Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 29

July 6, 2021

Vajtswv tsim nooj neej; tsis hais txawm lawv tau raug ua qias vuab tsuab tag lawm los sis txawm lawv caum raws Nws los xij, Vajtswv yeej saib noob neej li cov Nws hlub uas muaj nqis tshaj plaws—los sis li uas noob neej hais tias, cov tib neeg uas Nws hlub tshaj plaws—thiab tsis yog Nws tej khoom ua si. Txawm Vajtswv hais tias Nws yog tus Tswm Tsim thiab hais tias tib neeg yog yam Nws tsim tawm los los xij, uas tej zaum yuav zoo li muaj ib qho sib txawv me me ntawm txoj hauj lwm, qhov tseeb tiag ces yog tias txhua yam Vajtswv tau ua rau noob neej lawm ces yeej dhau mus deb tshaj li qhov ib txwm muaj no lawm. Vajtswv hlub noob neej, saib xyuas noob neej, thiab qhia txoj kev txhawj xeeb rau noob neej pom, nrog rau qhov kev pab cuam rau noob neej tas li thiab tsis tu ncua li. Nws yeej tsis xav rau hauv Nws siab tias qhov no yog ib qho hauj lwm ntxiv los sis tej yam uas tsim nyog tau koob npe ntau. Los sis Nws tsis xav tias txoj kev cawm noob neej, pab cuam rau lawv, thiab muab txhua yam rau lawv, yog ib qho kev muab pub rau noob neej uas loj heev li. Nws tsuas pab cuam rau noob neej ntsiag to thiab twj ywm, raws li Nws tus kheej txoj hau kev thiab los ntawm Nws tus kheej lub ntsiab tseeb thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws xwb. Txawm noob neej tau txais kev pab cuam thiab kev pab ntau npaum li cas los ntawm Nws los los xij, Vajtswv yeej tsis xav txog los sis sim ua kom tau koob npe li. Qhov no yog txiav txim los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb, thiab kuj yog kiag ib qho kev qhia kom pom tseeb txog Vajtswv tus moj yam. Vim li no, tsis hais txawm nws yog nyob rau hauv phau Vajluskub los sis lwm phau ntawv li, peb yeej tsis pom Vajtswv nthuav tawm Nws tej kev xav, thiab peb yeej tsis pom Vajtswv piav qhia los sis tshaj tawm rau noob neej tias, muaj lub hom phiaj uas ua kom noob neej zoo siab rau Nws los sis qhuas Nws, vim li cas Nws thiaj li ua tej no, los sis vim li cas Nws saib xyuas noob neej heev ua luaj li. Txawm thaum mob Nws, thaum Nws lub siab mob mob heev li los xij, Nws yeej tsis hnov qab txog Nws lub luag hauj lwm rau noob neej los sis Nws txoj kev txhawj xeeb rau noob neej li; Nws ris tag nrho qho mob thiab txoj kev mob siab no ib leeg ntsiag to xwb. Qhov txawv ces yog, Vajtswv yeej pab cuam rau noob neej txuas ntxiv ib yam li Nws yeej ib txwm tau ua los lawm. Txawm tias noob neej nquag qhuas Vajtswv los sis ua tim khawv rau Nws los xij, tsis muaj ib qho ntawm tus yam ntxwv no yog raug yuam los ntawm Vajtswv li. Qhov no yog vim Vajtswv yeej tsis npaj siab ua ib yam twg ntawm tej yam zoo uas Nws ua rau noob neej ntawd los pauv rau tus txiaj ntsim los sis kom them rov qab li. Nyob rau lwm sab, cov uas muaj cuab kav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, cov uas muaj cuab kav caum raws Vajtswv, mloog Nws thiab ua siab ncaj rau Nws tiag tiag, thiab cov uas muaj cuab kav mloog Nws lus—cov no yog cov tib neeg uas tau txais Vajtswv tej koob hmoov tas li, thiab Vajtswv yuav pub tej koob hmoov zoo li ntawd yam tsis tas thaij li. Ntau tshaj ntawd, tej koob hmoov uas tib neeg txais los ntawm Vajtswv los ntawd mas yeej ntau tshaj li lawv txoj kev xav hauv nruab siab lawm, thiab kuj ntau tshaj li txhua yam uas noob neej muaj cuab kav qhia tau los ntawm yam lawv tau ua los sis tus nqi uas tau them lawm thiab. Thaum noob neej xyiv fab hlo rau Vajtswv tej koob hmoov, puas muaj leej twg quav ntsej txog yam uas Vajtswv tab tom ua li mas? Puas muaj leej twg qhia pom ib qho kev txhawj txeeb txog seb Vajtswv tab tom xav li cas li mas? Puas muaj leej twg sim saib qhov mob Vajtswv siab ntawd muaj nqi li mas? Lo lus teb ces yeej yog ib qho hais tau khov kho tias tsis muaj kiag li! Puas muaj ib tug noob neej twg, suav nrog Nau-a tib si, uas muaj cuab kav saib qhov mob siab uas Vajtswv hnov nyob rau lub sij hawm ntawd rau nqi li mas? Puas muaj leej twg muaj cuab kav nkag siab tau tias vim li cas Vajtswv ho tsim tsa ib qho kev cog lus zoo li ntawd mas? Lawv tsis muaj cuab kav li! Noob neej tsis saib Vajtswv txoj kev mob siab rau nqis tsis yog vim lawv tsis muaj cuab kav to taub Vajtswv txoj kev mob siab, thiab tsis yog vim qhov nrug deb ntawm Vajtswv thiab tib neeg los sis qhov sib txawv ntawm lawv lub meej mom; tab sis, nws yog vim noob neej tsis quav ntsej txog ib qho ntawm Vajtswv tej kev xav kiag li. Noob neej xav tias Vajtswv yeej pab tau tus kheej lawm—tias Vajtswv tsis cheem tsum tib neeg los saib xyuas Nws, los to taub Nws los sis qhia kom Nws pom txoj kev txawj xav lawm. Vajtswv yog Vajtswv, yog li Nws tsis muaj kev mob siab, tsis muaj kev xav hauv siab; Nws yuav tsis tu siab li, Nws tsis hnov tu siab li, Nws yeej tsis quaj li. Vajtswv yog Vajtswv, yog li Nws tsis cheem tsum tej kev hais qhia kom pom ntawm sab kev xav hauv siab thiab Nws tsis cheem tsum ib qho kev nplig siab ntawm sab kev xav hauv siab li. Yog tias, nyob hauv tej yam xwm txheej, Nws cheem tsum tej no, ces Nws yeej daws ib leeg xwb thiab yuav tsis cheem tsum ib qho kev pab los ntawm noob neej li. Qhov rov qab ntawm qhov no mas, nws yog cov noob neej uas tsis khov, tsis paub tab thiaj li cheem tsum Vajtswv txoj kev nplig siab, kev pab cuam, kev txhawb zog, thiab haj tseem kom Nws los nplig lawv tej kev xav hauv siab rau txhua lub sij hawm thiab txhua qho chaw thiab. Tej yam zoo li ntawd mas nkaum tob rau sab hauv noob neej lub siab lawm: Tib neeg yog tus tsis khov; lawv cheem tsum Vajtswv los saib xyuas lawv rau txhua txoj hau kev, lawv tsim nyog tau tag nrho qho kev saib xyuas uas lawv tau txais los ntawm Vajtswv los, thiab lawv tsim nyog taij dab tsi los xij uas lawv xav tias tsim nyog yog lawv li los ntawm Vajtswv. Vajtswv yog tus khov; Nws muaj txhua yam, thiab Nws yuav tsum yog tus saib xyuas thiab tus pub koob hmoov rau noob neej. Vim Nws twb yeej yog Vajtswv lawm, ces Nws yog tus muaj hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg thiab yeej tsis cheem tsum ib yam dab tsi los ntawm noob neej los kiag li.

Thaum tib neeg tsis cuab pob ntseg rau ib qho ntawm Vajtswv tej kev qhia tshwm li, ces lawv yeej tsis hnov Vajtswv txoj kev tu siab, txoj kev muab siab, los sis kev xyiv fab li lawm. Tab sis qhov rov qab ntawm qhov no mas, Vajtswv paub tag nrho tib neeg tej kev qhia kom pom zoo ib yam li Nws txhais tes. Vajtswv pub rau txhua tus tej kev cheem tsum txhua lub sij hawm thiab nyob rau txhua qhov chaw, tshuaj saib txhua tus tib neeg tej kev xav uas hloov mus los thiab yog li ntawd nplig thiab txhawb lawv, thiab coj thiab qhia lawv kom paub qhov tseeb. Hais txog tag nrho ntawm tej uas Vajtswv tau ua rau noob neej thiab tag nrho ntawm tej nqi uas Nws tau them vim lawv ntawd, tib neeg puas pom ib zaj nyob hauv phau Vajluskub los sis los ntawm ib yam dab tsi los uas Vajtswv tau hais los txog tam sim no uas hais meej meej tias Vajtswv yuav taij tej yam los ntawm tib neeg li? Tsis pom li! Qhov txawv mas, txawm yog tib neeg tsis quav ntsej Vajtswv txoj kev xav li cas los xij, Nws yeej tseem coj noob neej ib zaug tag ib zaug dua, pab cuam rau noob neej ib zaug tag ib zaug dua thiab pab lawv, pab lawv los caum raws Vajtswv txoj hau kev tseeb kom lawv thiaj li muab tau txoj hau kev kawg uas Nws tau npaj rau lawv lawm. Thaum hais txog Vajtswv, yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws, Nws txoj hmoov hlub, Nws txoj kev khuv leej, thiab tag nrho Nws tej phaj tshab, yuav raug muab tag nrho yam tsis tas thov rau cov uas hlub thiab caum raws Nws. Tab sis Nws tsis nthuav tawm rau ib tug tib neeg twg txog qhov kev mob siab uas Nws tau raug los sis Nws txoj kev xav hauv siab, thiab Nws yeej tsis tau yws txog ib tug twg uas tsis ua twb zoo xav rau Nws los sis tsis paub Nws txoj kev xav li. Nws tsuas ris tag nrho tej no ntsiag to xwb, tos ntsoov rau hnub uas noob neej yuav muaj peev xwm los to taub txog.

Vim li cas Kuv thiaj li hais tej no rau ntawm no? Nej pom dab tsi los ntawm tej uas Kuv tau hais no? Muaj tej yam nyob rau hauv Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab tus moj yam uas yooj yooj yim tsis nco saib txog, tej yam uas tsuas yog Vajtswv thiaj li muaj xwb thiab tsis yog txhua tus tib neeg muaj, suav nrog cov uas lwm tus xav tias yog neeg loj, neeg zoo, los sis tus Vajtswv ntawm lawv txoj kev xav hauv nruab siab. Yam no yog dab tsi? Nws yog Vajtswv txoj kev siab loj. Thaum hais txog txoj kev siab loj, tej zaum koj yuav xav tias koj mas kuj siab loj heev thiab, vim thaum hais txog koj cov me nyuam, koj yeej tsis cam los sis cav nrog lawv li, los sis koj xav tias koj mas kuj siab loj heev thiab thaum hais txog koj niam koj txiv. Txawm koj yuav xav li cas los xij, tsuav koj muaj ib lub tswv yim paub txog lo lus “siab loj” thiab xav txog nws li yog ib lo lus zoo xwb, thiab tias qhov ua ib tug tib neeg siab loj mas yog qhov zoo heev li. Thaum koj ua siab loj, koj hwm koj tus kheej siab zog. Tab sis tsis muaj leej twg pom tau Vajtswv txoj kev siab loj rau hauv txhua yam, rau ntawm tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej khoom, thiab hauv Nws tes hauj lwm. Vim li cas qhov no ho muaj li ntawd? Vim tib neeg siab nqaim dhau heev lawm! Vim li cas Kuv hais li ntawd? Noob neej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb uas muaj khoom. Tej zaum koj caum raws Vajtswv, tab sis koj yeej tsis pom los sis saib qhov Vajtswv pab cuam rau koj, hlub koj, thiab qhia pom txoj kev txhawj xeeb rau koj li cas ntawd muaj nqis. Yog li koj pom dab tsi? Koj pom koj cov txheeb ze thooj roj koom ntshav uas hlub koj los sis hlub koj kawg kiag li. Koj pom tej uas muaj txiaj ntsim rau koj cev nqaij daim tawv, koj saib xyuas cov tib neeg thiab tej uas koj hlub. Qhov no yog tib neeg qhov hu ua txoj kev siab loj. Cov tib neeg “siab loj” zoo li ntawd, txawm li cas los xij, yeej tsis txhawj xeeb txog tus Vajtswv uas muab txoj sia rau lawv li. Qhov txawv rau Vajtswv qhov mas, tib neeg txoj kev siab loj rais los ua siab nqaim thiab ntxim ntxub. Txoj kev siab loj uas tib neeg ntseeg mas qhuav qhawv xwb thiab tsis muaj tseeb, tsuas dub, tsis sib raug zoo nrog Vajtswv, thiab tsis muaj feem dab tsi rau Vajtswv li. Tib neeg txoj kev siab loj yog rau lawv tus kheej xwb, hos Vajtswv txoj kev siab loj mas yog ib qho tseem kev qhia tshwm txog Nws lub ntsiab tseeb. Nws yog kiag qhov vim Vajtswv txoj kev siab loj es tib neeg thiaj li raug pab cuam rau tas li los ntawm Nws. Tej zaum lub ncauj lus uas Kuv tab tom tham txog hnub no yuav tsis raug nej tob ua luaj twg thiab tsuas ncaw hau pom zoo xwb, tab sis thaum koj sim saib Vajtswv lub siab kom muaj nqis rau hauv nej lub siab, nej yuav pom qhov no yam tsis paub txog li: Nyob rau ntawm txhua tus tib neeg, tej teeb meem, thiab tej khoom uas nej paub tau nyob rau hauv lub ntiaj teb no, tsis yog Vajtswv txoj kev siab loj xwb thiaj li muaj tseeb thiab pom tseeb, vim tsuas yog Vajtswv txoj kev hlub rau koj xwb thiaj li tsis muaj chaw kawg thiab tsis muaj chaw thuam. Dhau ntawm Vajtswv mus lawm, lwm tus qhov hu ua txoj kev siab loj ces yog cuav xwb, ntiav ntiav xwb, tsis muaj tiag; nws muaj ib lub hom phiaj, qee txoj kev npaj siab, muaj ib qho kev sib pauj, thiab tsis muaj cuab kav sawv khov thaum raug sim. Koj haj tseem muaj cuab kav hais tau tias nws qias neeg thiab ntxim ntxub. Nej puas pom zoo nrog cov lus no?

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem