Tswv Yexus Tau Rov Qab Los rau hauv Cev Nqaij Daim Tawv Lawm | "Cov Lus Zais Tob Ntawm Txoj Kev Dawb Huv" | Yeeb Yaj Kiab Txog Txoj Moo Zoo

June 17, 2021

Leev Puam-Ees yog ib tug txwj laug rau ib pawg ntseeg tom tsev nyob rau Suav Teb. Nyob rau hauv nws lub sij hawm uas yog ib tug ntseeg, nws xav hais tias kev tiv kev txom nyem rau tus Tswv yog ib qho uas tau meej mom, thiab muab qhov kev paub thiab kev muab kom tau Tswv Yexus Khetos saib tseem ceeb tshaj txhua yam hauv lub ntiaj teb. Muaj ib hnub uas tseem ceeb heev, nws tawm mus qhuab qhia thiab hnov ib qho xov xwm uas xav tsis txog kiag li: Tswv Yexus twb rov qab los rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, thiab Nws yog nyob rau tiam kawg—Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Leev Puam-Ees xav tsis tawm li. Thaum tus Tswv rov qab los, Nws yuav tsum nqis nrog cov huab los, yog li ntawd vim li cas Nws Tus Kheej ho yug los ua neeg thiab ua hauj lwm ntsiag to yam tsis pub leej twg paub li? Muaj tej lus zais tob dab tsi zais rau hauv Vajtswv qhov kev yug los ua neeg? Yog tus Tswv twb rov qab los lawm tiag tiag, vim li cas peb ho tsis tau raug qaws mus? … Ib qho kev sib cam hnyav thiaj li tshwm sim rau ntawm Leev Puam-Ees thiab nws cov phooj ywg ua hauj lwm ua ke thiab cov kws qhuab qhia ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus … Thaum kawg lawv puas yuav muaj peev xwm to taub hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov kev rovqab los ntawm Tswv Yexus, qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv?

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem