Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 33

July 9, 2021

Vajtswv Tsis Quav Ntsej Txog Txawm Yog Tias Tib Neeg Ruam—Nws Tsuas Hais Kom Tib Neeg Yog Tus Tseeb Xwb

Hauv Chiv Keeb 22:2, Vajtswv tau muab txoj lus xib nram qab no rau Anplahas: “Tam sim no coj koj tus tub, koj tib tug tub Yiha xwb, tus uas koj hlub, thiab mus lawm tom lub teb chaws Mauliya; thiab coj nws mus fij rau ntawm ib qho chaw hlawv fij nyob rau ntawm ib lub roob uas Kuv yuav qhia rau koj ntawd.” Vajtswv lub ntsiab mas yeej meej meej lawm: Nws tau qhia rau Anplahas tias kom muab nws tib tug tubIxaj, tus uas nws hlub, hlawv uas ib qho khoom fij. Los saib rau qhov ntawd niaj hnub tam sim no, puas yog Vajtswv txoj kev txib tseem tsis thooj li tib neeg txoj kev xav phem thiab? Yog! Txhua yam uas Vajtswv tau ua rau thaum lub sij hawm ntawd yeej txawv heev rau tib neeg txoj kev xav phem; nws yog yam uas tib neeg nkag siab tsis tau. Hauv lawv txoj kev xav phem, tib neeg ntseeg li nram qab no: Thaum tib neeg tsis ntseeg, thiab xav tias nws yog yam ua tsis tau li, Vajtswv thiaj tau muab ib tug tub rau nws, thiab tom qab nws tau ib tug tub lawm, Vajtswv thiaj tau hais kom nws muab nws tus tub fij. Qhov no haj tseem tsis txaus ntseeg puas yog! Vajtswv npaj siab ua dab tsi tiag tiag? Yam uas Vajtswv txoj kev npaj siab yog dab tsi tiag tiag? Nws muab ib tug tub rau Anplahas yam yam dawb paug li, tiam sis Nws kuj tau hais kom Anplahas muab fij yam dawb paug thiab. Qhov no puas yog tshaj dhau heev lawm? Los ntawm tus neeg peb txoj kev xav pom, qhov no tsis yog tshaj dhau heev lawm xwb tiam sis kuj tsim ua ib qho ntawm “txoj kev tsim teeb meem rau kis tsis muaj qab hau dab tsi li.” Tab sis Anplahas tus kheej tsis ntseeg tias Vajtswv tau hais kom ua ntau npaum li no tiag. Txawm nws muaj me ntsis xwb, muaj tej kev xav ntawm nws tus kheej txog rau qhov no thiab txawm tias nws tseem muaj qhov ua xyem xyav me ntsis txog Vajtswv los xij, nws tseem yuav tau npaj los ua qhov kev fij no. Los txog rau theem no, koj pom dab tsi ua pov thawj qhia tau tias Anplahas txaus siab hlo muab nws tus tub fij? Hais dab tsi nyob rau hauv cov sob lus no? Kab ntawv thaum chiv thawj hais txog tej yam xws li nram qab no: “Thiab tag kis sawv ntxov Anplahas txawm sawv ntxov ntxov los, nog eeb rau saum nws tus zag, thiab coj ob tug tub hluas nrog nws, thiab nws tus tub Yiha, thiab txhib taws mus rauv tom qhov chaw fij, thiab sawv tsees, thiab mus rau tom qhov chaw uas Vajtswv tau hais qhia nws” (Ch.K 22:3). “Thiab lawv tuaj rau ntawm qhov chaw uas Vajtswv tau qhia rau nws ntawd; thiab Anplahas txawm ua ib lub thaj rau ntawd, thiab muab cov ntoo coj los tso sib teem rau, thiab muab nws tus tub Yiha khi, thiab muab nws tso rau saum lub thaj saum cov ntoo. Thiab Anplahas txawm xyab nws txhais tes tuaj, thiab muab rab riam coj los tua nws tus tub” (Ch.K 22:9–10). Thaum Anplahas tau ncav nws txhais tes mus muab rab riam los tua nws tus tub, Vajtswv puas pom nws tej kev ua no? Nws pom. Tag nrho qhov txheej txheem no—txij thaum pib los, thaum Vajtswv hais kom Anplahas muab Ixaj fij, mus txog rau thaum Anplahas tsa nws rab riam los tua nws tus tub—tau qhia tawm Anplahas lub siab rau Vajtswv, thiab tsis hais txog nws txoj kev ruam yav qub qab dhau los, txoj kev tsis paub qab hau, thiab txoj kev to taub yuam kev txog Vajtswv, thaum lub sij hawm ntawd Anplahas lub siab rau Vajtswv yog lub tseeb tiag, thiab ncaj ncees, thiab nws thiaj tau rov qab tig rov muab Ixaj, tus tub uas Vajtswv tau muab rau nws lawm, rov qab mus rau Vajtswv. Nyob rau hauv nws, Vajtswv tau pom txoj kev mloog lus, txoj kev mloog lus tiag tiag uas Nws ntshaw ntag.

Rau tib neeg ces, Vajtswv ua ntau yam uas nkag siab tsis tau thiab ntseeg tsis tau kiag li. Thaum Vajtswv xav coj xav qhia tib tug twg, qhov kev coj kev qhia no keev tsis mus raws li tib neeg txoj kev xav phem thiab tib neeg yeej nkag siab tsis tau li, tiam sis nws qhov tsis sib thooj thiab tsis nkag siab no ntag uas yog Vajtswv qhov kev sim siab thiab kev sim tib neeg. Thaum lub sij hawm ntawd, Anplahas tuaj yeem qhia tau txoj kev mloog lus rau Vajtswv rau hauv nws tus kheej, uas yog lub hauv paus yam ntxwv ntawm nws qhov kev tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev cheem tsum. Ces tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb, thaum Anplahas tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv txoj kev cheem tsum lawm, thaum nws tau muab Ixaj fij lawm, Vajtswv puas hnov tau tseeb txog kev ruaj siab thiab kev pom zoo rau tib neeg ntiaj teb—rau Anplahas, tus uas Nws tau xaiv tseg lawm. Ces tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li paub meej tias tus neeg uas Nws tau xaiv tseg lawm no yog ib tug thawj coj tseem ceeb tus uas tuaj yeem los ua tau Nws lo lus cog tseg thiab Nws txoj kev npaj cawm tib neeg tom qab ntawd. Txawm tias nws tsuas yog ib qho kev sim siab thiab ib qho kev sim xwb los xij, Vajtswv yeej hnov tau txaus siab hlo lawm, Nws hnov tau tib neeg txoj kev hlub rau Nws, thiab Nws hnov tau kev npliag siab los ntawm tib neeg yam tsis tau muaj ua ntej dhau los li. Thaum lub sij hawm uas Anplahas tau tsa nws rab riam yuav tua Ixaj, Vajtswv puas tau cheem nws? Vajtswv tsis cia kom Anplahas muab Ixajfij, vim Vajtswv tsis lam muaj kev npaj siab txov Ixaj txoj sia uas tseem yuav muaj peev xwm loj hlob tau. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li cheem Anplahas tau ncav sij hawm. Rau Vajtswv, Anplahas txoj kev mloog hais twb dhau qhov kev sim lawm, yam uas nws tau ua yeej muaj txaus lawm, thiab Vajtswv twb tau pom qhov tshwm sim ntawm yam uas Nws npaj siab ua lawm. Qhov tshwm sim no puas ua rau Vajtswv txaus siab? Nws tuaj yeem hais tau tias Vajtswv txaus siab rau qhov tshwm sim no lawm, qhov ntawd yog yam uas Vajtswv xav tau, thiab yog yam uas Vajtswv xav pom los lawm ntev. Qhov no puas yog tseeb? Txawm tias, qee kis yuav sib txawv los xij, Vajtswv yuav siv ntau txoj hau kev sib txawv los sim txhua tus neeg siab los xij, hauv Anplahas ces Vajtswv pom yam uas Nws xav tau lawm, Nws pom tias Anplahas lub siab yog qhov tseeb, thiab tias nws txoj kev mloog hais yog yam dawb paug. Nws yog kiag li qhov “dawb paug” no ntag uas Vajtswv xav tau. Tib neeg keev hais tias, “Kuv twb tau muab qhov no fij lawm ne, kuv twb tau tso qhov tod tseg lawm ne—es vim li cas Vajtswv tseem tsis txaus siab rau kuv thiab? Vim li cas Nws thiaj pheej tseem muab kuv cob rau kev sim siab tas li? Vim li cas Nws thiaj pheej tseem sim kuv tas li?” Qhov no qhia tau ib qho tseeb tias: Vajtswv tsis tau pom koj lub siab, thiab muab tsis tau tau koj lub siab. Qhov no hais tau tias, Nws tsis tau pom kev siab dawb zoo li no thaum Anplahas tuaj yeem tsa nws rab riam yuav tua nws tus tub los ntawm nws tus kheej sab tes kiag thiab muab nws fij rau Vajtswv. Nws tsis tau pom koj txoj kev mloog hais yam dawb paug, thiab tsis tau txais kev npliag siab los ntawm koj. Ces, nws thiaj yog qhov ib txwm muaj, uas Vajtswv sim koj siab tas li. Qhov no tseem tsis muaj tseeb tiag los?

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem