Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Peb Theem ntawm Tes Hauj Lwm | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 19

June 27, 2021

Ua ntej ob txhiab xyoo dhau los uas Yehauvas ua Nws tes hauj lwm, tib neeg tsis paub dab tsi li, thiab yuav luag txhua tus tib neeg tau poob rau txoj kev phem, txog rau thaum, ua ntej lub ntiaj teb raug puas tsuaj los ntawm dej nyab, lawv tau mus txog qhov kawg ntawm kev dag ntxias thiab kev coj tsis ncaj uas lawv lub siab tau tsis muaj Yehauvas, thiab xav tau Nws txoj hau kev ntxiv li lawm. Lawv yeej tsis nkag siab txog txoj hauj lwm uas Yehauvas yuav ua; lawv tsis muaj kev muaj qab hau, haj yam muaj kev paub tsawg, thiab, zoo li lub tshuab ua pa, tsis muaj kev paub txog tib neeg tag nrho, Vajtswv, lub ntiaj teb, lub neej, thiab lwm yam ntxiv. Hauv ntiaj teb, lawv tau koom hauv ntau yam kev ntxias, zoo li tus nab, thiab tau hais ntau yam uas ua rau Yehauvas chim, tab sis vim lawv yog cov neeg tsis paub, ces Yehauvas thiaj li tsis rau txim los yog qhuab ntuas lawv. Tsuas yog tom qab dej nyab, thaum Nau-as muaj 601 xyoos, Yehauvas tau tshwm sim los rau Nau-as thiab coj nws thiab nws tsev neeg, coj cov noog thiab tsiaj txhu uas dim dej nyab nrog Nau-as thiab nws cov xeeb ntxwv, mus txog thaum xaus ntawm Tiam Muaj Kev Cai, kav ntev txog 2,500 xyoo. Nws tau ua hauj lwm hauv teb chaws Yixayee, ntawd yog, ua hauj lwm loj, ntev txog 2,000 xyoo, thiab ua hauj lwm tib lub sij hawm txuas zus rau hauv teb chaws Yixayee thiab sab nraud tau 500 xyoo, ua ke tag nrho tau 2,500 xyoo. Lub sij hawm ntawd, Nws cob qhia cov neeg Yixayee tias kom lawv ua dej num rau Yehauvas, lawv yuav tsum tsim ib lub tuam tsev, hnav cov khaub ncaws txiv plig, thiab taug kev taw liab mus rau hauv lub tuam tsev thaum kaj ntug txoog, tsam lawv cov khau ua rau lub tuam tsev lo av thiab cov hluav taws yuav poob saum lub hau tuam tsev los thiab kub lawv tuag. Lawv tau ua lawv cov luag hauj lwm thiab zwm rau Yehauvas cov kev npaj. Lawv thov Yehauvas hauv lub tuam tsev, thiab tom qab tau txais Yehauvas kev qhia tshwm, ntawd yog, tom qab Yehauvas tau hais lus, lawv coj cov neeg coob coob thiab qhia lawv tias lawv yuav tsum hwm Yehauvas—lawv tus Vajtswv. Thiab Yehauvas tau hais rau lawv tias lawv yuav tsum tsim ib lub tuam tsev thiab ib lub thaj, thiab thaum txog lub sij hawm raug teeb los ntawm Yehauvas, ntawd yog Kev Hla Dhau, lawv yuav tsum npaj cov me nyuam nyuj mos thiab me nyuam yaj los tso rau ntawm lub thaj ua kev fij rau Yehauvas, kom nws tau txwv lawv thiab muab kev hwm rau Yehauvas nyob hauv lawv nruab siab. Txawm tias lawv yuav ua raws li txoj kev cai no los tsis ua yuav ua qhov ntsuas lawv txoj kev muab siab npuab rau Yehauvas. Yehauvas kuj tau tsa hnub Xanpataus rau lawv thiab, hnub xya ntawm qhov Nws tsim txhua yam. Hnub tom qab hnub Xanpataus, Nws muab ua thawj hnub, ua ib hnub rau lawv los qhuas Yehauvas, los muab kev fij rau Nws, thiab hu nkauj rau Nws. Nyob rau hnub no, Yehauvas tau hu tag nrho cov txiv plig los faib cov khoom fij ntawm lub thaj rau cov tib neeg noj, kom lawv tau kev zoo siab nrog cov khoom fij nyob rau ntawm Yehauvas lub thaj. Thiab Yehauvas tau hais tias lawv tau koob hmoov, tias lawv tau koom ib feem nrog Nws, thiab tias lawv yog Nws cov neeg xaiv tseg (uas yog Yehauvas cov lus cog tseg nrog cov neeg Yixayee). Vim li no, txog niaj hnub no los, cov neeg Yixayee tseem hais tias, Yehauvas tsuas yog lawv tus Vajtswv xwb, thiab tsis yog Lwm Haiv Neeg tus Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem