Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 45

July 10, 2021

Lwm Yam Uas Pom Tshwm ntawm Yauj Qhov Hwm Vajtswv thiab Ntxub Dab Phem Yog Nws Txoj Kev Qhuas Vajtswv Lub Npe rau Txhua Yam

Yauj tau ntsib kev txom nyem los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev rhuav tshem, tiam sis nws tseem tsis tso Vajtswv Yehauvas lub npe tseg. Nws poj niam yog thawj tug tau rhais ruam tawm mus thiab, ua tes dej num ntawm Ntxwgnyoog rau hauv yam uas tib neeg tuaj yeem pom tau, tawm tsam Yauj. Kab lus thaum chiv thawj piav qhia txog nws li no tias: “Ces nws tus poj niam hais rau nws hais tias, Koj puas tseem tuav koj txoj kev ncaj ncees? cem foom Vajtswv, thiab tuag mus” (Yauj 2:9). Tej no yog cov lus uas Ntxwgnyoog tau hais raws li tus yeeb yam ntawm tib neeg. Lawv yog ib ib qhov kev tawm tsam, thiab ib qho kev iab liam, nrog rau kev ntxias dag, ib qho kev sim siab, thiab kev hais lus phem. Thaum tsis tuaj yeem tawm tsam tau Yauj cev nqaij daim ntawv lawm, ces Ntxwgnyoog thiaj tau tsi ntsees rau Yauj qhov kev ncaj ncees, xav siv qhov no los ua kom Yauj tso nws qhov kev ncaj ncees tseg, tso Vajtswv tseg, thiab tsis muaj txoj sia nyob tau mus ntxiv lawm. Yog li, Ntxwgnyoog thiaj xav siv cov lus zoo li no los sim Yauj siab: Yog Yauj tau tso Yehauvas lub npe tseg lawm, ces nws yeej tsis tas yuav tiv txoj kev tsim txom zoo li no lawm; nws tus kheej yuav raug kev tsim txom rau cev nqaij daim tawv. Tau ntsib nws poj niam cov lus qhia, Yauj tau cem nws hais tias, “Koj hais lus li ib tug ntawm cov poj niam ruam ruam hais. Dab tsi? Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” (Yauj 2:10). Yauj yeej paub cov lus no los ntev lawm, tiam sis lub sij hawm tam sim no yam tseeb ntawm Yauj txoj kev paub txog tej ntawd yeej ua pov thawj tau lawm.

Thaum nws poj niam tau hais nws kom foom phem rau Vajtswv thiab tuag mus, nws lub ntsiab yog: “Koj tus Vajtswv saib koj li no xwb, yog li vim li cas thiaj li tsis foom phem rau Nws? Koj tseem ua neej nyob ua dab tsi? Koj tus Vajtswv yog tus coj tsis ncaj rau koj li, tiam sis koj tseem hais tias ‘thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas.’ Nws coj kev puas tsuaj los rau koj tau li cas thaum koj foom koob hmoov rau Nws lub npe? Kav tsij maj nroos thiab tso lub npe Vajtswv tseg, thiab txhob caum raws Nws ntxiv lawm. Ces, koj tej teeb meem yuav tag mus.” Thaum lub sij hawm no, nws muaj tej lus tim khawv uas Vajtswv xav pom rau hauv Yauj. Yeej tsis muaj ib tug neeg dog dig twg tuaj yeem hais tej lus tim khawv zoo li no, los sis peb tsis nyeem muaj nyob rau hauv tej zaj lus ntawm phau Vajluskub—tiam sis Vajtswv yeej pom nws los lawm ntev lawm ua ntej Yauj tau hais cov lus no. Vajtswv xav siv lub cib fim no los tso cai rau Yauj los ua pov thawj rau txhua tus pom tias Vajtswv yeej ua yog lawm. Tau ntsib nws poj niam cov lus qhia, tsis yog Yauj tsis tso nws txoj kev ncaj ncees los sis tsis tso Vajtswv tseg xwb, tiam sis nws kuj tseem tau hais rau nws poj niam tias: “Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” Cov lus no puas tseem ceeb? Ntawm no, nws tsuas muaj ib qho tseeb uas tuaj yeem ntsuas tau qhov tseem ceeb ntawm cov lus no xwb. Qhov tseem ceeb ntawm cov lus no yog tias lawv raug pom zoo los ntawm Vajtswv hauv Nws lub siab, lawv yog yam uas Vajtswv ntshaw, lawv yog yam uas Vajtswv xav hnov, thiab lawv yog qhov ua tshwm sim tau los uas Vajtswv xav pom; cov lus no kuj yog lub ntsiab tseem ceeb tshaj plaws ntawm Yauj lo lus tim khawv. Hauv qhov no, Yauj txoj kev zoo tiav log, kev siabncaj, kev hwm Vajtswv, thiab kev ntxub dab phem yog yam raug ua pov thawj. Yauj qhov muaj nuj nqis zoo li cas ntawd yog nyob rau thaum nws raug sim siab, thiab txawm tias thaum tag nrho nws lub cev muab mob sawv hlwv thoob plaws, thaum nws tiv txoj kev tsim txom uas txom nyem tshaj plaws, thiab thaum nws poj niam thiab tej txheeb ze tau pab tswv yim rau nws los, nws yeej tseem hais twm cov lus zoo li no xwb. Muab ua lwm txoj kev hais, hauv nws lub siab nws ntseeg lawm tias, txawm yuav yog tej kev sim siab twg los xij, los sis txawm yuav yog tej kev ceeb laj txom nyem ntxim tu siab los sis kev txim txom zoo li cas los xij, txawm yog txoj kev tuag yuav los rau nws los xij, nws yeej tsis tso Vajtswv tseg los sis yuav tsis tso txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem tseg li. Yog li ces, koj pom lawm tias Vajtswv tuav tau qhov chaw tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv nws lub siab lawm, thiab tias tsuas muaj tib tug Vajtswv nyob rau hauv nws lub siab nkaus xwb. Yeeb vim li ntawd peb thiaj li nyeem cov lus piav qhia txog nws rau hauv tej nqe Vajluskub tias: Yauj tsis ua txhaum nrog nws ob daim di ncauj li. Tsis yog nws tsis muaj kev txhaum los ntawm nws daim di ncauj xwb, tiam sis hauv nws lub siab nws yeej tsis yws txog Vajtswv hlo li. Nws tsis hais cov lus mob txog Vajtswv li, los sis nws tsis ua kev txhaum rau Vajtswv li. Tsis yog nws foom koob hmoov rau Vajtswv lub npe nkaus xwb, tiam sis nyob hauv nws lub siab nws kuj tau foom koob hmoov rau Vajtswv lub npe thiab; nws lub qhov ncauj thiab lub siab yeej yog ib yam. Qhov no yog tus tseem Yauj uas Vajtswv tau pom, thiab qhov no yog qhov laj thawj tiag tiag uas vim li cas Vajtswv thiaj saib Yauj muaj nqis.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem