Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 30

July 7, 2021

Ch.K 9:11–13 Thiab Kuv yuav tsim Kuv qhov kev cog lus nrog nej, cov uas muaj cev nqaij daim tawv yuav tsis raug dej nyab los muab txiav tawm ntxiv lawm; yuav tsis muaj dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb ntxiv lawm. Thiab Vajtswv hais tais, Qhov no yog qhov cim ntawm qhov kev cog lus uas Kuv cog rau ntawm Kuv thiab nej thiab txhua tus tsiaj muaj sia uas nrog nej, rau txhua txhua tiam mus tsis tag tsis kawg: Kuv muab Kuv tus zaj haus dej tso rau saum cov huab, thiab nws yuav yog qhov cim rau ntawm qhov kev cog lus ntawm Kuv thiab lub ntiaj teb.

Nyob rau thaum kawg ntawm Nau-a zaj keeb kwm, peb pom tias Vajtswv tau siv ib txoj kab ke uas tsis tau txeev pom los mus nthuav tawm Nws tej kev xav nyob rau lub sij hawm ntawd. Nws yog ib txoj kab ke uas tshwj xeeb heev li: los ua ib qho kev cog lus nrog tib neeg uas tshaj tawm txog qhov kawg ntawm Vajtswv txoj kev tso dej nyab los rhuav lub ntiaj teb pov tseg. Qhov ntiav ntiav ces, qhov tsim ib qho kev cog lus xwb mas yooj yooj yim zoo li ib qho uas ib txwm ua xwb. Nws tsis muaj dab tsi tshaj li qhov siv lus los khi ob tog thiab tiv thaiv kom nkawd txhob ua txhaum nkawd txoj kev sib cog lus, es kom tiv thaiv tau ob qho ntawm nkawd tej kev xav tau xwb. Hauv lub cev, nws yog ib qho yooj yooj yim li ib txwm ua xwb, tab sis los ntawm Vajtswv tej kev txhawb siab uas nyob tom qab thiab kev paj siab ua qhov no mas, nws yog ib qho tseem tseem kev qhia tshwm txog Vajtswv tus moj yam thiab txoj kev xav hauv siab. Yog tias koj muab cov lus no tso kiag rau ib sab thiab tsis txhob quav ntsej txog cov lus no li, yog tias Kuv yeej tsis qhia nej txog qhov tseeb ntawm tej no li, ces noob neej yeej yuav tsis paub Vajtswv txoj kev xav tiag tiag li. Tej zaum nyob rau hauv koj txoj kev xav hauv nruab siab mas Vajtswv luag ntxhi thaum Nws tsim qhov kev cog lus no, los sis tej zaum Nws txoj kev nthuav tawm ntawd yeej yog tiag tiag, tab sis txawm tias txoj kev nthuav tawm uas zoo li ib txwm muaj tshaj plaws uas tib neeg xav kom Vajtswv muaj ntawd yog dab tsi los xij, yeej tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm pom tau Vajtswv lub siab los sis Nws txoj kev mob siab li, twb tsis hais txog Nws txoj kev kho siab. Tsis muaj leej twg ua tau kom Vajtswv ntseeg lawv los sis tsim nyog Vajtswv txoj kev ntseeg li, los sis ua ib tug uas Nws nthuav tawm tau Nws tej kev xav los sis qhia Nws txoj kev mob siab rau. Vim li ntawd Vajtswv thiaj li tsis muaj kev taug lawm tab sis ua qhov zoo li ntawd. Qhov yooj yim ces, Vajtswv ua ib qho yooj yim uas hais tias ncaim mus lawm os li yav dhau los, tso qhov xwm txheej yav dhau los tseg thiab coj mus rau ib qho xaus Nws txoj kev tso dej nyab los rhuav lub ntiaj teb pov tseg. Txawm li cas los xij, Vajtswv muab txoj kev mob siab faus tob rau hauv Nws lub siab txij no mus lawm. Nyob rau ib lub sij hawm uas Vajtswv tsis muaj leej twg qhia rau li, ces Nws tsim ib qho kev cog lus nrog noob neej, qhia rau lawv tias Nws yuav tsis tso dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb dua lawm. Thaum ib tug duab zaj tshwm tuaj, ces nws qhia rau tib neeg tias muaj ib yam zoo li ntawd tau tshwm sim lawm thiab ceeb tom kom lawv txav deb ntawm kev phem. Txawm yog nyob rau hauv ib tug yam ntxwv mob zoo li ntawd los, Vajtswv yeej tsis hnov qab txog noob neej li thiab tseem qhia kom pom kev txhawj xeeb rau lawv heev li. Qhov no tsis yog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev siab loj lod? Tab sis tib neeg xav txog dab tsi thaum lawv txom nyem? Thaum no tsis yog lub sij hawm uas lawv xav tau Vajtswv tshaj plaws lod? Nyob rau thaum zoo li no, tib neeg yeej cab Vajtswv los tas li kom Nws thiaj li nplig tau lawv siab. Tsis hais thaum twg li, Vajtswv yeej yuav tsis cia kom tib neeg tu siab li, thiab Nws yeej yuav pab tib neeg kom tawm tau ntawm lawv tej xwm txheej uas nyuaj thiab ua neej rau hauv txoj kev kaj. Txawm tias Vajtswv pab cuam rau noob neej heev los, nyob rau hauv tib neeg lub siab ces Vajtswv tsis muaj dab tsi ntau tshaj li ib lub tshuaj noj kom kaj siab, ib pas dej qaub kom laj siab xwb. Thaum Vajtswv raug tsim txom, thaum Nws lub siab raug mob, qhov muaj ib tug uas raug tsim tawm los los sis ib tug tib neeg los nyob nrog Nws los sis nplig Nws ntawd mas tsuas yuav yog ib qho kev xav tau dhau lawm rau Vajtswv xwb. Tib neeg yeej tsis cuab pob ntseg rau Vajtswv tej kev xav li, yog li Vajtswv yeej tsis hais los sis xav kom muaj ib tug uas muaj cuab kav nplig tau Nws li. Nws tsuas siv Nws tus kheej tej kab ke los mus nthuav tawm txog Nws txoj kev xav xwb. Tib neeg tsis xav tias nws yog ib qho kev nyuaj rau Vajtswv raug qee yam kev tsim txom, tab sis tsuas yog thaum koj sim los to taub Vajtswv, thaum koj muaj cuab kav saib Vajtswv tej kev npaj siab yam kub siab lug hauv txhua yam uas Nws ua kom muaj nqis tiag tiag xwb, mas koj thiaj li muaj cuab kav hnov Vajtswv txoj kev zoo thiab Nws txoj kev siab loj. Txawm Vajtswv tsim ib qho kev cog lus nrog noob neej uas yog siv tus duab zaj los xij, Nws yeej tsis qhia leej twg tias vim li cas Nws ua li no—vim li cas thiaj li tsim tsa qhov kev cog lus no—txhais tias Nws yeej tsis tau qhia Nws tej kev xav tiag tiag rau ib tug twg li. Nov yog vim tias yeej tsis muaj ib tug twg kiag li uas muaj cuab kav nkag siab qhov tob tob ntawm txoj kev hlub uas Vajtswv muaj rau cov noob neej uas Nws tsim tawm ntawm Nws tus kheej ob txhais tes los, thiab kuj tsis muaj ib tug twg kiag li uas muaj cuab kav saib qhov Nws lub siab raug tsim txom mob npaum li cas thaum Nws rhuav tshem noob neej ntawd kom muaj nqis li. Yog li ntawd, txawm yog Nws qhia rau tib neeg txog qhov Nws xav li cas ntawd, los lawv yuav tsis muaj peev xwm lees qho kev ntseeg no. Tsis hais txog qhov mob siab, Nws tseem ua kauj ruam tom ntej ntawm Nws tes hauj lwm txuas ntxiv mus. Vajtswv yeej ib txwm muab Nws sab zoo tshaj plaws thiab tej yam zoo tshaj plaws rau noob neej thaum Nws Tus Kheej tseem tab tom ris tag nrho tej kev tsim txom no ntsiag to. Vajtswv yeej tsis qhia tej kev tsim txom no yam qhib lug. Tab sis, Nws tiv tej kev tsim txom no thiab tos yam ntsiag to. Vajtswv txoj kev tiv mas yeej tsis txias, loog, lo sis tag kev cia siab li, los sis yog ib qho cim ntawm txoj kev qaug zog li. Tab sis, Vajtswv txoj kev hlub thiab lub ntsiab tseeb mas yeej ib txwm yog siab loj. Qhov no yeej yog ib qho kev qhia tshwm uas ib txwm muaj ntawm Nws lub ntsiab tseeb thiab tus moj yam, thiab ib lub cev tseeb ntawm Vajtswv lub koob meej li uas yog tus Tswv Tsim tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem