Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab 2022 | “Vajtswv Txoj Kev Khuv Xim Tib Neeg”

August 28, 2022

Nyob rau ntawm theem kev txhais ntawv raws nraim lub ntsiab,

tib neeg tuaj yeem txhais lo lus “khuv xim” tau ntau yam:

Qhov ib, nws txhais tau tias “hlub thiab tiv thaiv, muaj lub siab mos muag rau qee yam”;

qhov ob, nws txhais tau tias “hlub heev”;

thiab qhov kawg, nws txhais tau tias “tsis txaus siab ua kom tej yam raug mob

thiab tsis muaj cuab kav ua tau li ntawd”;

nws txhais tau tias “tsis txaus siab ua kom tej yam raug mob

thiab tsis muaj cuab kav ua tau li ntawd.”

Muab hais luv luv tias, lo lus no hais txog kev hlub mos muag thiab kev hlub,

thiab kuj yog ib txoj kev tsis txaus siab muab leej twg los sis tej yam dab tsi tso pov tseg;

nws hais txog Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau tib neeg.

Vajtswv siv lo lus no, yog ib lo lus uas tib neeg yeej ib txwm hais,

tiam sis lo lus no kuj tseem muaj cuab kav

qhia txog Vajtswv lub siab thiab Nws tus cwj pwm rau tib neeg thiab.

Txawm tias lub nroog Ninave muaj cov tib neeg nyob puv nkaus

zoo li cov kev qias vuab tsuab, kev phem

thiab kev ua nruj ua tsiv li cov ntawm Xaudoos los,

lawv txoj kev hloov siab lees txim ua rau Vajtswv hloov siab

thiab txiav txim siab tsis rhuav tshem lawv lawm.

Vim yog txoj hau kev uas lawv coj Vajtswv cov lus thiab cov lus txib tau qhia txog

tus cwj pwm uas zoo tsis thooj li cov tib neeg ntawm Xaudoos,

thiab vim lawv txoj kev zwm ncaj ncees rau Vajtswv

thiab kev hloov siab lees txim ncaj ncees ntawm lawv tej kev txhaum,

lawv tus cwj pwm thiab lub siab tseeb los kuj zoo ib yam nkaus li thiab,

Vajtswv thiaj tau hais qhia tawm Nws tus kheej

txoj kev khuv xim los ntawm lub siab tseeb ib zaug ntxiv rau lawv

thiab thiaj tau pub tej no rau lawv.

Yam uas Vajtswv tau pub rau tib neeg thiab Nws txoj kev khuv xim

uas tau muab rau tib neeg yog yam tsis muaj leej twg muaj cuab kav ua raws tau,

tsis muaj leej twg yuav muaj Vajtswv txoj kev hlub tshua, Nws txoj kev nyiaj taus,

los sis Nws lub siab tseeb rau tib neeg tau.

Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj muaj lub siab mos siab muag rau noob neej.

Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj muaj lub siab mos siab muag rau noob neej.

Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb

thiaj qhia qhov kev khuv leej thiab kev hlub no rau tib neeg.

Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb

thiaj muaj qhov tseeb, kev hlub uas tsis txawj ploj mus li rau tib neeg.

Kuj zoo ib yam li ntawd, Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj tuaj yeem

muab kev hlub tshua rau cov tib neeg no thiab hlub Nws tej kev tsim tag nrho.

Kuj zoo ib yam li ntawd, Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj tuaj yeem

muab kev hlub tshua rau cov tib neeg no thiab hlub Nws tej kev tsim tag nrho.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem