Yeeb Yaj Kiab Txog Txoj Moo Zoo | "Cov Lus Zais Tob Ntawm Txoj Kev Dawb Huv: Zaj Txuas Ntxiv"(Cov Yeeb Yaj Kiab Piv Txwv)

June 10, 2021

Leev Puam-Ees yog ib tug kws qhuab qhia uas tau ntseeg tus Tswv los tau ntau caum xyoo lawm. Txij thaum lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm tiam kawg los lawm, ces nws raug txiav txim tias muaj kev txhaum, raug cais tawm, thiab raug ntiab tawm ntawm lub zej zog sab kev ntseeg los ntawm cov xib fwb thiab cov txwj laug, cov neeg tawm tsam Khetos. Tab sis txawm hais tias Leev Puam-Ees yuav raug ntaus, raug txiav txim rau, thiab raug iab liam, los nws yeej tsis khiav nkaum rau hauv txoj kev ntshai li. Tab sis, nws txoj kev ntseeg haj yam ruaj khov tshaj qhov qub xwb, thiab thaum kawg qhov no ua rau nws to taub hais tias cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev ntseeg lam ua txuj dag kom zoo li muaj tus yam ntxwv tsim txiaj xwb. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, nws los paub hais tias tsuas yog Khetos xwb thiaj li yog qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia, thiab tsuas yog Khetos xwb thiaj li cawm thiab ntxuav kom dawb huv thiab ua kom tib neeg zoo tiav log tau. Vim qhov no, nws thiaj txiav txim siab ruaj khov los caum Khetos qab, ua tim khawv rau Khetos, thiab ua txhua yam nws ua tau los caum raws qhov tseeb, nrhiav kev hloov nws tus moj yam kom nws thiaj li ua tau ib tug tim khawv tseeb rau Vajtswv. Thaum uas Pab Suav Koob Sam tshawb tau hais tias nws tau raug tso tawm tom tsev loj cuj los lawm thiab yeej tsis tau hloov li, thiab nws yeej tseem tsis tau muab nws txoj kev ntseeg tso tseg ib qho me me hlo li thiab tseem ntseeg qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj thiab, hais tias nws mus rau txhua txhia qhov chaw mus hais lus tim khawv hais tias Tswv Yexus twb rov qab los lawm thiab hais tias Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Pab Suav Kooj Sam muab nws tso npe ua cov neeg lawv nrhiav ntes thiab mus nrhiav ntes nws rau txhua txhia qhov chaw. Leev Puam-Ees raug yuam kom tso nws tsev neeg tseg, thiab nyob rau txhua qhov chaw uas nws hais lus tim khawv rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm nyob rau tiam kawg mas, nws muaj peev xwm coj tau ib co ntseeg uas muaj lub siab dawb paug thiab coj zoo coob heev los rau ntawm Vajtswv ib sab. Daim yeeb yaj duab no piav txog Leev Puam-Ees zaj keeb kwm tseeb txog txoj kev tshaj tawm txoj moo zoo thiab hais lus tim khawv rau Vajtswv.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem