Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 46

July 13, 2021

Tib Neeg Ntau Txoj Kev To Taub Yuam Kev Txog Yauj

Yauj qhov kev raug txom nyem hnyav no tsis yog txoj dej num ntawm cov neeg xa xov uas Vajtswv xa los, los sis tsis yog nws tsim muaj los ntawm Vajtswv tus kheej txhais tes. Dua ntawd, nws yog raug tsim muaj los ntawm Ntxwgnyoog tus kheej kiag, uas yog Vajtswv tus yeeb ncuab. Yog li, theem kev raug txom nyem ntawm Yauj thiaj li tob heev. Tiam sis thaum lub sij hawm no Yauj tau qhia pom tawm tias, tag nrho, nws txoj kev paub txog Vajtswv txhua hnub nyob rau hauv nws lub siab, cov keeb laj fai ntawm nws tej kev ua txhua txhua hnub, thiab nws tus cwj pwm coj rau Vajtswv—qhov no yog tus yeeb yam tseeb. Yog Yauj tsis raug sim siab, yog Vajtswv tsis coj kev sim siab los rau Yauj, thaum Yauj tau hais tias, “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas,” koj yuav hais tias Yauj yog ib tug neeg hais lus zoo siab phem; Vajtswv tau muab ntau yam muaj nqis rau nws lawm, yog li tseeb tiag nws thiaj li tau foom koob hmoov rau Yehauvas lub npe. Yog, ua ntej qhov raug cob rau kev sim siab, Yauj tau hais tias, “Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” koj yuav hais tau tias Yauj tab tom hais tshaj qhov muaj tseeb lawm, thiab tias nws tsis tso Vajtswv lub npe tseg vim nws keev tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv txhais tes. Koj yuav tsum hais tau tias yog Vajtswv tau coj kev puas tsuaj los rau nws, ces nws yuav tsum tso Vajtswv lub npe tseg xwb xwb li. Tiam sis thaum Yauj tau pom tias nws tus kheej nyob rau tej xwm txheej uas tsis muaj leej twg xav tau los sis xav pom, tej xwm txheej uas tsis muaj leej twg xav kom tshwm sim rau lawv, uas lawv ntshai tsam ho tshwm sim los rau lawv, tej xwm txheej uas txawm yog Vajtswv kiag los yeej tsis tuaj yeem ntsia tau, Yauj haj tseem tuaj yeem tuav nws txoj kev ncaj ncees tau: “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas,” thiab “peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” Tau ntsib Yauj txoj kev coj ua rau thaum lub sij hawm no, cov neeg uas nyiam tham cov lus zoo mloog, thiab cov uas nyiam hais cov ntsiab lus raws cov npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia, txhua tus tsis muaj lus hais li. Cov uas qhuas Vajtswv lub npe rau hauv cov lus hais xwb, tiam sis yeej tsis kam lees Vajtswv tej kev sim siab li, yog cov raug thuam los ntawm txoj kev ncaj ncees uas Yauj tau tuav ruaj khov, thiab cov uas yeej tsis ntseeg tias tib neeg tuaj yeem tuav ruaj khov tau rau Vajtswv txoj hau kev tseeb yog cov raug txiav txim los ntawm Yauj cov lus tim khawv. Tau ntsib Yauj txoj kev coj ua rau thaum raug tej kev sim siab no thiab cov lus uas nws tau hais, ib txhia tib neeg yuav feeb tsis meej, ib txhia yuav khib siab, ib txhia yuav ua xyem xyav, thiab ib txhia yuav tsis quav ntsej txog, tsa lawv lub qhov ntswg ntawm Yauj cov lus tim khawv vim hais tias lawv tsis yog tsuas pom txoj kev tsim txom uas tau tshwm sim rau Yauj thaum muaj tej kev sim siab, thiab thaum Yauj nyeem cov lus uas Yauj hais nkaus xwb, tiam sis kuj pom txog tib neeg “qhov tsis muaj zog” uas Yauj tau ntxeev siab thaum muaj tej kev sim siab tau tshwm sim los rau nws. “Qhov tsis muaj zog” no lawv ntseeg tias yuav tsum yog qhov tsis zoo tiav log rau hauv Yauj qhov kev zoo tiav log, txoj kev phem hauv tib neeg uas yog cov nyob rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag uas yog cov zoo tiav log. Qhov no hais tau tias nws yeej ntseeg lawm tias cov uas zoo tiav log yog cov tsis muab chaw thuam, tsis muaj dab tsi tsuas los sis tsis muaj kev txhaum dab tsi lawm, tias lawv yeej tsis muaj qhov tsis muaj zog li lawm, tsis muaj kev paub txog qhov mob, tias lawv yeej tsis hnov txog txoj kev tsis zoo siab los sis tu siab, thiab yog cov tsis muaj kev ntxub los sis tus cwj pwm phem sab nraud lawm; vim yog li no, cov neeg feem coob thiaj tsis ntseeg tias Yauj yog tus neeg zoo tiav log tiag tiag. Tib neeg tsis pom zoo heev txog nws tus cwj pwm rau thaum nws raug tej kev sim siab. Piv txwv li, thaum Yauj tau poob tag nrho nws tej khoom ntiag tug thiab cov me nyuam lawm, nws yeej tsis, li uas tib neeg xav hauv nruab siab, los kua muag li. Nws “qhov tsis tus cwj pwm zoo” ua rau tib neeg xav tias nws mas siab txias dhau lawm, vim nws tsis los kua muag los sis tsis muaj kev hlub rau nws tsev neeg. Qhov no yog kevxav phem kawg uas tib neeg muaj rau Yauj. Lawv pom nws tus xwj pwm tom qab ntawd yim ua rau lawv feeb tsis meej li: “Hle hlo nws lub tsho loj” tib neeg tau ntaus nqi tias nws tsis muaj kev hwm rau Vajtswv, thiab “chais nws lub tob hau” yog qhov tau ntseeg yuam kev lawm tias yog Yauj qhov kev thuam thiab tawm tsam Vajtswv. Dhau ntawm Yauj cov lus uas hais tias “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas,” tib neeg tsis pom muaj ib qho kev ncaj ncees rau hauv Yauj uas raug Vajtswv qhuas li, thiab yog li qhov kev tshuaj ntsuam ntawm Yauj los ntawm cov tib neeg feem coob ces thiaj li tsis muaj dab tsi ntau tshaj li txoj kev tsis nkag siab tsis, kev to taub yuam kev, kev tsis ntseeg, kev thuam, thiab tsuaspom zoo raws hauv txoj kev xav xwb. Yeej tsis muaj leej twg ntawm lawv cov ntawd tuaj yeem to taub tseeb thiab nco txiaj ntsig rau Vajtswv Yehauvas cov lus uas hais tias Yauj yog ib tug neeg zoo tiav log thiab ib tug neeg siab ncaj, ib tug uas tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem.

Saib raws li lawv txoj kev xav txog Yauj rau saum toj saud, tib neeg tseem muaj kev kev tsis ntseeg ntxiv txog nws txoj kev ncaj ncees, vim Yauj tej kev ua thiab nws txoj kev coj ua uas raug teev tseg rau hauv tej nqe Vajluskub tsis ua rau lub ntiaj tebtxav ua zog kais rau ub rau no li tib neeg xav hauv nruab siab. Tsis yog nws tsis tau ua ib qho dab tsi loj tiav xwb, tiam sis nws kuj tau muab ib daim txhais lauj kaub av los kuam nws tus kheej thaum tseem zaum rau ntawm pawg tshauv. Qhov kev ua no kuj ua rau tib neeg poob siab thiab ua rau lawv tsis muaj kev ntseeg—thiab haj tseem tsis kam lees—Yauj txoj kev ncaj ncees, vim thaum tab tom kuam nws tus kheej Yauj yeej tsis thov Vajtswv los sis tsis cog lus rau Vajtswv li; los sis, tshaj qhov no lawm, tsis pom nws quaj los kua muag vim qhov mob no li. Thaum lub sij hawm no, tib neeg tsuas pom Yauj qhov tsis muaj zog xwb thiab tsis pom dab tsi li lawm, thiab yog li ntawd txawm thaum lawv hnov Yauj hais tias “Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” lawv yeej tsis txav hlo li, los sis tsis txiav txim siab hlo li, thiab yeej tseem tsis tuaj yeem pom Yauj txoj kev caj ncees los ntawm nws cov lus los li. Qhov kev xav uas Yauj ua rau tib neeg pom rau thaum raug txoj kev txim txom ntawm nws tej kev sim siab no yog qhov uas nws tsis txaj muag los sis tsis khav theeb. Tib neeg tsis pom zaj lus txhawb rau nws tus cwj pwm uas muaj nyob tob tob rau hauv nws lub siab, los sis lawv tsis pom qhov kev ntshai Vajtswv nyob hauv nws lub siab los sis hauv nws txoj kev ua raws li qhov keeb laj fai ntawm txoj hau kev tseeb ntawm kev ntxub dab phem. Nws txoj kev nyob tus yees ua rau tib neeg pom tias nws txoj kev zoo tiav log thiab txoj kev siab ncaj ces tsuas yog cov lus qhuav qhawv xwb, tias nws qhov hwm Vajtswv ces tuas yog yam uas tau hnov los xwb; “qhov tsis muaj zog” uas nws tau qhia tshwm rau sab nraud, rau thaum lub sij hawm ntawd, tso ib txoj kev tob tseg rau lawv, ua rau lawv muaj ib “txoj kev xav tshiab” rau, thiab haj tseem muaj ib “txoj kev to taub tshiab” rau tus tib neeg uas Vajtswv hais tias yog neeg zoo tiav log thiab siab ncaj. Ib “txoj kev xav tshiab” thiab “txoj kev to taub tshiab” zoo li no raug ua pov thawj pom meej rau thaum Yauj tau qhib nws lub qhov ncauj thiab tau foom phem rau hnub nws yug los.

Txawm tias theem kev tsim txom uas nws raug txom nyem no yog yam uas xav tsis tau thiab nkag siab tsis tau rau tib neeg los xij, nws cov lus hais yeej tsis muaj lo twg hais tshaj ntawm txoj kev ntseeg, tiam sis tsuas ua kom qhov mob ntaug ntawm nws lub cev los ntawm nws tus kheej tej kev xav xwb. Raws li tau teev tseg rau hauv Vajluskub, nws tau hais tias: “Thov cia hnub uas kuv yug los, thiab hmo uas hais tias, Muaj ib tug me tub los xeeb rau hauv plab ntawd piam sij mus” (Yauj 3:3). Tej zaum, yeej tsis muaj leej twg xam tias tej lus no tseem ceeb, thiab tej zaum yuav muaj cov tib neeg uas mob siab rau cov lus no kawg. Hauv nej txoj kev xam pom, lawv puas xav tias Yauj tau tawm tsam Vajtswv lawm? Lawv puas yog ib tug neeg uas yws Vajtswv? Kuv paub tias coob leej ntawm nej cov ko yeej muaj qee yam tswv yim txog rau tej lus uas Yauj tau hais lawm thiab ntseeg lawm tias yog Yauj yog neeg zoo tiav log thiab siab ncaj, nws yuav tsum tsis ua rau pom txog ib qho tsis muaj zog los sis kev tu siab, thiab tseem xav zoo rau txoj kev tawm tsam los ntawm Ntxwgnyoog, thiab haj tseem ua ntsej muag luag ntxhi thaum ntsib Ntxwgnyoog tej kev sim siab. Nws yuav tsum tsis hais ib yam dab tsi me me txog txoj kev tsim txom uas Ntxwgnyoog coj los rau nws caij nqaij daim tawv li, los sis nws yuav tsum tsis ntxeev siab rau ib qho ntawm tej kev xav nyob rau hauv nws lub siab. Nws haj tseem yuav tsum hais kom Vajtswv kav tsij ua kom tej kev sim siab no hnyav dua qub. Qhov no yuav tsum raug muab qhia kom pom thiab muaj los ntawm ib tug neeg uas tsis ua ywj fab ywj fwj thiab hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem tiag tiag. Rau hauv qhov kev tsim txom hnyav no, Yauj tau foom phem rau hnub nws yug los. Nws yeej tsis yws txog Vajtswv, nws haj yam muaj kev xav tawm tsam Vajtswv tsawg. Qhov no mas hais tau yooj yim dua li qhov ua, vim tias txij puag thaum lub sij hawm thaum ntxov ub los txog rau niaj hnub tam sim no, yeej tsis muaj leej twg tau paub txog tej kev sim siab los sis kev txom nyem uas tau tshwm sim rau Yauj zoo li no. Yog li, vim li cas ho tsis muaj leej twg raug sim siab zoo ib yam nkaus li Yauj thiab? Vim hais tias, raws li Vajtswv pom mas, tsis muaj leej twg tuaj yeem tuav tau lub luag hauj lwm los sis tes hauj lwm txib zoo li no, tsis muaj leej twg tuaj yeem ua tau li Yauj ua lawm, thiab, tshaj qhov no lawm, tsis muaj leej twg tseem yuav muaj peev xwm, dhua ntawm qhov foom phem rau hnub yug lawv los, tsis tso Vajtswv lub npe tseg thiab tseem foom koob hmoov txuas ntxiv rau Vajtswv Yehauvas lub npe, li Yauj tau ua rau thaum muaj txoj kev tsim txom tshwm sim rau nws. Puas muaj leej twg ua tau qhov no? Thaum peb hais li no txog Yauj, peb puas hais txog nws tus cwj pwm? Nws yog ib tug neeg ncaj ncees, thiab tuaj yeem hais lus tim khawv rau Vajtswv tau, thiab tuaj yeem ua rau Ntxwgnyoog khiav kiag lawm pos taub hau thoob, kom nws txhob rov los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los iab liam nws ib zaug dua li lawm—yog li muaj dab tsi tsis yog thaum hais lus qhuas nws? Nws puas yog tias nej muaj cov qauv siab dua Vajtswv? Nws puas yog tias nej coj tau zoo dua Yauj thaum muaj tej kev sim siab tshwm sim los rau nej? Vajtswv tau qhuas Yauj—yam uas nej tsis pom zoo yog dab tsi?

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem