Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 396

December 27, 2020

Lub neej ntawm sab ntsuj plig yog lub neej zoo li cas? Lub neej sab ntsuj plig yog lub uas koj lub siab tau tig tag nrho rau Vajtswv, thiab muaj peev xwm paub txog Vajtswv txoj kev hlub. Nws yog lub uas koj ua neej nyob hauv Vajtswv cov lus, thiab tsis muaj ib yam dab tsi kav koj lub siab ntxiv li lawm, thiab koj yuav muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam hnub no, thiab Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev kaj yuav coj koj hnub no kom koj ua tiav koj lub luag hauj lwm. Lub neej uas nyob nruab nrab ntawm tib neeg thiab Vajtswv zoo li no yog lub neej ntawm sab ntsuj plig. Yog tias hnub no koj tsis muaj peev xwm ua raws li txoj kev kaj, ces txoj kev sib nrug deb tau tshwm los quas koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lawm—tej zaum nws kuj yuav nyuaj heev—thiab koj yuav tsis muaj lub neej ntawm sab ntsuj plig uas ib txwm muaj lawm. Txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog txoj uas tsim tsa rau saum lub hauv paus ntawm txoj kev lees txais yuav Vajtswv cov lus hnub no. Koj puas muaj lub neej ntawm sab ntsuj plig uas ib txwm muaj? Koj puas muaj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li uas koj ib txwm muaj? Koj puas yog qee tus neeg uas ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm? Yog tias koj muaj peev xwm ua raws li txoj kev kaj ntawm Vajntsujplig Dawb Huv hnub no, thiab tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam nyob rau hauv Nws cov lus, thiab paub qhov tseeb txog cov lus no, ces koj yog tus neeg uas yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv. Yog tias koj tsis yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv, ces koj yuav tsis ua xyem xyav rau qee tus uas tsis caum qhov tseeb kiag li. Tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis muaj lub sij hawm ua hauj lwm rau cov neeg uas tsis muaj lub siab xav tsim kho lawv tus kheej, thiab vim li ntawd, cov neeg zoo li no thiaj tsis muaj peev xwm koom lawv lub zog, thiab ib txwm nyob twj ywm. Hnub no, koj puas yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv? Koj puas nyob hauv Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev yoog? Puas yog koj tshwm sim los ntawm tus yam ntxwv uas nyob twj ywm? Txhua tus uas ntseeg Vajtswv cov lus, tus uas coj Vajtswv txoj hauj lwm ua lub hauv paus, thiab ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev kaj hnub no—lawv sawv daws puav leej yoog raws li Vajntsjplig Dawb Huv. Yog tias koj ntseeg hais tias Vajtswv cov lus muaj tseeb thiab yog heev li lawm, thiab yog tias koj ntseeg Vajtswv cov lus txawm Nws hais li cas los xij, ces koj yog tus uas caum kev to taub qhov tseeb txog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab koj ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam puv npo raws txoj kev no.

Yuav kom paub qhov tseeb txog qhov yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv, koj yuav tsum muaj kev sib raug zoo nrog rau Vajtswv, thiab koj yuav tsum xub tshem koj tus kheej tus yam ntxwv uas nyob twj ywm tawm mus. Ib txhias tib neeg ib txwm ua raws li cov neeg feem coob, thiab lawv lub siab yuam kev deb ntawm Vajtswv mus lawm; cov neeg zoo li no tsis muaj lub siab xav tsim kho lawv tus kheej li, thiab cov qauv uas lawv caum mas qis heev li. Tsuas yog txoj kev caum uas hlub Vajtswv thiab raug Vajtswv muab tau lawm xwb thiaj li yog Vajtswv lub siab nyiam. Muaj cov neeg uas tsuas siv lawv txoj kev ras los them rov qab rau Vajtswv txoj kev hlub xwb, tiam sis qhov no tsis tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam; koj yim huab ua tau tus qauv siab npaum li cas, ces nws yim huab haum Vajtswv lub siab nyiam npaum li ntawd. Raws li ib tug neeg dog dig, thiab tus uas caum muaj Vajtswv txoj kev hlub, to taub qhov tseeb txog lub teb chaws kom dhau los ua ib tug neeg ntawm Vajtswv cov neeg yog nej lub neej yav tom ntej uas tseeb tiag, thiab lub neej uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws; tsis muaj leej twg tau txais koob hmoov ntau dua nej lawm. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Vim hais tias cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv ua neej nyob rau sab cev nqaij daim tawv xwb, thiab lawv ua neej nyob rau Ntxwgnyoog, tiam sis hnub no nej ua neej nyob rau Vajtswv, thiab ua neej nyob kom tau ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Twb yog vim li ntawd Kuv thiaj li hais tias nej lub neej yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Tsuas yog pab pawg neeg no xwb, uas tau raug xaiv los ntawm Vajtswv lawm, thiaj li muaj peev xwm ua lub neej uas tseem ceeb tshaj plaws: Tsis muaj leej twg hauv ntiaj teb no uas muaj peev xwm ua lub neej uas muaj nuj nqis thiab muaj txiaj ntsig zoo li no li lawm. Vim nej raug xaiv los ntawm Vajtswv lawm, thiab raug tsa los ntawm Vajtswv lawm, thiab, tshaj ntawd ntxiv, yog vim tias Vajtswv txoj kev hlub nej, nej tau nkag siab txog lub neej tiag tiag, thiab paub ua lub neej uas muaj nuj nqis tshaj plaws. Qhov no tsis yog vim tias nej txoj kev caum zoo, tiam sis vim yog Vajtswv txoj hmoov hlub; nws yog Vajtswv tus uas tau qhib nej tus ntsuj plig ob lub qhov muag, thiab nws yog Vajtswv tus Ntsujplig uas tau tshoov nej lub siab, muab txoj hmoo zoo rau nej los rau ntawm Nws xub ntiag. Yog tias Vajtswv tus Ntsujplig tsis tau qhia nej, ces nej yuav tsis muaj peev xwm pom tias Vajtswv zoo npaum li cas, thiab nws yuav yog ib qho nyuaj rau nej los hlub Vajtswv. Nws yog vim tias Vajtswv tus Ntsujplig tau tshoov tib neeg lub siab kom lawv lub siab tau tig rov los cuag Vajtswv tag nrho. Qee zaum, thaum nej muaj kev zoo siab rau Vajtswv cov lus, nej lub siab tau raug tshoov, ces nej xav tias nej tsis tuaj yeem pab tau dab tsi tiam sis tsuas yog hlub Vajtswv xwb, tias nej muaj lub zog loj nyob hauv nej, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas nej tsis tuaj yeem muab tso pov tseg li. Yog tias koj xav li no, ces Vajtswv tus Ntsujplig tau tshoov koj lub siab lawm, thiab koj lub siab tau tig tag nrho los cuag Vajtswv lawm, ces koj yuav thov Vajtswv thiab hais tias: “Au Vajtswv! Peb yeej yog tau raug npaj tseg thiab tau raug xaiv los ntawm Koj lawm tiag. Koj lub yeeb koob ua rau kuv muaj kev kaj siab, thiab ua rau kuv zoo siab tias kuv yog ib tug ntawm Koj cov neeg. Kuv yuav siv txhua yam thiab muab txhua yam los ua raws li Koj lub siab nyiam, thiab yuav siv tag nrho kuv txhua lub sij hawm, thiab tag nrho lub neej uas kuv muaj, rau Koj.” Thaum koj thov Vajtswv zoo li no, yuav muaj txoj kev hlub uas tsis paub kawg thiab kev mloog lus tseeb rau Vajtswv hauv koj lub siab. Koj puas txeev muaj txoj kev paub zoo li no dua li? Yog tias tib neeg raug Vajtswv tus Ntsujplig tshoov siab tas mus li, ces lawv yuav txaus siab hlo muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv thaum lawv thov Vajtswv tias: “Au Vajtswv! Kuv xav kom pom hnub uas Koj muaj yeeb koob, thiab Kuv xav kom tau ua neej nyob rau Koj—tsis muaj ib yam dab tsi uas tsim nyog los sis muaj nuj nqis tshaj li uas ua neej nyob txhawm rau Koj lawm, thiab Kuv tsis muaj ib txoj kev xav me me uas yuav ua neej rau Ntxwgnyoog thiab rau sab nqaij tawv hlo li. Koj tsa kuv sawv los ntawm qhov pab kuv muaj peev xwm ua neej nyob rau Koj hnub no.” Thaum koj tau thov Vajtswv li no lawm, koj yuav xav tias koj pab tsis tau dab tsi tiam sis tsuas muab tau koj lub siab rau Vajtswv xwb, tias koj yuav tsum tau muaj Vajtswv, thiab kom koj ntxub qhov tuag yam uas koj tsis tau muaj Vajtswv thaum koj tseem ciaj sia nyob. Qhov muaj kev thov Vajtswv zoo li no, nws yuav ua rau koj muaj lub zog tsis txawj nkees li, thiab koj yuav tsis paub tias nws los qhov twg los; nyob hauv koj lub siab yuav muaj lub zog uas tsis txawj tag, thiab koj yuav muaj ib txoj kev txawj xav tias Vajtswv yog tus muaj kev hlub heev, thiab Nws tsim nyog tau txais kev hlub. Qhov no yog thaum uas koj raug Vajtswv tshoov siab lawm. Txhua tus neeg uas tau muaj txoj kev paub no tau raug Vajtswv tshoov siab lawm. Rau qhov cov neeg uas raug Vajtwv tshoov siab tas li, yeej muaj kev hloov pauv hauv lawv lub neej, lawv muaj peev xwm txiav txim siab thiab txaus siab hlo txais yuav Vajtswv tiag tiag, txoj kev hlub Vajtswv hauv lawv lub siab muaj zog heev ntxiv, lawv lub siab tau tig tag nrho los rau Vajtswv, lawv tsis hais txog tsev neeg, lub ntiaj teb, cov kev ntxias, los sis lawv lub neej yav tom ntej, thiab lawv zoo siab hlo muab lawv lub neej fij rau Vajtswv. Txhua tus neeg uas tau raug Vajtswv tus Ntsujplig tshoov siab yog cov neeg uas caum qhov tseeb, thiab cov uas muaj kev cia siab tias yuav raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem