Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Ua Li Vajtswv Cov Lus ces Koj Thiaj Tsis Poob Zoo”

January 18, 2021

Vajtswv vam hais tias nej yuav noj thiab haus yam tsis tos leej twg,

thiab nyob rau hauv txoj kev kaj ntawm Vajtswv xub ntiag,

thiab nyob rau hauv nej txoj kev ua neej, yuav tsis muaj hnub ncaim Vajtswv cov lus;

tsuas yog thaum ntawd xwb mas nej thiaj li yuav ntxaum nrog rau Vajtswv cov lus.

Nyob rau hauv txhua lo lus thiab kev ua,

Vajtswv cov lus yuav coj koj mus lawm tom ntej tiag tiag li.

Yog koj yeej txav ti Vajtswv li no tiag tiag,

koj yuav muaj peev xwm txuas ncauj txuas lus tam sis nrog Vajtswv tau tas mus li,

thiab tsis muaj ib yam koj ua uas yuav xaus rau txoj kev tsis meej pem

los sis cia koj hnov zoo li tsis paub dab tsi hlo li.

Koj yuav muaj peev xwm muaj Vajtswv nyob ntawm koj ib sab tiag tiag li,

koj yuav muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv txoj lus tas mus li.

Koj yuav muaj peev xwm muaj Vajtswv nyob ntawm koj ib sab tiag tiag li,

koj yuav muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv txoj lus tas mus li.

Nrog rau txhua tus neeg, teeb meem, thiab tej yam uas koj ntsib,

Vajtswv txoj lus yuav tshwm sim rau koj rau lub sij hawm twg los tau,

coj koj kom ua raws li Nws txoj kev xav.

Ua txhua yam hauv Vajtswv txoj lus,

ces Vajtswv yuav coj koj mus lawm tom ntej nyob rau hauv txhua qhov ntawm koj tej kev ua;

koj yuav tsis muaj hnub yuam kev li,

thiab koj yuav muaj peev xwm nyob rau hauv ib qho kev kaj tshiab,

nrog rau tej kev tig ras to taub uas ntau tshaj thiab tshiab tshaj,

Koj yuav siv tsis tau tib neeg tej kev xav los ua twb zoo xav seb yuav ua dab tsi;

koj yuav tsum nyoo zwm rau txoj kev coj ntawm Vajtswv txoj lus, muaj ib lub siab kaj lug,

ua twj ywm ntawm Vatjswv xub ntiag, thiab ua twb zoo xav kom ntau zog.

Tsis txhob nyuab siab rau tej lus teb rau tej yam koj tsis to taub;

coj tej teeb meem ntawd los rau ntawm Vajtswv xub ntiag kom ntau me ntsis,

thiab muab ib lub siab dawb paug rau Nws.

Ntseeg hais tias Vajtswv yog koj tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus!

Koj yuav tsum muaj ib qho kev ntshaw kom loj tshaj plaws rau Vajtswv,

nrhiav yam tshaib nqhis kawg nkaus thaum uas tsis lees txais Ntxwbnyoog

tej lus keb ub kev no, kev npaj siab, thiab kev dag.

Tsis txhob tag kev cia siab. Tsis txhob qaug zog.

Nrhiav nrog tag nrho koj lub siab; tos nrog tag nrho koj lub siab.

Rau siab ntso koom tes nrog Vajtswv,

thiab muab tej khuam tes khuam taw sab hauv koj tus kheej tshem pov tseg.

Ntseeg hais tias Vajtswv yog koj tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus!

Koj yuav tsum muaj ib qho kev ntshaw kom loj tshaj plaws rau Vajtswv,

nrhiav yam tshaib nqhis kawg nkaus thaum uas tsis lees txais Ntxwbnyoog

tej lus keb ub kev no, kev npaj siab, thiab kev dag.

Tsis txhob tag kev cia siab. Tsis txhob qaug zog.

Nrhiav nrog tag nrho koj lub siab; tos nrog tag nrho koj lub siab.

Rau siab ntso koom tes nrog Vajtswv,

thiab muab tej khuam tes khuam taw sab hauv koj tus kheej tshem pov tseg.

Rau siab ntso koom tes nrog Vajtswv,

thiab muab tej khuam tes khuam taw sab hauv koj tus kheej tshem pov tseg.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem