Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 28

July 4, 2021

Vajtswv Siv tus Duab Zaj ua ib Lub Cim ntawm Nws Qhov Kev Cog Lus Nrog Tib Neeg

Ch.K 9:11–13 Thiab Kuv yuav tsim Kuv qhov kev cog lus nrog nej, cov uas muaj cev nqaij daim tawv yuav tsis raug dej nyab los muab txiav tawm ntxiv lawm; yuav tsis muaj dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb ntxiv lawm. Thiab Vajtswv hais tais, Qhov no yog qhov cim ntawm qhov kev cog lus uas Kuv cog rau ntawm Kuv thiab nej thiab txhua tus tsiaj muaj sia uas nrog nej, rau txhua txhua tiam mus tsis tag tsis kawg: Kuv muab Kuv tus zaj haus dej tso rau saum cov huab, thiab nws yuav yog qhov cim rau ntawm qhov kev cog lus ntawm Kuv thiab lub ntiaj teb.

Txuas ntxiv no, cia peb saib rau ntu ntawm tej nqe Vajluskub no uas hais txog seb Vajtswv siv tus duab zaj ua ib lub cim ntawm Nws qhov kev cog lus nrog tib neeg li cas.

Tib neeg feem coob paub tias ib tug duab zaj yog dab tsi thiab tau hnov qee zaj dab neeg uas muaj feem txog tus tej tus duab zaj lawm. Hais txog zaj keeb kwm txog tus duab zaj hauv phau Vajluskub, ib txhia tib neeg ntseeg nws thiab ib txhia saib nws zoo li dab neeg xwb, hos lwm cov yeej tsis ntseeg nws kiag li. Txawm li cas los xij, txhua yam ntawm tej xwm txheej uas tshwm sim hauv qhov muaj feem xyuam txog rau tus duab zaj ntawd yog Vajtswv tes hauj lwm thiab tau muaj nyob rau hauv qhov txheej txheem ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Tej xwm txheej no tau raug muab teev cia raws nraim li ntawd nyob rau hauv phau Vajluskub. Tej uas muab teev tseg no tsis qhia peb seb Vajtswv txoj kev xav nyob rau lub sij hawm ntawd los sis tej kev xav uas Vajtswv hais nyob rau tom qab ntawm cov lus no yog dab tsi. Ntxiv ntawd, tsis muaj ib tug twg kiag li uas muaj cuab kav qhuas qhov Vajtswv xav ntawd rau thaum Nws hais tej ntawd li. Txawm li cas los xij, Vajtswv tus yam ntxwv ntawm txoj kev xav uas hais txog qhov xwm txheej no tag nrho ces yeej raug muab nthuav tawm rau ntawm cov kab ntawv no lawm. Nws zoo li uas txawm hais tias Nws tej kev xav nyob rau lub sij hawm ntawd mas yeej muaj tiag thoob plaws txhua lo lus thiab txhua kab ntawm Vajtswv txoj lus los xij.

Vajtswv tej kev xav yog tej uas tib neeg tsim nyog txhawj xeeb txog thiab tej uas lawv tsim nyog yuav tau sim los paub tshaj plaws li. Qhov no yog vim Vajtswv tej kev xav mas muaj feem xyuam yam muab cais tsis tau mus rau tib neeg txoj kev to taub txog Vajtswv, thiab tib neeg txoj kev to taub txog Vajtswv yog ib txoj kev txuas uas tseem ceeb heev mus rau tib neeg txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia. Yog li Vajtswv tab tom xav txog dab tsi nyob rau lub sij haum thaum tej xwm txheej no tshwm sim?

Thaum chiv thawj, Vajtswv tsim ib haiv noob neej uas raws li qhov Nws pom ces yeej zoo thiab ncawg Nws heev li lawm, tab sis lawv raug dej nyab muab rhuav tshem tom qab qhov ntxeev siab tawm tsam Nws lawm. Nws puas mob Vajtswv thaum ib haiv noob neej zoo li ntawd cia ploj ntais zoo li ntawd lawm xwb? Tseeb tiag nws yeej mob mas! Yog li Nws qhov kev hais qhia kom pom ntawm qhov mob no yog dab tsi? Nws ho raug muab teev tseg rau hauv phau Vajluskub li cas? Nws raug muab teev tseg rau hauv phau Vajluskub rau hauv tej lus no: “Thiab Kuv yuav tsim Kuv qhov kev cog lus nrog nej, cov uas muaj cev nqaij daim tawv yuav tsis raug dej nyab los muab txiav tawm ntxiv lawm; yuav tsis muaj dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb ntxiv lawm.” Sob lus yooj yooj yim no nthuav tawm txog Vajtswv tej kev xav. Txoj kev puas ntsoog ntawm lub ntiaj teb no ua rau mob Nws nkawg nkaus li. Hauv tib neeg tej lus ces, Nws mas tu siab heev li. Peb yeej xav hauv nruab siab tias: Lub ntiaj teb uas muaj txoj sia puv nkaus ib zaug lawm ntawd ho zoo li cas tom qab qhov uas raug dej nyab muab rhuav tshem lawm? Lub ntiaj teb, uas tau muaj tib neeg nyob puv nkaus ua ntej ntawd, ho zoo li cas rau lub sij hawm ntawd? Tsis muaj ib tug noob neej nyob li lawm, tsis muaj tej uas raug tsim tawm los uas muaj sia li lawm, muaj dej txhua qhov txhia chaw thiab muaj kev puas ntsoog tawm rau saum nplaim dej lawm xwb. Ib qho chaw zoo li ntawd puas yog Vajtswv txoj kev npaj siab thaum chiv thawj thaum Nws tsim lub ntiaj teb mas? Tseeb tiag yeej tsis yog li! Vajtswv txoj kev npaj siab thaum chiv thawj yog kom pom txoj sia nyob thoob plaws daim av, kom pom cov noob neej uas Nws tau tsim lawm pe hawm Nws, tsis yog kom Nau-a yog tib tug nkaus xwb uas pe hawm Nws los sis tib tug nkaus xwb uas muaj cuab kav teb Nws lo lus hu los ua kom tiav hlo yam uas muab tso rau nws lawm xwb. Thaum noob neej ploj tag lawm, Vajtswv pom tsis yog yam uas Nws tau npaj siab thaum chiv thawj lawm tab sis rov qab ntawm qhov ntawd lawm. Ua cas Nws lub siab thiaj li yuav tsis mob? Yog li thaum Nws nthuav tawm Nws tus moj yam thiab nthuav tawm Nws tej kev xav, Nws thiaj li txiav txim siab. Hom kev txiav txim siab uas Nws ua ntawd yog dab tsi? Los mus ua ib rab hneev nti nyob rau saum cov huab (qhov ntawd yog, tej duab zaj uas peb pom) li ib qho kev cog lus nrog tib neeg, ib lo lus cog tseg uas Vajtswv yuav tsis siv dej nyab los rhuav tshem noob neej dua lawm. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, nws kuj yog qhia rau tib neeg tias Vajtswv tau siv dej nyab los rhuav tshem lub ntiab teb lawm thiab, kom noob neej thiaj li yuav cim ntsoov mus ib txhis tias vim li cas Vajtswv ho ua tej yam zoo li ntawd.

Txoj kev puas ntsoog ntawm lub ntiaj teb nyob rau lub sij hawm ntawd puas yog yam Vajtswv xav tau? Nws yeej tsis yog yam Vajtswv xav tau kiag li. Tej zaum peb yeej muaj peev xwm xav hauv nruab siab ib qho me me txog qhov hlub tshua txog lub ntiaj teb tom qab txoj kev puas ntsoog ntawm lub ntiaj teb lawm, tab sis peb yeej tsis muaj cuab kav txav los ze qhov xav hauv nruab siab seb qhov chaw ntawd zoo li cas rau lub sij hawm ntawd raws li qhov Vajtswv pom. Peb hais tau tias, txawm nws yog cov tib neeg tam sim no los sis cov thaud los xij, yeej tsis muaj leej twg li uas muaj peev xwm xav hauv nruab siab los sis saib qhov Vajtswv xav li cas ntawd muaj nqis thaum Nws pom qhov chaw ntawd, daim duab ntawm lub ntiaj teb tom qab nws txoj kev puas ntsoog los ntawm dej nyob ntawd. Vajtswv raug yuam kom ua qhov no vim tib neeg txoj kev tsis mloog lus, tab sis qhov mob Vajtswv lub siab los ntawm txoj kev puas ntsoog ntawm lub ntiaj teb uas raug dej nyab no mas yog ib qho muaj tiag uas yeej tsis muaj ib tug twg muaj cuab kav to taub tau los sis saib rau nqi li. Vim li ntawd Vajtswv thiaj li tsim ib qho kev cog lus nrog noob neej, los ntawm qhov Nws tsom ntsoov los qhia tib neeg kom cim ntsoov tseg tias Vajtswv tau ua ib qho zoo li no ib zaug lawm, thiab los cog lus rau lawv tias Vajtswv yuav tsis muaj hnub rhuav tshem lub ntiaj teb li no dua li lawm. Nyob rau hauv qhov kev cog lus no peb pom Vajtswv lub siab—peb pom tias mob Vajtswv lub siab thaum Nws rhuav tshem haiv noob neej no. Nyob hauv tib neeg hom lus ces, thaum Vajtswv rhuav tshem noob neej thiab pom noob neej ploj lawm, Nws lub siab quaj dhi thiab txia ntshav txev. Qhov ntawd tsis yog txoj kev zoo tshaj plaws los piav txog qhov no lod? Tej lus no yog tib neeg siv los qhia txog tib neeg tej kev xav hauv siab, tab sis vim tib neeg tsis muaj lus txaus kiag li, mas qhov siv tej lus no los piav Vajtswv tej kev xav thiab kev xav hauv siab ces zoo li kuj tsis phem luaj twg rau Kuv, thiab los sis lawv ho tshaj heev dhau li qhov ib txwm muaj lawm. Tsawg kawg mas nws yeej muaj ib daim duab pom meej meej, ib txoj kev to taub tseeb tseeb txog qhov seb Vajtswv txoj kev xav zoo li cas rau lub sij hawm ntawd. Tam sim no nej yuav xav txog dab tsi thaum nej rov pom ib tug duab zaj dua? Tsawg kawg mas nej yuav nco tau qhov Vajtswv zoo li cas thaum tu siab rau txoj kev siv dej yab los nrhuav tshem lub ntiaj. Nej yuav nco tau tias, txawm tias Vajtswv ntxub lub ntiaj teb no thiab ntxub haiv noob neej no los xij, thaum Nws rhuav tshem cov tib neeg uas Nws tsim los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes, Nws lub siab mob, nyuaj tso mus, tsis xav ua li, thiab nyuaj uv qhov no npaum li cas. Nws tib txoj kev kaj siab ces yog nyob rau hauv Nau-a tsev neeg uas muaj yim leej xwb. Nws yog Nau-a txoj kev koom tes uas ua rau Nws tej dag zog tiv mob tiv ntsaj ntawm qhov tsim txhua yam ntawd tsis raug txaj muag. Nyob rau ib lub sij hawm thaum Vajtswv raug tsim txom, qhov no thiaj li yog tib qho uas muaj cuab kav daws tau Nws qhov mob xwb. Txij qhov ntawd los, Vajtswv muab txhua yam ntawm Nws tej kev cheem tsum ntawm noob neej tso plhuav rau Nau-a tsev neeg, cia siab tias lawv yuav muaj cuab kav nyob tau rau hauv Nws tej koob hmoov thiab tsis yog Nws txoj kev foom phem, cia siab tias lawv yuav tsis muaj hnub pom Vajtswv tso dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb dua lawm, thiab kuj cia siab tias lawv yuav tsis raug rhuav tshem lawm thiab.

Qhov twg ntawm Vajtswv tus moj yam uas peb tsim nyog kawm txog los ntawm qhov no los? Vajtswv tau ntxub tib neeg vim tib neeg tawm tsam Nws, tab sis nyob hauv Nws lub siab, Nws txoj kev saib xyuas, kev txhawj xeeb, thiab kev hlub tshua rau noob neej mas yeej tseem tsis tau hloov li. Txawm tias thaum Nws rhuav tshem noob neej los, Nws lub siab yeej tseem tsis tau hloov li. Thaum noob neej muaj kev qias vuab tsuab thiab kev tsis mloog lus puv nkaus rau Vajtswv mus txog ntua qhov uas phem kawg lawm, ces Vajtswv yuav tsum tau rhuav tshem haiv noob neej no, vim Nws tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseeb, thiab mus raws li Nws tej keeb laj fai. Tab sis vim Vajtswv lub ntsiab tseeb, Nws tseem hlub tshua nooj neej, thiab haj tseem xav siv ntau txoj hau kev los txhiv noob neej kom lawv thiaj li muaj cuab kav ua tau lub neej txuas ntxiv mus. Tib neeg, txawm li cas los xij, tawm tsam Vajtswv, tsis mloog Vajtswv lus txuas ntxiv, thiab tsis kam lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim; qhov ntawd ces yog, tsis kam lees txais Nws tej kev npaj siab uas zoo. Txawm Vajtswv yuav hu lawv, ceeb toom lawv, pub rau lawv, pab lawv, los sis zam lawv li cas los xij li, tib neeg yeej tsis to taub los sis saib qhov no muaj nqis li, los sis lawv tsis quav ntsej li. Hauv Nws txoj kev mob siab, Vajtswv yeej tseem tsis hnov qab muab Nws qhov kev zam uas siab kawg rau tib neeg, tos ntsoov rau tib neeg txoj kev thim xav. Tom qab Nws mus txog rau Nws qhov kawg lawm, Nws ua qhov uas Nws yuav tsum tau ua yam tsis yig li. Muab ua lwm lo lus hais, muaj ib lub sij hawm teem cia thiab ib qho txheej txheem txij ntawm lub sij hawm Vajtswv npaj rhuav tshem noob neej mus rau qhov pib ntawm Nws tes hauj lwm rhuav tshem noob neej. Muaj qhov txheej txheem no rau lub hom phiaj ntawm qhov kev pab tib neej thim xav, thiab qhov no yog qhov hwv tsam kawg uas Vajtswv muab rau tib neeg. Yog li Vajtswv ua dab tsi xwb nyob rau lub caij ua ntej qhov kev rhuav tsheem noob neej no nas? Nws ua ib teg hauj lwm tseem ceeb ntawm qhov kev ceeb toom thiab nqua hu. Txawm yuav muaj kev mob thiab tu siab npaum li cas rau hauv Vajtswv lub siab los xij, Nws yeej tseem muab Nws txoj kev saib xyuas, kev txhawj xeeb, thiab kev hlub tshua uas muaj ntau heev rau noob neej. Peb pom dab tsi los ntawm qhov no? Tsis tas ua xyem xyav li, peb yeej pom tias Vajtswv txoj kev hlub rau noob neej mas yeej muaj tiag thiab tsis yog tej yam uas Nws lam hais ntawm di ncauj xwb. Nws muaj tseeb, tuav tau thiab saib muaj nqis tau, tsis yog cuav, tsuas dub, dag ntxias los sis ua txuj. Vajtswv tsis muaj hnub siv ib qho kev dag ntxias twg los sis tsim tej duab cuav los ua kom tib neeg pom tias Nws mas ntxim hlub. Nws yeej tsis siv cov lus tim khawv cuav los cia kom tib neeg pom Nws txoj kev ntxim hlub, los sis los qhia Nws txoj kev ntxim hlub thiab kev dawb huv yam qhib lug. Tej xeeb ceem ntawm Vajtswv tus moj yam no tsis tsim nyog rau tib neeg txoj kev hlub thiab lod? Tej ntawd tsis tsim nyog rau txoj kev pe hawm thiab lod? Tej ntawd tsis tsim nyog rau txoj kev saib kom muaj nuj nqis thiab lod? Nyob rau qhov no, Kuv xav nug nej tias: Tom qab qhov hnov cov lus no lawm, nej puas xav tias Vajtswv txoj kev zoo tsuas lam yog cov lus qhuav qhawv uas nyob rau hauv ib nploog ntawv xwb? Puas yog Vajtswv txoj kev ntxim hlub tsuas yog cov lus qhuav qhawv xwb? Tsis yog! Tsis yog kiag li! Vajtsw txoj kev siab tshaj plaws, kev zoo, kev dawb huv, kev zam txim, kev hlub, thiab ntau yam ntxiv—txhua qhov ntsiab uas muaj ntxaws ntxaws ntawm txhua qho xeeb ceem ntawm Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb mas yeej pom muaj kev hais qhia kom pom qhov muaj qab hau txhua txhua zaus uas Nws ua Nws tes hauj lwm, raug nthuav qhia nyob rau hauv Nws txoj kev xav rau tib neeg, thiab kuj raug ua tiav hlo thiab pom muaj rau hauv txhua tus tib neeg. Tsis hais seb koj puas tau hnov nws dua li, Vajtswv yeej saib xyuas txhua tus tib neeg rau hauv txhua txoj hau kev uas ua tau, uas yog siv Nws lub siab dawb paug, lub tswv yim, thiab ntau txoj xub ke los ua kom txhua tus tib neeg sov siab, thiab tsa kom txhua tus tib neeg tus ntsuj plig tsim dheev los. Qhov no yog ib qho tseeb ua cam tsis tau.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem