Nkauj Ntseeg | “Txoj Kev Mob ntawm Tej Kev Sim Siab Yog ib Txoj Koob Hmoov Los Ntawm Vajtswv Los”

December 30, 2021

Cov Nkauj Qhuas ntawm Vajtswv Cov Lus

Tsis txhob poob siab, tsis txhob qaug zog,

thiab Vajtswv yuav ua tej ntawd kom meej rau koj.

Txoj kev mus rau lub nceeg vaj yeej tsis tshua du pes tsawg;

tsis muaj yam yuav yooj yim li!

Koj xav kom tej koob hmoov los rau koj yooj yim, koj tsis xav lov?

Hnub no, txhua tus yuav ntsib tej kev sim siab uas iab siab.

Yog tsis muaj tej kev sim siab no,

lub siab hlub uas nej muaj rau Vajtswv ntawd yuav tsis loj hlob kom muaj zog dua qub

thiab nej yuav tsis muaj txoj tseem kev hlub rau Vajtswv li.

Txawm tias yog tej kev sim siab no tsuas yog tej xwm txheej me me xwb los,

txhua tus yuav tsum tau mus kom dhau tej no;

tsuas yog tej kev sim siab uas nyuaj nyuaj mas

thiaj li sib txawv ntawm ib tug mus rau lwm tus xwb.

Kev sim siab yog koob hmoov los ntawm Vajtswv los,

thiab muaj nej pes tsawg leej txeev los rau ntawm Vajtswv xub ntiag

thiab txhos caug thov Vajtswv cov koob hmoov?

Nej ib txwm xav tias nej tau Vajtswv

ob peb lo lus zoo lawm ces twb suav hais tias yog Vajtswv tej koob hmoov lawm no,

tiam sis nej tsis nco tias tej kev iab siab los yog ib qho ntawm Vajtswv tej koob hmoov thiab.

Cov uas tau saj Vajtswv cov kev iab kev daw lawm yeej yuav tau saj Vajtswv cov lus qab zib thiab.

Qhov ntawd yog Vajtswv cov lus cog tseg thiab Vajtswv qhov koob hmoov rau nej.

Tsis txhob xyeej los noj thiab haus thiab zoo siab rau Vajtswv cov lus.

Thaum qhov tsaus ntuj dhau mus lawm, qhov kaj sib sau los ua ke.

Qhov tsaus ntuj tshaj plaws yog ua ntej thaum yuav kaj ntug;

tom qab lub sij hawm no lawm lub ntuj yuav maj mam ci zuj zus tuaj,

thiab dhau ntawd ces lub hnub tawm tuaj. Tsis txhob ntshai los sis poob sia li.

Cov mloog lus thiab txo hwj chim yuav tau txais koob hmoov ntau.

Cov mloog lus thiab txo hwj chim yuav tau txais koob hmoov ntau.

Nyob hauv pawg ntseeg, tuav nej cov lus tim khawv kom khov kho rau Vajtswv,

txheem tuav qhov tseeb;

qhov yog yeej yog qhov yog thiab qhov tsis yog yeej yog qhov tsis yog.

Tsis txhob nkag siab yuam kev qhov dub thiab qhov dawb.

Nej yuav tau ua rog nrog Ntxwgnyoog

thiab yuav tsum ua kom nws ploj kiag mus kom txhob rov sawv tau los ntxiv li lawm.

Nej yuav tau ua rog nrog Ntxwgnyoog

thiab yuav tsum ua kom nws ploj kiag mus kom txhob rov sawv tau los ntxiv li lawm.

Nej yuav tsum muab txhua yam nej muaj los tiv thaiv Vajtswv cov lus tim khawv.

Qhov no yuav tsum yog lub hom phiaj ntawm yam uas nej ua–tsis txhob hnov qab qhov no.

Tiam sis tam sim no,

nej tseem tu ncua kev ntseeg thiab tsis muaj peev xwm cais tej uas sib txawv

thiab nej sij pheej tsis muaj cuab kav nkag siab Vajtswv cov lus thiab yam Vajtswv xav ua li.

Txawm li cas los xij, tsis txhob nyuaj siab;

txhua yam ces yeej ua mus raws li Vajtswv tej kauj ruam.

Siv sij hawm kom ntau los rau ntawm Vajtswv

thiab tsis txhob muab yam tseem ceeb lo nrog rau tej zaub mov noj thiab ris tsho hnav,

tej ntawd tsuas yog ntawm lub cev xwb.

Nrhiav Vajtswv tej kev xav tsis tu ncua,

thiab Vajtswv yuav ua tib zoo qhia koj kom meej tias tej ntawd yog dab tsi.

Koj yuav maj mam nrhiav tau Vajtswv tej kev xav rau hauv txhua yam,

kom rau txhua tus tib neeg,

Vajtswv thiaj li yuav muaj ib txoj hau kev los rau hauv lawv yam tsis muaj dab tsi thaiv li.

Qhov no yuav haum Nws lub siab, thiab Nws txoj kev xav yuav raug ua tau kom tiav hlo.

Qhov no yuav haum Nws lub siab, thiab Nws txoj kev xav yuav raug ua tau kom tiav hlo.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem