“Vajtswv Tau Tshwm Sim Nrog lub Yeeb Koob nyob rau sab Hnub Tuaj ntawm lub Ntiaj Teb Lawm”

September 4, 2021

Vajtswv ua Nws tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb

thiab nyob rau hauv sab Hnub Tuaj,

kev sib tsoo nrov cuag xob nroo mas muaj tshwm tuaj tsis paub kawg li,

ua rau txhua lub teb chaws thiab txhia pab ntseeg mas co qig txoog.

Nws yog Vajtswv lub suab uas coj tau tag nrho tib neeg los rau tam sim no.

Vajtswv yuav ua kom Nws lub suab kov yeej tag nrho tib neeg,

kom los yoog tau raws qhov no, thiab los zwm rau Nws,

vim Nws twb tau rov muab Nws lub yeeb koob nqa tawm hauv ntiaj teb rov qab ntev lawm

thiab muab tso tawm dua tshiab rau sab Hnub Tuaj lawm.

Leej twg tsis xav pom Vajtswv lub yeeb koob?

Leej twg tsis nyob kub siab lug tos Nws rov los?

Leej twg tsis nqhis Nws qhov kev rov tshwm sim dua?

Leej twg tsis nco Nws txoj kev ntxim hlub?

Leej twg yuav tsis los cuag tus duab ci?

Leej twg tsis xav saib tej kev nplua nuj ntawm Khana-as?

Leej twg tsis tos ntsoov kom tus Neeg Txhiv ntawd rov qab los?

Leej twg tsis nyiam Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus?

Vajtswv lub suab yuav nrov ntxhe thoob plaws lub ntiaj teb;

Nws xav, ntsib cov neeg uas Nws xaiv tseg, hais lus ntau zog rau lawv.

Zoo ib yam nkaus li tej xob nroo loj uas ua rau tej roob hav thiab dej co qig txoog ntawd,

Vajtswv hais Nws cov lus rau tag nrho lub qab ntuj khwb thiab rau tib neeg.

Yog li ntawd cov lus hauv Vajtswv lub qhov ncauj

yog tib neeg qhov khoom uas muaj nuj nqis tshaj plaws,

thiab tag nrho tib neeg saib Nws cov lus muaj nuj nqis.

Xob laim sab Hnub Tuaj mus ti nkaus rau sab Hnub Poob.

Vajtswv cov lus yog tej uas tib neeg tsis xav muab tso tseg

thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd lawv kuj xav tsis txog tej lus ntawd thiab,

tab sis ho zoo siab tshaj rau tag nrho tej lus ntawd thiab.

Tag nrho txhua tus tib neeg txaus siab thiab zoo siab,

ua koob tsheej rau qhov uas Vajtswv los ntawd,

zoo ib yam li ib tug me nyuam mos liab uas nyuam qhuv yug kiag.

Siv Nws lub suab, Vajtswv yuav coj tag nrho cov tib neeg los rau ntawm Nws xub ntiag.

Dhau ntawd, ces Vajtswv yuav nkag kiag los rau hauv tej haiv neeg

es lawv yuav los pe hawm Nws.

Siv lub hwj chim ci ntsa iab uas Nws cia ntsa thiab tej lus hauv Nws lub qhov ncauj,

Vajtswv yuav ua kom tag nrho tib neeg sawv daws los rau ntawm Nws

thiab pom hais tias xob laim ntawm sab Hnub Tuaj.

Lawv yuav pom hais tias Vajtswv kuj tau nqis los rau

“Lub Roob Txiv Aulib” ntawm sab Hnub Tuaj lawm thiab,

thiab hais tias Nws twb tau los rau hauv ntiaj teb ntev lawm,

tsis yog cov neeg Yudai Leej Tub lawm tab sis yog qhov Xob Laim ntawm sab Hnub Tuaj.

Vajtswv tau ncaim ntawm tib neeg lawm,

thiab tau rov tshwm sim dua nrog lub yeeb koob nrog tib neeg lawm.

Vajtswv yog Tus uas raug pe hawm ntau tiam uas suav tsis txheeb ua ntej tam sim no,

thiab Nws kuj yog tus me nyuam mos uas cov neeg Yixayee muab tso pov tseg

ntau tiam uas suav tsis txheeb ua ntej tam sim no.

Tshaj qhov ntawd, Nws yog tus

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas ci ntsa paug nyob rau tiam tam sim no!

Tshaj qhov ntawd, Nws yog tus

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas ci ntsa paug nyob rau tiam tam sim no!

Sawv daws cia li los rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv

thiab los saib Nws lub ntsej muag uas muaj hwj chim ci ntsa iab,

mloog Nws lub suab thiab saib Nws tej kev ua.

Qhov no yog tag nrho ntawm Nws lub siab xav;

nws yog qhov kawg thiab qhov siab tshaj plaws ntawm Nws qhov phiaj xwm,

ib yam nkaus li lub hom phiaj ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg.

Cia txhua haiv neeg los pe hawm Vajtswv, txhua hom lus lees paub Nws,

txhua tus tib neeg tso lawv qhov kev ntseeg rau hauv Nws,

thiab txhua tus neeg ua Nws cov neeg,

txhua tus tib neeg tso lawv qhov kev ntseeg rau hauv Nws,

thiab txhua tus neeg ua Nws cov neeg,

thiab txhua tus neeg ua Nws cov neeg!

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem