Nkauj Ntseeg | "Vajtswv Vam Tias Tib Neeg Ntiaj Teb Yuav Caum Qhov Tseeb kom Thiaj Li Ciaj Sia"

May 1, 2024

1

Vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum caum qhov tseeb?

Lub ntsiab uas tseem ceeb tshaj plaws ces yog qhov tias, rau Vajtswv mas,

qhov caum qhov tseeb ntawd muaj feem cuam tshuam rau Nws txoj kev cawm tib neeg,

Nws tej kev vam ntawm tib neeg ntiaj teb,

thiab tej kev cia siab uas Nws muab tso rau tib neeg ntiaj teb.

Qhov no yog ib feem ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg.

Txawm koj yog leej twg thiab

txawm koj tau ntseeg Vajtswv los tau ntev npaum li cas lawm los xij li,

yog koj tsis caum qhov tseeb los sis tsis nyiam qhov tseeb ntawd,

ces koj yeej yuav kawg yog ib tug uas raug muab ntiab tawm mus xwb xwb li.

Qhov no mas pom meej ib yam li nruab hnub.

2

Vajtswv ua peb theem ntawm tes hauj lwm;

Nws twb muaj ib qho kev npaj cawm tib neeg txij thaum Nws tsim tib neeg ntiaj teb los lawm,

thiab Nws tau ua txhua theem, ua ib theem zuj zus, rau hauv tib neeg ntiaj teb,

thiab coj tib neeg ntiaj teb ib kauj ruam zuj zus los txog rau tam sim no lawm.

Txoj kev mob siab thiab txoj kev tiv kev txom nyem ntawd mas loj heev,

thiab Nws tau tiv los ntev npaum li cas

rau lub hom phiaj loj ntawm txoj kev ua hauj lwm rau qhov tseeb uas Nws nthuav tawm ntawd

thiab txhua qhov ntawm tus qauv ntawm Nws tej kev cheem tsum,

uas Nws qhia rau tib neeg ntiaj teb txog tib neeg,

muab tej ntawd tig los ua tib neeg lub neej thiab ua qhov muaj tiag.

Raws li Vajtswv pom mas, qhov no yog ib qho uas tseem ceeb heev li.

Vajtswv thiaj li saib qhov ntawd tseem ceeb heev li.

Raws li Vajtswv pom mas, qhov no yog ib qho uas tseem ceeb heev li.

Vajtswv thiaj li saib qhov ntawd tseem ceeb heev li.

3

Txhua tus tib neeg, txawm koj lub peev xwm,

los sis lub hnub nyoog yuav zoo li cas,

los sis koj twb ntseeg Vajtswv los tau pes tsawg xyoo lawm los xij li,

koj yuav tsum mob siab taug txoj kev caum qhov tseeb.

Koj tsis tsim nyog tsom ntsoov rau lwm yam laj thawj;

koj yuav tsum caum qhov tseeb yam txaus siab hlo. Txhob cia koj tej sij hawm dhau mus.

Yog koj caum thiab mob siab rau txoj kev caum qhov tseeb

li uas yog qhov zoo tshaj ntawm koj lub neej,

ces tej zaum qhov tseeb uas koj tau txais thiab ncav cuag ntawm koj txoj kev caum ntawd

yuav tsis yog yam uas koj xav tau.

Tab sis yog Vajtswv hais tias

Nws mam li muab ib lub hom phiaj uas tsim nyog rau koj raws li qhov koj coj tus cwj pwm

nyob rau ntawm koj txoj kev caum thiab qhov koj ua siab dawb paug ntawd,

ces qhov ntawd yuav yog qhov zoo tshaj plaws li!

4

Tam sim no, tsis txhob mob siab tias koj lub hom phiaj thiab qhov yuav tau los ntawd yuav zoo li cas,

los sis qhov yuav tshwm sim thiab qhov yuav muaj rau yam tom ntej yuav yog dab tsi,

los sis seb koj puas yuav muaj peev xwm zam dhau txoj kev puas tshuaj es kom txhob tuag—

txhob xav txog tej no los sis txhob thov tej no li.

Tsuas tsom ntsoov rau txoj kev caum qhov tseeb rau hauv Vajtswv cov lus thiab Nws tej kev cheem tsum,

rau txoj kev ua koj tes dej num kom zoo,

thiab rau txoj kev ua kom txaus Vajtswv lub siab nyiam xwb,

kom koj thiaj li yuav tsis tau ua pov thawj qhia tias tsis tsim nyog qhov Vajtswv tos ntsoov

los tau rau txhiab xyoo,

Nws txoj kev vam los tau rau txhiab xyoo lawm.

Muab qee qhov kev kaj siab rau Vajtswv thiab;

cia kom Nws pom qee qhov kev cia siab uas nyob rau hauv koj,

thiab cia kom Nws paub tej kev xav tau nyob rau hauv koj thiab.

Vajtswv puas yuav ua tsis zoo rau koj yog tias koj ua li ntawd?

Thiab txawm yog tias tej uas tau los thaum kawg ntawd tsis yog li qhov koj xav tau los xij,

yog ib tug neeg uas raug tsim tawm los lawm,

koj yuav tsum ua txhua yam kom raws li Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj,

es tsis txhob ua raws li qhov yus tus kheej npaj. Qhov ntawd thiaj li yog txoj kev xav uas yog.

los ntawm Txoj Lus, Phau 6. Hais Txog Qhov Kev Caum Qhov Tseeb. Vim Li Cas Tib Neeg Thiaj Li Yuav Tsum Caum Qhov Tseeb

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem