Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Peb Theem ntawm Tes Hauj Lwm | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 13

June 25, 2021

Tag nrho cov hauj lwm uas ua nyob rau qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo ces tam sim no los xaus lawm. Tsuas yog tom qab uas tag nrho tes hauj lwm no tau raug muab nthuav tawm rau tib neeg pom thiab muab ua nyob rau ntawm noob neej mas tib neeg thiaj li paub tag nrho Vajtswv tus moj yam thiab seb qhov uas Nws muaj thiab yog ntawd yog dab tsi. Thaum uas tes hauj lwm ntawm theem no raug muab ua tiav hlo lawm, ces tag nrho tej lus zais tob uas tib neeg tsis to taub yuav raug muab coj los nthuav tawm tag nrho, tag nrho tej qhov tseeb uas ua ntej ntawd yeej tsis to taub li ces yuav raug muab coj los qhia kom paub meej, thiab yuav qhia rau haiv tib neeg txog lawv txoj kev taug thiab txoj hau kev kawg yav tom ntej. Qhov no ces yog tag nrho ntawm tes hauj lwm uas yuav tau ua kom tiav nyob rau theem tam sim no. Txawm hais tias txoj kev uas tib neeg taug tam sim no yuav yog txoj kev ntawm tus ntoo khaub lig thiab txoj kev ntawm txoj kev txom nyem los xij, qhov uas tib neeg xyaum ua, thiab qhov uas lawv noj, haus, thiab nyiam niaj hnub no mas txawv qhov ua poob rau tib neeg nyob rau hauv txoj cai thiab nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub. Qhov uas yuav kom tib neeg ua niaj hnub no mas tsis zoo li qhov nyob rau yav tag los lawm thiab haj yam tsis zoo li qhov uas kom tib neeg ua nyob rau Tiam Muaj Kev Cai lawm. Yog li, qhov uas tau kom tib neeg ua nyob rau hauv txoj cai thaum Vajtswv ua Nws tes hauj lwm nyob rau Yixayee ntawd yog dab tsi? Nws tsis muaj dab tsi ntau tshaj li qhov uas kom tib neeg yuav tsum ua raws li kev cai Xanpatau thiab Yehauvas tej kev cai xwb. Leej twg tsis txhob lam ua hauj lwm rau hnub Xanpatau los sis ua txhaum cai rau Yehauvas tej kev cai. Tab sis tsis yog li ntawd rau tam sim no lawm. Nyob rau hnub Xanpatau, tib neeg ua hauj lwm, sib ntsib ua ke, thiab thov Vajtswv li ib txwm ua, thiab tsis muaj kev txwv txiav dab tsi rau lawv. Cov nyob rau hauv tiam Hmoov Hlub mas yuav tsum raug ua kev cai raus dej rau, thiab lawv tseem raug hais kom yoo mov, ntais ncuav ci, hauv cawv, qhwv lawv lub tob hau thiab ntxuav lwm tus neeg txhais ko taw. Tam sim no, tej kev cai no raug muab tshem pov tseg tag lawm, tab sis tau muaj lus txib loj tshaj ntawd rau tib neeg thiab, vim Vajtswv tes hauj lwm loj hlob tuaj mus tob tshaj lawm thiab tib neeg txoj kev to taub mas mus siab tshaj lawm. Nyob rau yav tag los, Yexus npuab tes rau rau saum tib neeg thiab thov Vajtswv, tab sis tam sim no ces txhua yam twb hais tag lawm, ces kev npuab tes ntawd hos yuav siv los ua dab tsi mas? Cov lus nkaus xwb ces yeej ua tau yam uas xav tau lawm. Thaum Nws npuab Nws ob txhais tes rau saum tib neeg yav tag los, nws yog yuav foom koob hmoov rau tib neeg thiab kuj yog yuav kho kom lawv tej mob nkeeg zoo. Qhov no yog qhov uas Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd, tab tsis nws tsis zoo li ntawd tam sim no lawm. Tam sim no Vajntsujplig siv cov lus los ua hauj lwm thiab ua kom tau tej uas xav tau ntawd lawm xwb. Nws tej lus twb tau muab hais meej rau nej lawm, thiab nej yuav tsum muab lawv coj mus xyaum ua ib yam nkaus li qhov uas muab qhia rau nej. Nws tej lus yog Nws txoj kev xav; lawv yog tes hauj lwm uas Nws xav ua. Los ntawm Nws tej lus, ces nej yuav to taub Nws txoj kev xav thiab qhov uas Nws yuav kom nej ua kom tau, thiab nej cia li muab Nws tej lus coj mus xyaum ua ncaj qha yam tsis tas yuav kom npuab tes rau saum nej li. Ib txhia yuav hais tias, “Muab Koj ob txhais tes npuab rau saum kuv! Muab koj ob txhais tes npuab rau saum kuv es kom kuv thiaj li tau txais Koj txoj koob hmoov thiab kom kuv thiaj koom tau Koj.” Tag nrho tej no ces yog tej kev ua uas dhau lub caij nyoog nyob rau yav tag lawm xwb, tam sim no ces siv tsis tau lawm, vim tiam no twb hloov lawm. Vajntsujplig ua hauj lwm raws li tej tiam ntawd, tsis yog lam tau lam ua los sis tsis yog yuav ua raws li ib co kev cai teeb tseg twg xwb. Tiam no twb hloov lawm, thiab ib tiam tshiab mas yeej yuav tsum coj tes hauj lwm tshiab nrog nws los. Qhov no yeej muaj tseeb rau txhua theem ntawm tes hauj lwm, thiab ces Nws tes hauj lwm thiaj li tsis rov pib dua qhov qub tas mus li. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus yeej tau ua yam hauj lwm no ntau tsawv lawm thiab, xws li yog kho tej kev mob nkeeg, ntiab dab tawm, muab Nws ob txhais tes npuab rau saum tib neeg los thov Vajtswv rau lawv, thiab foom koob hmoov rau tib neeg. Txawm li cas los xij, yog rov ua li ntawd ces tsis muaj qab hau dab tsi rau niaj hnub no li. Vajntsujplig ua hauj lwm li ntawd nyob rau lub sij hawm ntawd, vim nws yog Tiam Hmoov Hlub, thiab nws yeej muaj hmoov hlub ntau txaus rau tib neeg siv. Nws yeej tsis kom them tus nqi dab tsi rov qab li, thiab yog hais tias lawv tseem muaj txoj kev ntseeg, ces lawv yuav tau txais hmoov hlub. Txhua tus ces yeej tau txais hmoov hlub tib si. Tam sim no ces tiam ntawd hloov lawm, thiab Vajtswv tes hauj lwm tau nce qib mus deb lawm; nws yog kev rau txim thiab kev txiav txim xwb uas yuav siv los muab cov tib neeg uas ntxeev siab thiab tej yam tsis dawb huv rhuav tshem pov tseg. Theem ntawd yog theem ntawm kev txhiv dim, nws yuav tseev kom Vajtswv ua hauj lwm li ntawd, muaj hmoov hlub ntau txaus rau tib neeg siv, es kom tib neeg thiaj li raug txhiv tawm los ntawm txoj kev txhaum thiab, uas yog siv hmoov hlub, tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum. Theem tam sim no ces yuav nthuav tawm txog tej kev tsis ncaj ncees hauv tib neeg uas yog siv kev rau txim, kev txiav txim, tej lus hnyav, nrog rau kev rau txim thiab kev qhia tshwm ntawm tej lus, es kom tom qab ntawd tib neeg thiaj li raug cawm tau. Tes hauj lwm no mas tob dua kev txhiv dim. Tej hmoov hlub nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces yeej muaj ntau txaus rau tib neeg siv; tam sim no tib neeg twb tau ntsib tau pom qhov hmoov hlub no lawm, lawv yuav tsis tau siv nws ntxiv lawm. Tes hauj lwm no dhau nws lub caij nyoog lawm thiab tsis tas ua ntxiv lawm. Tam sim no ces tib neeg yuav raug cawm los ntawm kev txiav txim ntawm txoj lus. Tom qab uas tib neeg raug txiav txim, rau txim, thiab lim kom dawb huv lawm, ces lawv tus moj yam thiaj li yuav hloov. Tag nrho qhov no tsis yog vim tej lus Kuv tau hais lawm lod? Txhua theem ntawm tes hauj lwm mas yeej ua raws nraim li txoj kev loj hlob mus lawm tom ntej ntawm tag nrho haiv tib neeg thiab nrog tiam ntawd. Tes hauj lwm ces tag nrho yeej tseem ceeb, thiab puav leej yog ua rau qhov kev cawm dim zaum kawg xwb, kom noob neej thiaj li tau ib txoj hau kev kawg zoo nyob rau yav tom ntej, thiab kom tib neeg thiaj li raug cais tawm raws li hom nyob rau thaum kawg.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem