj rau tiam no xwb; nws sawv cev rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob rau ib tiam twg kiag xwb, thiab tsis yog tag nrho Nws tes hauj lwm. Yog li ntawd, daim duab ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv yuav tsis muab coj los qhia kom tag nrho tig neeg pom. Qhov uas muab coj los qhia rau cov tib neeg coob coob pom ces yog txoj kev ncaj ncees ntawm Vajtswv thiab Nws tus moj yam tag nrho xwb, tsis yog Nws daim duab thaum Nws rais los muaj cev nqaij daim tawv ob zaug ntawd. Nws tsis yog ib daim duab uas muab rau tib neeg saib, los sis tsis yog ob daim duab ua ke. Yog li ntawd, nws yog ib qho tseem ceeb heev uas Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd yuav tsum ncaim lub ntiaj teb mus thaum uas ua tiav hlo tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua lawm, vim Nws tsuas los ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua xwb, thiab tsis yog yuav los muab Nws daim duab qhia rau tib neeg pom. Txawm hais tias qhov tseem ceeb ntawm txoj kev yug los ua neeg twb ua tiav nyob rau ntawm qhov uas Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug lawm, los Nws yeej tseem yuav tsis tshwm sim Nws Tus Kheej rau ib haiv neeg twg uas tsis tau pom dua Nws li. Yexus yuav tsis muaj hnub rov qhia Nws Tus Kheej rau cov neeg Yudais pom ua lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees ib zaug ntxiv li lawm, los sis Nws yuav tsis nce mus rau saum lub Roob Txiv Aulib thiab tshwm sim rau tag nrho txhua tus neeg pom; tag nrho qhov uas cov neeg Yudais tau pom ces yog daim duab ntawm Yexus rau thaum Nws lub sij hawm nyob rau hauv Yudias xwb. Qhov no vim yog tes hauj lwm ntawm Yexus nyob rau hauv Nws qhov kev yug los ua neeg ntawd twb xaus tau ob txhiab xyoo dhau los lawm; Nws yuav tsis rov qab los rau Yudias nyob rau hauv daim duab ntawm ib tug neeg Yudais ntxiv lawm, haj yam yuav tsis qhia kom pom Nws Tus Kheej nyob rau hauv daim duab ntawm ib tug neeg Yudais rau ib tug ntawm Lwm Haiv Neeg li lawm, vim daim duab ntawm Yexus uas rais los muaj cev nqaij daim tawv ntawd tsuas yog daim duab ntawm ib tug neeg Yudais xwb, thiab tsis yog daim duab ntawm Neeg Leej Tub uas Yauhas pom. Txawm hais tias Yexus tau cog lus rau Nws cov ntseeg hais tias Nws yuav rov qab los dua, los Nws yuav tsis cia li tshwm sim Nws Tus Kheej nyob rau hauv daim duab ntawm ib tug neeg Yudais los rau Lwm Haiv Neeg pom. Nej tsim nyog paub hais tias tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv ces yog los qhib ib tiam. Tes hauj lwm no tsuas yog muaj rau ob peb xyoos xwb, thiab Nws yuav tsis muaj cuab kav ua tau tag nrho tes dej num ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Nyob rau tib txoj kev no, daim duab ntawm Yexus uas yog ib tug neeg Yudais tsuas sawv cev tau rau daim duab ntawm Vajtswv thaum Nws ua hauj lwm nyob rau hauv Yudias xwb, thiab Nws tsuas ua tau tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig nkaus xwb. Nyob rau lub sij hawm thaum uas Yexus nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, Nws tsis muaj cuab kav ua tes hauj lwm coj ib tiam los rau qhov xaus los sis rhuav tshem noob neej. Yog li ntawd, tom qab uas Nws tau raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm thiab tau xaus Nws tes hauj lwm lawm, Nws thiaj li nces mus siab lawm thiab muab Nws Tus Kheej zais tawm ntawm tib neeg lawm. Txij thaum ntawd los, ces cov ntseeg uas muaj lub siab ncaj ntawm Lwm Haiv Neeg thiaj li tsis pom qhov kev tshwm sim ntawm tus Tswv Yexus li lawm, tab sis tsuas yog daim duab ntawm Nws uas lawv tau muab lo rau tim phab ntsa lawm xwb. Daim duab no tsuas yog ib daig uas tib neeg kos xwb, thiab tsis yog daim duab uas Vajtswv Tus Kheej kiag muab rau tib neeg pom. Vajtswv yuav tsis muab Nws Tus Kheej qhib lug rau cov neeg coob coob pom nyob rau hauv daim duab uas thaum Nws tau rais los muaj cev nqaij daim tawv ob zaug ntawd lawm. Tes hauj lwm Nws ua nyob rau hauv noob neej ces yog cia kom lawv to taub Nws tus moj yam. Tag nrho qhov no ces muab qhia rau tib neeg pom los ntawm tes hauj lwm ntawm tej tiam uas sib txawv ntawd; nws yog ua tau tiav hlo los ntawm tus moj yam uas Nws tau muab qhia kom tib neeg paub thiab tes hauj lwm uas Nws tau ua, tsis yog los ntawm kev tshwm sim ntawm Yexus. Qhov ntawd ces hais tias, Vajtswv daim duab ces tsis yog muab ua kom tib neeg paub los ntawm daim duab ntawm tus uas yug los ua neeg, tab sis yog los ntawm tes hauj lwm uas ua los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg uas muaj tag nrho daim duab thiab lub cev; thiab los ntawm Nws tes hauj lwm, Nws daim duab ces muab qhia kom pom thiab Nws tus moj yam ces muab qhia kom paub. Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm uas Nws xav ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv.

Thaum uas tes hauj lwm ntawm Vajtswv ob qho kev yug los ua neeg tau los rau qhov xaus lawm, Nws yuav pib qhia kom pom Nws tus moj yam ncaj ncees kom thoob plaws mus rau Lwm Haiv Neeg, cia cov neeg coob coob kom pom Nws daim duab. Nws yuav ua kom Nws tus moj yam tshwm sim thiab los ntawm qhov no ces yuav qhia kom pom meej txog qhov kawg ntawm tej hom tib neeg uas sib txawv, yog li ntawd coj kiag tiam qub tag nrho los rau qhov chaw xaus. Qhov laj thawj uas vim li cas Nws tes hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv ho tsis muaj txuas ntxiv kom thoob rau ib qho kev nthuav tawm kom dav dav (ib yam nkaus li qhov uas Yexus tsuas ua hauj lwm nyob rau hauv Yudias xwb, thiab niaj hnub no Kuv tsuas ua hauj lwm nrog nej xwb) ces vim yog Nws tes hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv muaj ciaj ciam thiab muaj chaw kawg. Nws tsuas ua ib nyuag ntu sij hawm luv luv ntawm tes hauj lwm nyob rau hauv daim duab ntawm ib lub cev nqaij daim tawv dog dig thiab zoo li lwm tus xwb; Nws tsis siv lub cev nqaij daim tawv uas yug los rau no los ua tes hauj lwm mus tag ib txhiab ib txhis los sis tes hauj lwm uas tshwm sim rau cov neeg ntawm Lwm Haiv Neeg pom. Tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv mas tsuas txwv tau rau hauv tus ciaj ciam xwb (ib yam li tsuas ua hauj lwm nyob rau hauv Yudias los sis nyob rau hauv nej xwb), thiab tom qab ntawd, siv tes hauj lwm uas ua nyob rau hauv tej ciam no, nws tus ciaj ciam ntawd ces kuj yuav muab nthuav kom dav tau thiab. Muaj tseeb, tes hauj lwm nthuav dav mus ces yog yuav ua ncaj qha los ntawm Nws tus Ntsujplig thiab tom qab ntawd ces yuav tsis yog tes hauj lwm ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd lawm. Vim tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv ces muaj ciaj ciam thiab tsis muaj txuas ntxiv mus kom thoob plaws txhua txhua ces kaum ntawm lub qab ntuj khwb—qhov no ces nws ua tsis tau. Los ntawm tes hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv, Nws tus Ntsujplig ua tes hauj lwm uas yuav los tom qab ntawd. Yog li ntawd, tes hauj lwm uas ua tiav nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ces tsis muaj tus yeeb yam li ib qho kev pib uas ua nyob rau hauv qee tus ciaj ciam; tom qab qhov no, ces yog Nws tus Ntsujplig uas ua tes hauj lwm no ntxiv mus, thiab Nws ua li ntawd ntau tshaj mus nyob rau hauv ib tug ciaj ciam uas nthuav dav zog lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (2)

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem