Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 402

May 18, 2021

Kev nrhiav lub neej txoj sia tsis yog ib yam uas yuav maj tau; kev loj hlob ntawm lub neej txoj sia mas tsis yog yuav tshwm sim tau rau ib hnub los sib ob hnub xwb. Vajtswv tes hauj lwm mas yeej zoo li tej ib txwm muaj thiab ib txwm ua tau, thiab muaj ib qho txheej txheem uas txhua yam yuav tsum tau ua raws. Nws siv sij hawm peb caug peb xyoos thiab ib nrab xyoo rau tus Yexus uas los yug ua neeg ntawd thiaj li ua tiav Nws txoj hauj lwm uas raug ntsia rau saum ntoo khaub lig ntawd—yog li qhov twg ntawm kev ntxuav kom tib neeg dawb huv thiab kev hloov nws lub neej, yog qhov hauj lwm uas nyuab tshaj plaws? Nws tsis yog ib qho yooj yim los muab ib tug neeg dog dig los coj thiab ua kom tshwm sim zoo li Vajtswv. Qhov no mas yeej zoo li ntawd tiag rau cov neeg uas yug nyob rau hauv tus zaj loj liab ploog lub teb chaws, cov uas muaj peev xwm tsawg thiab yuav tsum siv sij hawm ntev rau Vajtswv tej lus thiab tes hauj lwm. Yog li ntawd tsis txhob ua siab luv tos saib seb tej yam tshwm sim thaum kawg ntawd. Koj yuav tsum xub npaj rau tej kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus, thiab sib zog me ntsis rau Vajtswv tej lus. Thaum koj nyeem Nws tej lus tag lawm, koj yuav tsum muaj cuab kav muab cov lus ntawd coj los xyaum siv ua raws kiag, nrhiav tas zog ntxiv rau tej kev paub, kev to taub, kev thoob tsib, thiab kev ntse ntawm Vajtswv tej lus. Los ntawm qhov no, koj yuav hloov tau yam koj tsis nco ras txog li. Yog koj muaj cuab kav muab tej yam xws li kev noj kev haus Vajtswv tej lus, kev nyeem tej ntawd, kev paub tej ntawd, kev ntsib kev pom tej ntawd, thiab kev xyaum ua raws tej ntawd coj los ua koj qhov tseem ntsiab kev coj kev xav, ces koj yuav dhau los paub tab yam koj tsis ras txog li. Yeej muaj cov hais tias lawv tsis muaj peev xwm yuav muab Vajtswv tej lus coj los xyaum coj xyaum ua li txawm yog tom qab uas nyeem tag lawm los xij. Koj maj dab tsi? Thaum koj loj hlob txaus lawm, koj yuav muaj cuab kav muab Nws tej lus coj los xyaum coj xyaum ua tau. Ib tug me nyuam plaub los sis tsib xyoos puas yuav txawj hais tias lawv txhawb nqa los sis hwm hawm tsis tau lawv niam lawv txiv mas? Koj yuav tsum paub tias koj qhov kev loj hlob tam sim no zoo li cas xwb. Xyaum coj xyaum ua tej uas koj xyaum coj xyaum ua tau xwb, thiab yuav tsum zam tsis txhob ua ib tug neeg uas tab kaum los sis rhuav txoj kev tswj ntawm Vajtswv. Cia li noj thiab haus Vajtswv tej lus xwb, thiab muab qhov ntawd ua koj qhov keeb laj fai txij tam sim no mus. Tsis txhob txhawj, rau lub sij hawm no, hais tias xyov Vajtswv puas yuav muaj peev xwm muab koj tsim kho kom muaj txhua yam. Tsis txhob xuas nrhiav qhov ntawd tam sim no. Tsuas noj thiab haus Vajtswv tej lus thaum cov lus ntawd los rau koj, ces Vajtswv yeej yuav muab koj tsim kho kom muaj txhua yam xwb li. Txawm li cas los xij, nws yeej muaj ib qho tseem ntsiab hais tias koj yuav tsum noj thiab haus Nws tej lus li cas. Tsis txhob lam tau lam ua yam li tej neeg dig muag. Qhov noj thiab haus Vajtswv tej lus, ib qho thiab mas, nrhiav cov lus uas koj tsim nyog yuav tsum paub—qhov ntawd yog, cov uas muaj feem xyuam rau tej zeem muag—thiab ntxiv ntawd, ces nrhiav tej uas koj tsim nyog yuav tsum muab coj los xyaum ua raws tiag—qhov ntawd yog, qhov uas koj tsim nyog yuav tsum nkag mus rau. Ib qho mas yog kev paub, thiab ib qho mas yog kev nkag mus rau. Thaum uas koj tuav tau ob qho tib si—thaum uas koj tuav tau qhov uas koj tsim nyog paub thiab qhov uas koj tsim nyog xyaum ua—ces koj yeej yuav paub noj thiab haus Vajtswv tej lus xwb.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem