Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab 2022 | “Vajtswv Cia Siab Tias Tib Neeg Yuav Hloov Siab Lees Txim Tiag Tiag”

November 27, 2022

Txawm tias Vajtswv yuav chim rau cov tib neeg Ninave npaum li cas,

tiam sis tam sim thaum lawv tshaj tawm kom yoo mov thiab hnav khaub ncaws

seev tsaj thiab hmoov tshauv,

Nws lub siab tau pib muag luav thiab pib hloov Nws lub siab lawm.

Thaum Nws tshaj tawm rau lawv tias Nws yuav rhuav tshem lawv lub nroog—

lub sij hawm ua ntej thaum lawv yuav lees kev txhaum thiab hloov siab lees txim

rau lawv tej kev txhaum—

Vajtswv tseem chim siab rau lawv.

Thaum lawv tau ua tawm txog kev hloov siab lees txim ntau yam,

Vajtswv txoj kev chim siab rau cov tib neeg Ninave maj mam pauv mus ua

kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau lawv lawm.

Tsis muaj kev sib tawm tsam ntawm kev ib txhij nthuav tawm ntawm

ob qhov no uas yog Vajtswv tus yam ntxwv nyob ua ke ntawm tib qho xwm txheej.

Vajtswv hais qhia thiab nthuav tawm tag nrho

ob qho tsis zoo ib yam ntawm lub ntsiab tseeb thaum cov tib neeg Ninave hloov siab lees txim,

tso cai rau tib neeg tau pom txog qhov tseeb

thiab kev rhuav tshem tsis tau ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb.

Vajtswv siv Nws tus cwj pwm qhia rau tib neeg raws li no:

Nws tsis yog tias Vajtswv nyiaj tsis taus cov tib neeg,

los sis tsis xav qhia tawm kev hlub tshua rau lawv;

tiam sis, nws yog tias lawv tsis muaj kev hloov siab lees txim tiag rau Vajtswv,

thiab nws muaj tsawg tus tib neeg uas yuav tig los ntawm lawv tej kev phem

thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes tiag.

Muab ua lwm lo lus hais, thaum Vajtswv chim siab rau tib neeg,

Nws cia siab tias tib neeg yuav muaj cuab kav hloov siab lees txim tiag,

thiab cia siab tias yuav pom tib neeg txoj kev hloov siab lees txim tseeb tiag,

nyob ntawm no Nws yuav muab Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus

los rau cov tib neeg ntxiv mus.

Qhov no hais tau tias tib neeg txoj kev coj phem ua rau Vajtswv txoj kev npau taws sawv tuaj,

tiam sis Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus

uas tau muab los rau cov mloog Vajtswv thiab hloov siab lees txim tiag ntawm Nws lub xub ntiag,

cov tib neeg uas tuaj yeem tig tawm ntawm lawv

tej kev phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes.

Vajtswv tus cwj pwm raug nthuav tawm pom meej nyob rau ntawm Nws

kev tsim kho cov tib neeg Ninave:

Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus tsis yog yam nyuaj yuav tau txais los,

qhov Nws cheem tsum tsuas yog ib tug tib neeg txoj kev hloov siab lees txim tseeb tiag xwb.

Tsuav yog tib neeg tig tawm los ntawm lawv

tej kev phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes xwb,

Vajtswv yuav hloov Nws lub siab thiab Nws tus cwj pwm rau lawv.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem