Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj muaj lub siab hlub noob neej”

December 2, 2020

Tswv Tsim mas nyob nrog tib neeg txhua lub sij hawm;

Nws ib txwm muaj kev sib tham nrog tib neeg

thiab tag nrho tej uas tsim tawm los,

thiab Nws yeej ua tej yam tshiab txhua hnub.

Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab tus moj yam

mas muab hais qhia nyob rau hauv Nws cov kev tham nrog tib neeg;

Nws cov kev xav thiab cov tswv yim

mas yeej nthuav tawm tag nrho nyob hauv Nws tej kev ua;

Nws nrog nraim thiab soj ntsuam noob neej txhua lub sij hawm.

Nws hais lus ntsiag to rau noob neej thiab tag nrho cov uas tsim tawm

nrog Nws cov lus ntsiag to:

Kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej, thiab Kuv nyob nrog tej uas Kuv tsim.

Kuv yeej saib ntsoov; Kuv yeej tos ntsoov; Kuv nyob ntawm koj ib sab….

Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj muaj lub siab hlub noob neej.

Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb

thiaj muaj kev khuv leej thiab kev hlub rau cov noob neej no.

Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb

thiaj muaj ib qho kev hlub tiag rau cov noob neej no.

Kuj zoo ib yam li ntawd, tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj muaj cuab kav

muab tau kev hlub tshua pub rau cov noob neej no

thiab hlub tag nrho tej uas Nws tsim.

Nws lub siab dhia pig poog thiab mob heev rau txhua tus tib neeg tej kev ua:

Nws chim siab, ntxhov siab thiab

tu siab rau tib neeg txoj kev phem thiab kev ua qias vuab tsuab;

Nws txaus siab, xyiv fab, zam txim thiab

zoo siab rau tib neeg txoj kev hloov siab lees txim thiab kev ntseeg;

txhua txhia qhov ntawm Nws tej kev xav thiab tej tswv yim muaj nyob thiab

nyob ncig rau ntawm noob neej;

qhov uas Nws yog thiab Nws muaj raug muab nthuav tawm tag nrho

rau noob neej nkaus xwb;

tag nrho ntawm Nws tej kev xav ces nyob nrog noob neej txoj kev muaj nyob.

Txhawm rau noob neej,

Nws taug kev mus los thiab mus nrawm nroos rau ub rau no;

Nws ua twj ywm muab txhua txhia qhov ntawm Nws txoj sia;

Nws muab txhua feeb thiab feeb sij ntawm Nws lub neej….

Nws yeej tsis paub hlub Nws tus kheej txoj sia hlo li,

tiam sis Nws ib txwm hlub

thiab hmov tshua cov noob neej uas Nws Tus Kheej tsim….

Nws muab tag nrho txhua txhia yam uas Nws muaj rau cov tib neeg no….

Nws muab Nws txoj kev hlub tshua thiab kev zam yam tsis muaj lus sib pauv

thiab tsis muaj kev cia siab rau txoj kev pauj ntxiaj ntsig li.

Nws tsuas ua qhov no kom tib neeg

thiaj muaj sia nyob ntxiv mus ntawm Nws qhov muag ntsia ntsoov,

thiaj tau txais Nws txoj pub txoj sia;

Nws tsuas ua qhov no kom muaj ib hnub

tib neeg thiaj li yeem zwm rau ntawm Nws lub xub ntiag

thiab lees paub tias Nws yog Tus uas txhawb

tib neeg txoj kev muaj nyob thiab muab txoj sia rau tag nrho tej uas raug tsim tawm los.

Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj muaj lub siab hlub noob neej.

Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb

thiaj muaj kev khuv leej thiab kev hlub rau cov noob neej no.

Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb

thiaj muaj ib qho kev hlub tiag rau cov noob neej no,

ib qho kev hlub tiag uas rhuav tsis tau li rau cov noob neej no.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem