Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 49

July 14, 2021

Hauv Yauj Lub Neej Txhua Hnub Peb Pom Nws Txoj Kev Zoo Tiav Log, Kev Siab Ncaj, Kev Hwm Vajtswv thiab Kev Ntxub Dab Phem

Yog peb yuav tsum sib tham txog Yauj, ces peb yuav tsum pib nrog qhov kev tshuaj ntsuam txog nws yam qhib lug los ntawm Vajtswv tus kheej lub qhov ncauj los: “Tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li.”

Cia peb xub los kawm txog Yauj txoj kev zoo tiav log thiab kev siabncaj tso.

Yam uas nej to taub ntawm cov lus “zoov tiav log” thiab “siab ncaj” yog dab tsi? Nej puas ntseeg tias Yauj yeej tsis muaj ib qho raug thuam li, tias nws yog tus zoo ntxim hwm? Qhov no, tseeb tiag, yuav yog ib qho kev txhais ncaj qha thiab to kev taub txog cov lus “zoo tiav log” thiab “siab ncaj.” Tiam sis lub ntsiab ntawm lub neej tiag tiag yog ib qho tseem ceeb rau ib txoj kev to taub tseeb ntawm Yauj—cov lus, cov phau ntawv, thiab txoj kev xav nkaus xwb yuav muab tsis tau ib lo lus teb twg li. Peb yuav pib los ntawm qhov saib ntawm Yauj lub neej hauv tsev, ntawm nws txoj kev coj ua uas ib txwm coj seb zoo li cas rau hauv nws lub neej txoj sia. Qhov no yuav qhia rau peb txog nws cov keeb laj fai thiab cov hom phiaj hauv lub neej txoj sia, nrog rau qhov paub txog nws tus kheej thiab txoj kev caum raws. Tam sim no, cia peb nyeem cov lus kawg ntawm Yauj 1:3: “Tus tib neeg no yog tus loj tshaj plaws ntawm cov neeg nyob rau sab hnub tuaj.” Qhov cov lus no tab tom hais txog yog qhov hais tias Yauj lub meej mom thiab qhov chaw sawv massiab heev, thiab txawm peb tsis paub tias qhov laj thawj ua rau nws yog tus zoo tshaj plaws ntawm tag nrho cov tib neeg uas nyob sab hnub tuaj ntawd yog vim ntawm nws tej khoom muaj nqis uas muaj nplua mias, los sis vim hais tias nws yog neeg zoo tiav log thiab siab ncaj thiab tau hwm Vajtswv rau thaum ntxub dab phem, tag nrho ces, peb paub tias Yauj lub meej mom thiab lub chaw sawv yeej raug ntaus nqis siab heev. Raws li tau muab teev tseg rau hauv phau Vajluskub, tib neeg thawj thawj qhov kev xav txog Yauj ces yog qhov hais tias Yauj yog tus neeg zoo tiav log, tias nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem, thiab tias nws muaj txiag nplua nuj txhua yam thiab muaj lub meej mom ntxim hwm. Rau ib tug neeg dog dig uas ua neej nyob rau ib qhov chaw zoo li no thiab nyob hauv tej yam ntxwv zoo li no, Yauj tej zaub mov, qhov zoo ntawm lub neej txoj sia, thiab ntau yam xeeb ceem ntawm nws tus kheej lub neej txoj sia yuav tsum yog yam uas cov tib neeg feem coob tsom ntsoov rau; yog li peb yuav tsum kav tsij nyeem tej nqe Vajluskub txuas mus ntxiv: “Thiab nws cov tub mus ua noj haus nyob rau hauv lawv tej tsev, ib leeg ua rau ib hnub; thiab xa thiab hu rau lawv peb tug muam kom tuaj nrog lawv noj thiab haus. Thiab nws muaj li ntawd, thaum lawv tej kev noj haus ntawd tiav tag lawm, ces Yauj xa thiab ntxuav kom lawv dawb huv, thiab sawv ntxov ntxov los, thiab ua kev cai hlawv fij rau lawv txhua tus: vim Yauj hais tias, Tej zaum ntshe kuv cov tub tau ua txhaum lawm, thiab tau cem foom Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab lawm. Yog li ntawd Yauj thiaj ua li ntawd ntxiv mus tag zog li” (Yauj 1:4–5). Zaj lus no qhia rau peb txog ob yam: Yam xub thawj yog tias Yauj cov tub thiab cov ntxhais tau keev ua kev zoo siab noj mov ua ke, nrog rau kev noj thiab kev haus ntau heev; yam ob yog tias Yauj tau keev hlawv khoom fij vim hais tias nws keev txhawj txog nws cov tub thiab cov ntxhais, ntshai tsam tias lawv tau ua kev txhaum, tsam tias nyob hauv lawv lub siab lawv tau tso Vajtswv tseg lawm. Hauv qhov no tau piav qhia txog kev ua neej ntawm ob hom tib neeg sib txawv. Hom xub thawj, Yauj cov tub thiab cov ntxhais, keev ua kev zoo siab noj mov ua ke vim lawv txoj kev muaj txiag nplua nuj, tau noj nyob luam thuam lug, tau haus thiab tau noj txaus nkaus lawv lub siab, thiab tau lom zem raws lub neej zoo los ntawm kev muaj muaj txiag nplua nuj. Kev ua lub neej zoo li no, nws yuav tsis tuaj yeem zam tau tias lawv yuav tsis ua kev txhaum thiab ua tub qaug rau Vajtswv—tiam sis lawv tsis txuag lawv tus kheej kom dawb huvlos sis hlawv khoom fij. Ces, nej pom lawm tias, Vajtswv twb tsis muaj chaw nyob hauv lawv lub siab li, tias lawv tsis muaj kev xav rau Vajtswv tej hmoov hlub li, los sis tsis ntshai tsam ua txhaum rau Vajtswv li, lawv haj yam tsis ntshai txog kev tso Vajtswv tseg rau hauv lawv lub siab li. Qhov tseeb tiag, peb qhov tsom ntsoov tsis yog saib rau Yauj cov me nyuam nkaus xwb, tab sis saib rau yam uas Yauj tau ua thaum tau ntsib tej yam zoo li no; qhov no yog lwm lub ntsiab uas tau piav qhia nyob rau hauv zaj lus no, uas nws muaj feem ntsig txog Yauj lub neej txhua hnub thiab lub ntsiab tseeb ntawm nws qhov kev ua neeg. Qhov uas phau Vajluskub piav qhia txog txoj kev zoo siab noj mov ua ke ntawm Yauj cov tub thiab cov ntxhais, tsis pom muaj qhov hais txog Yauj li; nws tsuas hais tias nws cov tub thiab cov ntxhais keev noj thiab haus ua ke xwb. Muab ua lwm lo lus hais, nws tsis tau npaj cov kev zoo siab noj mov ua ke no li, los sis nws tsis tau koom nrog nws cov tub thiab cov ntxhais rau txoj kev noj luam thuam lug zoo li no li. Txhawm tias yuav muaj txiag nplua nuj thiab muaj txhua yam khoom muaj nqis thiab tub qhe npaum li cas los xij, Yauj lub neej yeej tsis yog ib lub neej zoo luam thuam lug. Nws tsis raug haub ntxias los ntawm ib puag ncig ntawm nws txoj kev ua neej nyob tau kaj siab lug, thiab nws tsis tau, vim nws qhov kev muaj txiag nplua nuj, ua kom nws tus kheej noj luam thuav qas ntsuav muaj kev lom zem rau cev nqaij daim tawv los sis hnov qab txog kev hlawv khoom fij, thiab haj yam ua rau nws maj mam ntxub Vajtswv tsawg. Yog li, ua pov thawj qhia tau tias, Yauj mas yeej xyuam xim kawg nyob hauv nws txoj kev coj noj coj ua, tsis ntshaw luag tug los sis ntseeg yuam kev vim los ntawm Vajtswv tejkoob hmoov rau nws, thiab nws tsis saib ntsoov rau qhov zoo ntawm lub neej txoj sia xwb. Dua ntawd, nws txo hwj chim hlo tiag tiag li, nws tsis khav theeb txoj kev muaj txiag nplua nuj, thiab nws ceev faj thiab ua tib zoo rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Nws keev xav txog Vajtswv tej hmoov hlub thiab tej koob hmoov, thiab yeej hwm Vajtswv txuas mus ntxiv. Hauv nws lub neej txhua hnub, Yauj keev sawv ntxov los hluav khoom fij rau nws cov tub thiab cov ntxhais. Muab ua lwm lo lus hais, tsis yog Yauj tus kheej thiaj li hwm Vajtswv xwb, tiam sis nws kuj vam tias cov nws cov me nyuam yuav hwm Vajtswv ib yam nkaus thiab tsis ua kev txhaum rau Vajtswv. Yauj tej kev muaj txiag nplua nuj yeej tsis muaj chaw nyob rau hauv nws lub siab li, los sis hloov tsis tau nws lub chaw tuav los ntawm Vajtswv; txawm tias yuav yog rau nws tus kheej los sis nws cov me nyuam li los xij, Yauj tej kev ua txhua hnub puav leej muaj feem txaus rau txoj kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem. Nws qhov hwm Vajtswv Yehauvas tsis yog nres rau ntawm nws lub qhov ncauj lawm xwb, tab sis nws tau nqis tes ua kiag thiab tau tig saib nws tus kheej txhua zaus thiab txhua feem ntawm nws lub neej txhua hnub. Yauj qhov kev coj ua tiag zoo li no qhia rau peb tias nws yog neeg ncaj ncees, thiab muaj txhua yam ntawm lub ntsiab uas nyiam kev ncaj ncees thiab tej yam uas yog yam zoo. Qhov uas Yauj keev xa thiab ntxuav nws cov tub thiab cov ntxhais kom dawb huv ntawd txhais tau tias nws tsis tso cai los sis pom zoo rau nws cov me nyuam tus cwj pwm; dua ntawd, hauv nws lub siab nws yeej nyuaj siab rau lawv tus cwj pwm, thiab tau rau txim rau lawv lawm. Nws tau hais xaus lawm tias tus cwj pwm ntawm nws cov tub thiab cov ntxhais tsis ua rau Vajtswv Yehauvas zoo siab, thiab yog li ntawd nws thiaj keev hu kom lawv mus rau ntawm Vajtswv Yehauvas xub ntiag thiab lees lawv tej kev txhaum. Yauj tej kev ua qhia rau peb txog lwm sab ntawm nws qhov kev ua neeg, nws ib txwm tsis taug kev mus nrog cov neeg uas keev ua kev txhaum thiab tau ua txhaum rau Vajtswv, tiam sis dua ntawd lawm tseem tau ntxub thiab zam tej ntawd. Txawm tias cov neeg no yog nws cov tub thiab cov ntxhais los xij, nws yeej tsis tso nws tus kheej cov keeb laj fai ntawm txoj kev coj ua vim hais tias lawv yog nws tus kheej cov txheeb ze, los sis nws yeej tsis ua raws li lawv tej kev txhaum vim ntawm tus kheej tej kev xav. Tab sis, nws tau nqua hu lawv los lees lub txim txhaum thiab muab kom tau Vajtswv Yehauvas txoj kev zam, thiab nws tau ceeb toom rau lawv kom txhob tso Vajtswv tseg mus ua raws li lawv tus kheej txoj kev lom zem. Cov kee laj fai ntawm qhov Yauj tau coj rau lwm tus li cas ntawd yeej muab faib cais tawm tsis tau los ntawm cov keeb laj fai ntawm nws txoj kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem. Nws hlub yam uas Vajtswv lees txais, thiab tsis nyiam yam uas tsis lees Vajtswv kiag li; nws hlub cov neeg uas tau hwm Vajtswv rau hauv lawv lub siab lawm, thiab tsis nyiam cov neeg uas ua kev phem kiag li los sis tau ua txhaum rau Vajtswv. Txoj kev hlub thiab kev tsis nyiam kiag li zoo li no yog nthuav qhia tshwm rau hauv nws lub neej txhua hnub, thiab yog Yauj txoj kev siab ncaj tiag tiag uas tau pom los ntawm Vajtswv ob lub qhov muag. Raws li qhov ib txwm muaj, qhov no kuj yog kev nthuav tawm thiab kev ua neej nyob ntawm Yauj qhov kev ua neeg tiag tiag rau hauv nws tej kev sib raug zoo nrog lwm tus hauv nws lub neej txhua hnub, ntsig txog yam uas peb yuav tsum tau kawm.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem