Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 44

July 10, 2021

Ntxwgnyoog Tau Sim Yauj Siab Ib Zaug Ntxiv (Mob Sawv Hlwv Mus Thoob Plaws Yauj Lub Cev)

a. Cov Lus uas Vajtswv Tau Hais

Yauj 2:3 Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tus zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li? thiab nws tseem tuav nws txoj kev ncaj ncees, txawm koj txhawb kom Kuv mus tawm tsam nws, mus rhuav tshem nws yam tsis muaj qab hau dab tsi.

Yauj 2:6 Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog hais tias, Saib nawb, nws nyob rau hauv koj txhais tes; tab sis cawm nws txoj sia.

b. Cov Lus uas Ntxwgnyoog Tau Hais

Yauj 2:4–5 Thiab Ntxwgnyoog teb Yehauvas, thiab hais tias, Tawv nqaij rau tawv nqaij, yog lawm, txhua yam uas ib tus tib neeg muaj nws yeej yuav muab rau nws txoj sia xwb. Tiam sis tshem Koj txhais tes tam sim no, thiab kov nws tej pob txha thiab nws caiv nqaij tawv, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag.

Hauv Txoj Kev Txom Nyem Tshaj Plaws, Yauj Paub Tseeb Txoj Vajtswv Txoj Kev Saib Xyuas Tib Neeg Ntiaj Teb

Kev ua raws li Vajtswv Yehauvas cov lus nug rau Ntxwgnyoog, Ntxwgnyoog yeej zoo siab twj ywm. Qhov no vim hais tias Ntxwgnyoog yeej paub tias nws yuav raug tso cai los tawm tsam tus tib neeg uas zoo tiav log rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag ib zaug ntxiv—rau Ntxwgnyoog ces, qhov no yog ib lub cib fim uas txawv heev. Ntxwgnyoog xav siv lub cib fim no los txiav txim rau Yauj txoj kev ntseeg kom tiav hlo, ua kom nws poob nws txoj kev ntseeg Vajtswv thiab yog li thiaj li tsis muaj kev hwm Vajtswv los sis foom koob hmoov rau Yehauvas lub npe mus ntxiv lawm. Qhov no yuav muab ib lub hwv tsam rau Ntxwgnyoog: Txawm tias yuav yog qhov chaw twg los sis lub sij hawm twg los xij, nws tuaj yeem ua kom Yauj yog ib yam khoom kov ua si uas mus raws li nws tej lus txib. Ntxwgyoog zais nws tej kev xav uas lim hiam kom taug qab tsis tau, tiam sis nws tsis tuaj yeem npog tau nws tus yeeb yam phem. Qhov tseeb no yeej qhia nyob rau hauv nws lo lus teb rau Vajtswv Yehauvas cov lus lawm, li uas tau teev tseg nyob rau hauv tej nqe Vajluskub: “Thiab Ntxwgnyoog teb Yehauvas, thiab hais tias, Tawv nqaij rau tawv nqaij, yog lawm, txhua yam uas ib tus tib neeg muaj nws yeej yuav muab rau nws txoj sia xwb. Tiam sis tshem Koj txhais tes tam sim no, thiab kov nws tej pob txha thiab nws caiv nqaij tawv, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag” (Yauj 2:4–5). Nws yeej tsis yog tias yuav muab tsis tau ib qho kev paub thiab kev xav uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm Ntxwgnyoog qhov kev siab phem los ntawm txoj kev sib pauv tswv yim mus los ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog nkawd. Thaum tau hnov txog tej kev tsis muaj qab hau ntawm Ntxwgnyoog lawm, tag nrho cov neeg uas nyiam qhov tseeb thiab ntxub kev phem yuav muaj ib txog kev ntxub loj dua yam tsis ua xyem xyav txog Ntxwgnyoog txoj kev phem thiab kev tsis paub txaj muag, yuav ua rau xob plaub thiab dhuav Ntxwgnyoog tej kev tsis muaj qab hau, thiab, thaum tib lub sij hawm no, yuav muaj cov lus thov uas muab kuab thiab tej kev xav uas kub siab lug rau Yauj, thov Vajtswv tias tus tib neeg ncaj ncees no tuaj yeem ua tau txoj kev zoo tiav log, xav tias tus tib neeg uas hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem yuav kov yeejNtxwgnyoog txoj kev sim siab mus tag ib txhiab ib txhis, thiab ua neej nyob rau qhov kaj, hauv Vajtswv qhov coj kev thiab cov koob hmoov; yog li, kuj ib yam nkaus thiab, cov tib neeg zoo li no yuav xav tias Yauj tej kev ua uas ncaj ncees tuaj yeem nqua hu thiab txhawb tau tag nrho cov uas caum raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem. Txawm tias tuaj yeem pom Ntxwgnyoog txoj kev npaj siab uas phem rau hauv qhov kev tshaj tawm no los xij, Vajtswv tau pom zoo yooj yim rau Ntxwgnyoog qhov “kev thov”—tiam sis Nws kuj tau tsim ib tug yam ntxwv tias: “Nws nyob rau hauv koj txhais tes; tab sis cawm nws txoj sia” (Yauj 2:6). Vim hais tias, zaum no, Ntxwgnyoog tau thov los ncab nws sab tes mus ntaus Yauj cev nqaij daim tawv thiab tej pob txha, Vajtswv tau hais tias, “tab sis cawm nws txoj sia.” Lub ntsiab lus ntawm cov lus no yog qhov hais tias Nws tau muab Yauj cev nqaij daim tawv rau Ntxwgnyoog lawm, tiam sis Yauj txoj sia yog Vajtswv tuav. Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem muab tau Yauj txoj sia, tiam sis dhau ntawm qhov no lawm ces Ntxwgnyoog tuaj yeem siv tau txhua lub tswv yim los sis txhua txoj kev los rhuav tshem Yauj.

Tom qab tau txais Vajtswv txoj kev tso cai lawm, Ntxwgnyoog txawm maj nroos mus rau ntawm Yauj thiab tau ncab nws txhais tes mus tsim txom nws daim tawv nqaij kom mob, ua kom mob sawv hlwv thoob plaws rau nws lub cev, thiab Yauj hnov mob rau saum daim tawv nqaij. Yauj tau qhuas Vajtswv Yehauvas txoj kev phim hwj thiab txoj kev dawb huv, uas ua rau Ntxwgnyoog haj yam phem heev ntxiv rau hauv nws txoj kev siab tawv. Vim hais tias nws hnov tau kev txaus siab txog qhov tsim txom uas ua kom tib neeg mob, Ntxwgnyoog tau ncab nws txhais tes thiab khawb Yauj cev nqaij daim tawv, ua rau nws muaj mob sawv hlwv mus txog qhov mob kub lug. Yauj thiaj hnov mob kiag tam sim ntawd thiab raug tsim txom rau saum nws cev nqaij daim tawv uas mob tshaj li lwm yam lawm, thiab nws tsis tuaj yeem pab tau tiam sis nws siv nws ob txhais tes zuaj nws tus kheej saum taub hau mus rau ko taw, vim qhov no yuav pab ua rau qhov mob uas tau tshwm sim rau nws tus ntsuj plig los ntawm nws cev nqaij daim tawv uas raug mob no ntaug. Nws paub tias Vajtswv yeej nyob ntawm nws ib sab saib ntsoov nws, thiab nws tau ua nws qhov zoo tshaj los npaj nws tus kheej kom khov kho. Nws tau txhos caug rau hauv piam teb ib zaug ntxiv, thiab tau hais tias: “Koj saib rau hauv tib neeg lub siab, koj tshuaj saib lawv qhov kev ntxov siab; vim li cas nws txoj kev tsis muaj zog thiaj li cuam tsuam txog Koj? Thov kom Vajtswv Yehauvas lub npe raug qhuas.” Ntxwgnyoog tau pom qhov thev mob tsis taus ntawm Yauj, tiam sis nws tsis pom tias Yauj yuav tso Vajtswv Yehauvas tseg li. Yog li ntawd nws thiaj maj roos ncab nws txhais tes mus tsim txom Yauj tej pob txha kom mob, xav muab nws tej tes tej ceg dua tawm mus. Kiag thaum tam sim ntawd, Yauj hnov tau tias qhov tsim txom tsis zoo li yav dhau los lawm; nws hnov zoo li nws cev nqaij daim tawv raug dua tawm ntawm tej pob txha mus lawm, thiab hnov zoo li nws tej pob txha tawg ntsoog du lug li lawm. Qhov kev tsim txom no ua rau nws xav tias tuag ntshe yuav zoo dua…. Nws rab peev xwm tiv taus qhov mob no tau mus txog qhov qhov kawg lawm…. Nws tau quaj, nws tau dua tej tawv nqaij ntawm nws lub cev tawm kom qhov mob ntaug—tiam sis nws tsum tsis ntsaj tawm lawm, thiab tsis dua nws daim tawv nqaij ntawm nws lub cev lawm, vim nws tsis xav kom Ntxwgnyoog pom nws qhov tsis muaj zog. Yog li Yauj thiaj li txhos caug ib zaug ntxiv, tiam sis thaum lub sij hawm no nws hnov tau tias tsis muaj Vajtswv Yehauvas lawm. Nws yeej paub tias Vajtswv Yehauvas keev nyob rau ntawm nws xub ntiag, thiab nyob tom nws qub qab, thiab nyob rau ntawm nws ib sab tas li. Tiam sis thaum nws tseem mob, Vajtswv yeej tsis ntsia li; Nws tau npog Nws lub ntsej muag thiab zais lawm, vim lub ntsiab ntawm Nws txoj kev tsim tib neeg tsis yog coj kev txom nyem los rau tib neeg. Thaum lub sij hawm no, Yauj tau quaj thiab ua txhua yam raws li nws qhov thev taus rau txoj kev mob ntawm lub cev, tiam sis nws yeej tseem tsis tuaj yeem tshem nws tus kheej tawm ntawm txoj kev ua Vajtswv tsaug: “Tib neeg poob rau thawj txoj kev phem, lawv tseem tsis muaj zog thiab tsis muaj hwj chim, lawv tseem hluas thiab tsis paub qab hau dab tsi—vim li cas Koj thiaj li txhawj heev thiab xav ua zoo rau nws? Koj ntaus kuv, tiam sis nws mob Koj rau qhov ua li ntawd. Yam uas muaj nqis ntawm tib neeg rau Koj qhov kev saib xyuas thiab kev txhawj yog dab tsi?” Yauj cov lus thov mus txog Vajtswv ob lub pob ntseg lawm, thiab Vajtswv nyob ntsiag to, tsuas saib twj ywm tsis ua suab sab li…. Thaum tau sim txhua yam kev ntxias dag hauv phau ntawv tag lawm los yeej tsis muaj txiaj ntsig dab tsi, Ntxwgnyoog thiaj tau tawm mus ntsiag to lawm, tiam sis qhov no tsis yog qhov kawg rau Vajtswv tej kev sim Yauj siab. Vim hais tias Vajtswv lub hwj chim uas raugqhia tshwm rau hauv Yauj tseem tsis raug tshaj tawm qhib lug rau sawv daws, Yauj zaj lus tseem tsis tau xaus rau qhov kev thim ntawm Ntxwgnyoog. Ib yam li lwm cov neeg tsim lawv txoj kev to taub qhov tseeb, ntau yam tshwj xeeb tseem yuav los.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem