Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Vajtswv Quaj Tu Siab Rau Noob Neej Lub Neej Yav Pem Suab”

November 11, 2020

Nyob rau txoj kev nthuav dav ntawm lub ntiaj teb,

tej kev hloov pauv uas suav tsis txheeb tau muaj tshwm sim,

dej hiav txwv nyam zaws los rau tej liaj teb, tej liaj teb raug kuav mus ua dej

hiav txwv, ib zaug tag ib zaug thiab.

Tshwj kiag Nws uas yog tus tswj txhua yam hauv lub qab ntuj khwb no,

tsis muaj leej twg muaj cuab kav los coj thiab taw qhia haiv tib neeg no.

Tsis muaj ib tug twg muaj zog los ua hauj lwm los sis npaj rau haiv tib neeg no,

haj yam tsis muaj ib tug neeg twg

uas yuav muaj cuab kav coj cov noob neej no mus rau txoj hau kev kawg ntawm txoj kev kaj

thiab cawm lawv tawm ntawm ntiaj teb tej kev tsis ncaj ncees.

Vajtswv lwj siab ntsuav rau tib neeg lub neej yav pem suab,

Nws ntxhov siab rau tib neeg txoj kev poob qis,

thiab mob siab vim tib neeg mus zuj zus, ib kauj ruam zuj zus,

mus rau txoj kev lwj liam thiab txoj kev uas tsis muaj tig rov qab los lawm.

Ib co noob neej uas tau ua rau Vajtswv tu siab

thiab muab Nws tso tseg ces ho mus nrhiav tus phem lawm:

Puas muaj leej twg uas yuav tau xav txog

txoj xub ke uas tej zaum cov noob neej ntawd yuav mus rau?

Nws yeej yog vim lub ntsiab no thiaj tsis muaj leej twg to taub

Vajtswv txoj kev npau taws,

thiaj tsis muaj leej twg nrhiav kev ua kom zoo Vajtswv siab los sis txav

kom ze zog rau Vajtswv,

thiab qhov tshaj ntawd, vim li cas tsis muaj leej twg nrhiav kev kom paub txog Vajtswv

txoj kev ntxhov siab thiab mob siab li.

Txawm tias tom qab tau hnov Vajtswv lub suab lawm los,

tib neeg yeej taug ntsoov nws txoj kev mus ntxiv xwb,

kub siab lug rau txoj kev ncaim ntawm Vajtswv mus,

tsis txais Vajtswv txoj kev hlub thiab kev saib xyuas,

thiab tsis txais yuav Nws qhov tseeb,

xum muab nws tus kheej muag rau Ntxwgnyoog, Vajtswv tus yeeb ncuab.

Thiab leej twg tau muab ua twb zoo xav—

tib neeg yuav tsum kub siab rau nws qhov tsis kam ua li hais—

rau qhov uas Vajtswv yuav ua li cas rau cov noob neej no

uas tau muab Nws ntiab tawm yam tsis tiag saib qab li?

Tsis muaj leej twg paub hais tias qhov laj thawj rau Vajtswv tej lus qhia

kom nco thiab tej lus ntuas uas hais tag los pheej rov hais dua no

mas yog vim Nws tau npaj tau ib qho kev puas ntsoog nyob hauv Nws ob txhais tes

yam tsis tau muaj dua hlo li,

Nws tau npaj tau ib qho kev puas ntsoog nyob rau hauv Nws ob txhais tes

yam tsis tau muaj dua li,

ib qho xwm txheej uas tib neeg lub cev nqaij daim tawv thiab tus ntsuj

yuav thev tsis taus.

Qhov xwm txheej liam sim no tsis yog ib txoj kev rau txim rau cev nqaij daim tawv xwb,

tab sis kuj yog rau tus ntsuj thiab.

Koj yuav tsum paub qhov no: Thaum Vajtswv lub hom phiaj los mus tshab,

thiab thaum Nws tej lus ceeb toom

thiab tej kev qhuab ntuas tsis tau txais ib lo lus teb li,

Nws yuav tso hom kev npau taws twg los?

Nws yuav tso hom kev npau taws twg los?

Nws yuav tsis zoo li ib yam dab tsi uas tau

ntsib tau pom los sis tau hnov dhau los ntawm ib tug uas raug tsim tawm los li.

Thiab vim li no Vajtswv thiaj hais tias, qhov xwm txheej liam sim no

tsis tau muaj dua los,

thiab yuav tsis rov muaj dua ntxiv lawm.

Rau qhov tias Vajtswv lub hom phiaj yog tsim tib neeg ib zaug xwb,

thiab cawm tib neeg ib zaug xwb.

Nov yog thawj zaug, thiab nws kuj yog zaug kawg lawm.

Yog li no, tsis muaj leej twg nkag siab

tej kev npaj siab yam mob siab rau kawg nkaus thiab kev tos yam muaj siab kawg nkaus

rau qhov uas Vajtswv cawm tib neeg zaum no.

Tsis muaj leej twg yuav to taub

Vajtswv tej kev npaj siab yam mob siab rau kawg nkaus

thiab kev tos yam muaj siab kawg nkaus,

Vajtswv tej kev npaj siab yam mob siab rau kawg nkaus thiab kev tos

thiab kev tos yam muaj siab kawg nkaus.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem