Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 48

July 13, 2021

Yauj Kov Yeej Ntxwgnyoog thiab Dhau Los Ua ib tug Tib Neeg Tseeb rau hauv Vajtswv Ob Lub Qhov Muag

Thaum Yauj raug nws tej kev sim siab thawj zaug, nws raug txhav tag nrho nws tej khoom ntiag tug thiab tag nrho nws cov me nyuam, tiam sis nws tsis ntog los sis tsis tau hais ib yam dab tsi uas yog ib qho kev txhaum rau Vajtswv li vim los ntawm qhov ua li ntawd. Nws tau kov yeej Ntxwgnyoog tej kev sim siab, thiab tau kov yeej nws tej khoom muaj nqis, nws cov me tub me nyuam thiab qhov kev sim siab ntawm qhov uas tau poob tag nrho nws tej khoom muaj nqis hauv ntiaj teb, uas hais tau tias nws tuaj yeem mloog Vajtswv lus rau thaum Nws tau muab txhua yam tshem tawm ntawm Yauj lawm thiab nws kuj tseem tuaj yeem ua tsaug thiab qhuas Vajtswv vim ntawm yam uas Vajtswv tau ua lawm. Yam zoo li no yog Yauj qhov kev coj ua nyob rau thaum Ntxwgnyoog qhov kev sim siab thawj zaug, thiab yam zoo li no kuj yog Yauj qhov lus tim khawv nyob rau thaum Vajtswv qhov kev sim siab thawj zaug thiab. Hauv qhov kev sim siab zaum ob, Ntxwgnyoog tau ncab nws txhais tes mus tsim txom Yauj kom mob, thiab txawm tias Yauj tau ntsib kev mob tshaj qhov uas nws tau ntsib yav dhau los lawm los xij, nws qhov lus tim khawv tseem txaus los ua rau tib neeg xav tsis thoob. Nws tau siv nws qhov kev thev taus, kev ntseeg, thiab kev mloog Vajtswv hais, nrog rau nws qhov kev hwm Vajtswv, kom rov kov yeej Ntxwgnyoog ib zaug ntxiv, thiab nws qhov kev coj ua thiab nws qhov lus tim khawv ua rau Vajtswv tau pom zoo thiab nyiam dua ib zaug ntxiv. Nyob rau qhov kev sim siab no, Yauj tau siv nws txoj kev coj ua tiag los tshaj tawm rau Ntxwgnyoog tias kev mob cev nqaij daim tawv tsis hloov tau nws txoj kev ntseeg thiab kev mloog Vajtswv hais los sis tshem tsis tau nws txoj kev kub siab rau Vajtswv thiab hwm Vajtswv mus; nws yuav tsis tso Vajtswv tseg los sis tso nws tus kheej txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj tseg vim hais tias nws tau ntsib txoj kev tuag xwb. Yauj qhov kev txiav txim siab tau ua rau Ntxwgnyoog ntshai rwg, nws txoj kev ntseeg tau ua rau Ntxwgnyoog poob plig thiab tshee na, kev tiv ruaj khov uas nws tau sib tawm tsam nrog Ntxwgnyoog rau thaum nkawv txoj kev sib ntaus sib tua uas yog txoj kev ciaj-thiab-txoj kev tuag tau ua rau Ntxwgnyoog muaj ib txoj kev ntxub tob thiab khib siab heev; nws txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj tau ua rau Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem ua dab tsi ntxiv rau nws txuas ntxiv lawm, vim yog li ntawd Ntxwgnyoog thiaj tau tso nws tej kev tawm tsam Yauj tseg thiab tau tso nws tej kev iab liam Yauj uas nws tau coj los tso rau ntawm Vajtswv Yehauvas xub ntiag tseg. Qhov no txhais tau tias Yauj tau kov yeej lub ntiaj teb, nws tau kov yeej cev nqaij daim tawv, nws tau kov yeej Ntxwgnyoog, thiab nws tau kov yeej txoj kev tuag lawm; nws yog ib tug tib neeg uas muaj txhij txhua qhib lug uas yog Vajtswv tug. Thaum lub sij hawm hauv ob qho kev sim siab no, Yauj tau sawv ruaj khov rau nws qhov lus tim khawv, tau ua neej raws nws txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj, thiab tau nthuav tus ciaj ciam ntawm nws cov keeb laj fai txog kev ua neej nyob ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem kom dav. Thaum raug ob qhov kev sim siab, tau ua rau Yauj muaj kev ntsib kev pom ntau ntxiv, thiab qhov kev ntsib kev pom no tau ua rau nws loj tiav txiv hlo thiab muaj txuj ci ntau dua qub, tau ua rau nws ruaj khov dua, thiab muaj kev ntseeg loj dua, thiab tau ua rau nws ruaj siab dua qub ntawm txoj kev yog thiab kev muaj nuj nqis ntawm txoj kev ncaj ncees rauyam uas nws tuav ruaj khov. Vajtswv Yehauvas tej kev sim Yauj siab tau ua rau nws to taub tob thiab txawj xav txog Vajtswv txoj kev txhawj rau tib neeg, thiab tau ua rau nws txawj xav txog tej txiaj ntsim ntawm Vajtswv txoj kev hlub, suav txij ntawm theem kev txiav txim siab rau thiab kev hlub rau Vajtswv raug muab ntxiv rau hauv nws qhov kev hwm Vajtswv. Vajtswv Yehauvas tej kev sim siab tsis yog tsis ua kom Yauj nrug deb ntawm Nws mus xwb, tiam sis tseem coj nws lub siab txav los ze rau ntawm Vajtswv dua lawm thiab. Thaum Yauj qhov thev taus qhov mob ntawm cev nqaij daim tawv los txog rau nws qhov siab kawg nkaus lawm, qhov kev txhawj xeeb uas nws tau hnov los ntawm Vajtswv Yehauvas los tau ua rau nws tsis muaj lwm txoj kev tuag lawm tiam sis foom phem rau nws hnub yug los. Qhov kev coj ua zoo li no yeej tsis tau npaj los ntev li, tiam sis yog kev qhia tshwm uas ib txwm muaj ntawm kev txiav txim siab rau thiab kev hlub rau Vajtswv uas los hauv nws lub siab los, nws yog ib qho kev qhia tshwm uas ib txwm muaj tau los ntawm nws txoj kev txiav txim siab rau thiab kev hlub rau Vajtswv. Qhov no hais tau tias, vim nws tau tsis nyiam nws tus kheej kiag li, thiab nws tsis txaus siab, thiab tsis tuaj yeem thev taus rau qhov kev txim txom Vajtswv, yog li nws qhov kev txiav txim siab thiab kev hlub thiaj li tau mus txog theem uas tsis ua raws li yus tus kheej siab nyiam. Thaum lub sij hawm no, Yauj tau txhawb tsa nws txoj kev hwm thiab kev ntshaw rau Vajtswv thiab kev kub siab rau Vajtswv mus rau theem kev txiav txim siab thiab kev hlub. Thaum tib lub sij hawm no, nws kuj tau txhab tsa nws txoj kev ntseeg thiab kev mloog Vajtswv hais thiab hwm Vajtswv mus rau theem kev txiav txim siab thiab kev hlub. Nws tsis tso cai rau nws tus kheej ua ib yam uas yuav tsim ua kev puas tsuaj rau Vajtswv, nws tsis tau tso cai rau nws tus kheej txoj kev coj ua uas yuav ua rau Vajtswv raug mob, thiab tsis tau tso cai rau nws tus kheej mus coj ib yam kev tu siab, kev nyuaj siab, los sis kev tsis zoo siab los rau Vajtswv vim yog nws tus kheej tej laj thawj xwb. Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, txawm tias Yauj tseem yog tib tug Yauj li qub ua ntej dhau los los xij, Yauj txoj kev ntseeg, kev mloog hais, thiab kev hwm Vajtswv tau ua rau Vajtswv txaus siab thiab zoo siab hlo. Thaum lub sij hawm no, Yauj muab tau qhov zoo tiav log li uas Vajtswv xav kom nws muab tau lawm; nws tau dhau los ua ib tug neeg muaj nuj nqis tiag tiag raws li qhov raug hu ua “zoo tiav log thiab siab ncaj” rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag. Nws tej kev uauas ncaj ncees tau ua rau nws kov yeej Ntxwgnyoog thiab sawv ruaj khov rau hauv nws cov lus tim khawv rau Vajtswv. Yog li, ib yam nkaus thiab, nws tej kev ua uas ncaj ncees tau ua rau nws zoo tiav log, thiab tau ua rau nws lub neej loj hlob muaj nuj nqis raug tsa siab tshaj qhov ua tau dhau los lawm, thiab lawv kuj tau ua rau nws yog thawj tus neeg uas tsis raug Ntxwgnyoog tawm tsam thiab sim siab mus ntxiv lawm. Vim hais tias Yauj yog neeg ncaj ncees, nws raug Ntxwgnyoog iab liam thiab sim siab; vim hais tias Yauj yog neeg ncaj ncees, nws raug muab cob rau Ntxwgnyoog lawm; thiab vim hais tias Yauj yog neeg ncaj ncees, nws tau kov yeej thiab tau muaj yeej Ntxwgnyoog lawm, thiab tau sawv ruaj khov rau hauv nws cov lus tim khawv. Suav txij hnub no mus Yauj dhau los ua thawj tus tib neeg uas yuav tsis raug muab cob rau Ntxwgnyoog mus ntxiv lawm, nws tau los rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv xub ntiag tiag tiag li lawm thiab tau nyob hauv txoj kev kaj, nyob hauv qab Vajtswv cov koob hmoov yam tsis muaj kev nyiag raws qab los sis kev rhuav tshem ntawm Ntxwgnyoog li lawm…. Nws tau dhau los ua ib tug neeg tseeb nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag; nws raug tso dim plaws lawm …

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Lwm Yam Yeeb Yaj Duab

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem