Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Peb Theem ntawm Tes Hauj Lwm | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 15

June 25, 2021

Thoob plaws tes hauj lwm cawm tib neeg, tes hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws ces yog cawm tib neeg tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Tes hauj lwm tseem ceeb ces yog qhov kev txeeb kom tau tag nrho cov tib neeg qias vuab tsuab, ces thiaj li rov kho tau qhov kev hwm Vajtswv li qub nyob rau hauv cov tib neeg uas raug txeeb tau ntawd lub siab, thiab cia lawv tau lub neeg li ib txwm muaj, uas hais tau hais tias, lub neej li ib txwm muaj ntawm ib tug uas Vajtswv tsim tawm los. Tes hauj lwm no mas tseem ceeb heev, thiab nws yog lub plawv tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg. Nyob rau hauv peb theem ntawm qhov kev cawm tib neeg, thawj theem ntawm tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai mas nyob deb ntawm lub plawv tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm kev cawm tib neeg lawm; nws tsuas muaj ib qho kev tshwm sim me me ntawm qhov kev cawm tib neeg xwb, thiab tsis yog qhov pib ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg tawm los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Thawj theem ntawm tes hauj lwm mas yog tus Ntsujplig ua ncaj qha vim yog, nyob rau hauv txoj cai, tib neeg tsuas paub yoog raws txoj cai xwb, thiab tib neeg tsis muaj qhov tseeb kom ntau zog, thiab vim tes hauj lwm hauv Tiam Muaj Kev Cai mas tsuas cuam tshuam me me nrog rau kev hloov nyob rau hauv tib neeg tus moj yam xwb, haj yam tsis cuam tshuam ntau txog tes hauj lwm uas yuav cawm tib neeg tawm hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm li cas. Yog li ntawd Vajtswv tus Ntsujplig thiaj li ua theem hauj lwm uas yooj yim tshaj plaws no uas tsis cuam tshuam txog tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab li. Theem hauj lwm no mas tsuas cuam tshuam me me rau lub plawv tseem ntsiab ntawm qhov kev cawm tib neeg xwb, thiab nws tsis muaj dab tsi ntau uas yuav zoo thooj li qhov kev cawm tib neeg yam muaj qib muaj duas, thiab yog li nws thiaj tsis tas yuav tsum Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm ntawd kiag. Tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua mas tsis qhia tawm thiab piav tsis tau li, thiab nws txaus ntshai heev thiab tib neeg txav tsis ti li; tus Ntsujplig mas tsis zoo ua tes hauj lwm cawm tib neeg ncaj qha, thiab tsis zoo pub txoj sia rau tib neeg ncaj qha. Qhov uas haum rau tib neeg tshaj plaws ces yog muab tes hauj lwm ntawm Ntsujplig hloov mus rau ib qho uas nyob ze rau tib neeg, ces hais tau hais tias, qhov uas haum rau tib neeg tshaj plaws ces yog kom Vajtswv rais los ua ib tug neeg dog dig, li sawv daws los ua Nws tes hauj lwm. Qhov no ces Vajtswv yuav tsum tau yug los ua neeg los sawv cev rau tus Ntsujplig nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, thiab rau tib neeg, yuav tsis muaj txoj kev uas haum tshaj rau Vajtswv los ua hauj lwm lawm. Nyob rau ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm, ob theem ces yog lub cev nqaij daim tawv ua, thiab ob theem no mas yog ob theem tseem ceeb rau ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg. Ob qho kev yug los ua neeg mas puav leej sib koom thiab ib qho pab tau ib qho zoo kawg nkaus li. Thawj theem ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg npaj lub hauv paus kom ruaj khov rau theem thib ob, thiab nws kuj hais tau hais tias Vajtswv ob qho kev yug los ua neeg sib sau los ua ib qho puv nkaus thiab tsis yog tsis sib haum li. Ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm no mas yog ua nyob rau hauv tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub koob npe vim ob qho ntawd mas tseem ceeb heev rau tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg no. Yeej yuav luag hais tau hais tias, yog tsis muaj tes hauj lwm ntawm ob tug Vajtswv uas yug los ua neeg, tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg yuav los mus nres kiag cia xwb, thiab tes hauj lwm cawm noob neej ces yuav tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog lus qhuav xwb. Qhov uas seb tes hauj lwm no puas tseem ceeb los tsis tseem ceeb ces nyob rau ntawm qhov kev tau ntawm noob neej xwb, nyob rau qhov muaj tiag ntawm noob neej qhov kev phem kev qias, thiab nyob rau ntawm qhov uas seb Ntxwgnyoog qhov kev tsis mloog lus thiab nws qhov kev thab plaub rau tes hauj lwm ho loj npaum li cas thiab xwb. Tus yog uas yuav ua tau qhov dej num ces nyob ntawm tus yeeb yam ntawm qhov hauj lwm uas tus neeg ua hauj lwm ntawd ua, thiab qhov tseem ceeb ntawm qhov hauj lwm xwb. Thaum hais txog qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm, hais txog qhov uas seb yuav siv txoj kev twg los ua—qhov hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig ua ncaj qha, los sis qhov hauj lwm uas tus Vajtswv yug los ua neeg ua, los sis qhov hauj lwm uas ua los ntawm tib neeg—thawj qhov uas yuav muab tshem tawm ces yog qhov hauj lwm uas ua los ntawm tib neeg, thiab, nyob ntawm tus yeeb yam ntawm qhov hauj lwm, thiab tus yeeb yam ntawm tus Ntsujplig tes hauj lwm piv rau qhov ntawm lub cev nqaij daim tawv, thaum kawg ces txiav txim siab hais tias qhov hauj lwm uas lub cev nqaij daim tawv ua mas muaj nuj nqis rau tib neeg dua li qhov hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha, thiab hais tias nws kuj muaj ntau yam pab tau dua. Qhov no yog Vajtswv qhov kev xav nyob rau thaum lub sij hawm uas Nws txiav txim siab hais tias ua yuav cia tes hauj lwm rau tus Ntsujplig ua los sis cia rau tus muaj lub cev nqaij daim tawv ua. Nws yeej muaj ib qho tseem ceeb thiab ib qho hauv paus rau txhua txhua theem ntawm tes hauj lwm. Tej ntawd mas tsis yog lam xav yam tsis muaj qab hau li, los sis tsis yog lam tau lam ua xwb; yeej muaj qee lub tswv yim rau tej ntawd. Qhov ntawd yog qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Nyob rau ib qho tshwj xeeb, nws tseem muaj Vajtswv tej phiaj xwm ntau tshaj nyob rau hauv tes hauj lwm loj uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawm tus kheej kiag ua nrog tib neeg thiab. Yog li ntawd, Vajtswv lub tswv yim thiab tag nrho Nws tus kheej kiag yeej muaj tshwm nyob rau hauv txhua txhua qhov kev ua, kev xav, thiab tswv yim hauv Nws tes hauj lwm; qhov no yog qhov uas yog Vajtswv uas khov dua thiab muaj qib muaj duas dua. Tej kev xav thiab tswv yim me me no mas yog tsis yooj yim rau tib neeg xav, thiab tsis yooj yim rau tib neeg ntseeg, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis yooj yim rau tib neeg paub. Qhov hauj lwm uas tib neeg ua mas ua raws li lub txhooj dav dav xwb, ua yog, rau tib neeg, ces yeej txaus siab kawg nkaus lawm. Tab sis muab piv rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv, ces yeej tseem sib txawv deb heev li; txawm hais tias Vajtswv txoj kev ua yeej loj heev thiab Vajtswv tes hauj lwm mas yeej yog ib qho uas loj heev li, los nyob tom qab tej ntawd ces yeej muaj yam kev npaj me me thiab npliag heev thiab tej txheej txheem uas tib neeg xav tsis txog li. Txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm mas tsis yog ua raws lub txhooj nkaus xwb, tab sis txhua theem tseem muaj ntau yam uas siv tib neeg tej lus coj los piav tsis tau, thiab tej no yog tej yam uas tib neeg ntsia tsis pom. Tsis hais yuav yog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los sis tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, txhua qhov yeej muaj cov phiaj xwm ntawm Nws tes hauj lwm. Nws tsis lam ua hauj lwm yam tsis muaj laj thawj li, thiab Nws tsis ua tej hauj lwm uas tsis tseem ceeb. Thaum tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha, nws yog ua nrog Nws tej hom phiaj, thiab thaum Nws rais los ua tib neeg (uas hais tau hais tias, thaum Nws hloov Nws lub plhaub sab nraud) los ua hauj lwm, nws haj yam yog ua nrog Nws lub hom phiaj. Tseem yog vim dab tsi ntxiv thiab es Nws thiaj li hloov Nws lub koob npe? Vim dab tsi ntxiv thiab es Nws ho cia li rais kiag los ua ib tug neeg uas muab saib zoo li qis qis thiab raug tsim txom?

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Lwm Yam Yeeb Yaj Duab

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem