Yeeb Yaj Kiab Txog Txoj Moo Zoo | "Kev Ntshaw"(Cov Yeeb Yaj Kiab Piv Txwv)

April 2, 2021

Ob txhiab xyoo dhau los, tus Tswv Yexus tau cog lus tseg rau Nws cov ntseeg hais tias: “Kuv mus npaj ib qho chaw rau nej. Thiab yog Kuv mus thiab npaj ib qho chaw rau nej, Kuv yuav rov qab los dua, thiab los txais nej rau kuv tus kheej kiag; kom kuv nyob qhov twg, nej kuj yuav tau nyob qhov ntawd thiab(Yauhas 14:2–3). Vim yog li no, ntau tiam ntawm cov ntseeg thiaj li tau tas zog cia siab thiab thov Vajtswv kom muaj tiav raws li tus Tswv lo lus cog tseg, thiab cia siab thiab thov Vajtswv kom lawv raug coj mus nyob rau saum ntuj mus ntsib tus Tswv thiab nkag mus rau hauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej thaum tus Tswv los.

Qhov no kuj piav qhia txog zaj yeeb yaj kiab no tus yeeb yam, Tsheej Xeebnkuab. Nws yog ib tug uas kub siab lug nrhiav, tshaj tawm txoj moo zoo, thiab ua tim khawv rau tus Tswv kom los txais tos tau tus Tswv qhov rov qab los. Txawm hais tias nws raug tshem tawm ntawm nws txoj hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab nws tsev neeg tsis nkag siab txog nws los xij, nws yeej tsis tso txoj kev cia siab hauv nws lub siab tseg hlo li. Muaj ib hnub thaum tab tom sib sau ua ke, Tsheej Xeebnkuab tau raug Tsoom Fwv Koom Tsham Suav ntes thiab coj mus kaw rau hauv tsev loj cuj. Vim nyob rau hauv Vajtswv txoj cai thiab txoj kev npaj uas zoo kawg nkaus, nws thiaj li tau ntsib Zaus Zismees, ib tug Khixatia tuaj ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tuaj. Zaus Zismees hais lus tim khawv txog Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm nyob rau tiam kawg rau nws, daws tau nws tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab ntawm ntau lub xyoo uas cia siab ntsoov thiab tas zog thov Vajtswv rau tus Tswv qhov rov qab los. Tom qab uas tawm hauv tsev laj cuj los lawm, Tsheej Xeebnkuab coj nws cov kwv tij thiab cov muam mus nrhiav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm nyob rau tiam kawg. Thaum kawg sawv daws tau los nkag siab tias qhov yuav raug coj mus nyob rau saum lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej ntawd yog li cas tiag, seb lub nceeg vaj ntawd yog nyob rau hauv ntiaj teb tiag tiag los sis yog nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab tib neeg yuav txais tos tus Tswv qhov rov qab los ntawd li cas …

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem