Puas Muaj Tseeb Tias Tag Nrho Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Cov Lus Puav Leej Nyob Hauv Vajluskub?

March 31, 2022

Tus Cawm Seej Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm sim thiab tab tom ua hauj lwm nyob rau tiam kawg, thiab Nws tau nthuav tawm ntau phlom cov lus heev lawm. Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv, yog ib phau ntawv uas hais txog Nws cov lus, muaj nyob rau saum huab cua lawm. Nws tsis yog tsuas ua rau lub ntiaj teb ntawm sab kab lis kev cai ntseeg tshee hnyo xwb, tab sis tag nrho lub ntiaj teb huv si. Ntau tus tib neeg uas nqhis qhov tseeb tau pom tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb thiab yog Vajtswv lub suab, tau lees hais tias Nws yog tus Tswv Yexus uas twb rov qab los lawm, thiab tau los nyob tom hau ntej ntawm Vajtswv lub zwm txwv lawm. Tab sis txawm muaj ntau tus uas nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm sab kab lis kev cai ntseeg lees paub hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb, tias cov lus ntawd muaj hwj chim thiab muaj cai heev los xij, lawv tseem nias qees hais tias Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus puav leej nyob rau hauv phau Vajluskub thiab yeej tsis pom muaj nyob rau sab nraud li. Vim lawv xav hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm thiab cov lus mas muaj tshaj phau Vajluskub lawm, es lawv thiaj li tsis lees paub thiab teem txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm thiab cov lus, vim li ntawd lawv thiaj li plam lawv lub hwv tsam los txais tos tus Tswv ua ntej tej kev puas tsuaj thiab poob mus rau hauv tej kev puas tsuaj lawm. Yog li ntawd, lub tswv yim uas hais tias "Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus puav leej nyob rau hauv phau Vajluskub, thiab yeej tsis pom muaj nyob rau sab nraud li" no yuam kev qhov twg tiag tiag? Daim yeeb yaj duab no yuav coj koj kev los mus nrhiav qhov tseeb, kawm txog zaj lus uas nyob rau sab hauv phau Vajluskub, thiab nrhiav lo lus teb.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem