Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 120

July 18, 2021

Kev To Taub Vajtswv Lub Hwj Chim Los Ntawm Tej Yam Loj Dav thiab Tej Yam Me

Vajtswv lub hwj chim yog tus uas muaj tib tug xwb. Nws yog tus xeeb ceem kev nthuav tawm ntawm, thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm, tus kheej ntiag tug ntawm Vajtswv Tus Kheej, tej yam uas tsis muaj los ntawm qhov raug tsim los sis tsis raug tsim; tsuas yog tus Tswv Tsim xwb thiaj li muaj hom hwj chim no. Qhov ntawd hais tau tias, tsuas muaj tus Tswv Tsim—Vajtswv tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb—thiaj li raug nthuav tawm zoo li no thiab muaj lub ntsiab tseem ceeb no. Yog li, vim li cas peb thiaj yuav tsum tham txog Vajtswv lub hwj chim? Vajtswv Tus Kheej lub hwj chim sib txawv li cas rau “lub hwj chim” thaum tib neeg xav rau hauv nws lub siab? Muaj dab tsi tshwj xeeb txog nws? Vim li thiaj yuav tau tham tshwj xeeb txog nws rau ntawm no? Nej txhua tus yuav tsum tau ua tib zoo xav txog qhov teeb meem no. Rau cov neeg feem coob, “Vajtswv lub hwj chim” yog ib lub tswv yim uas pom tsis meej, yog ib yam uas yuav tau mob siab thiaj li to taub txog, thiab kev sib tham txog nws txhua zaus tsuas yog hais lo lus qhuav xwb yeej tuav tsis tau xam pom tsis meej. Yog li ntawd, thiaj li muaj qhov uas tib neeg tsis muaj peev xwm paub txog Vajtswv lub hwj chim thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv lub hwj chim. Yuav kho kom muaj kev paub, txhua tus yuav tsum paub Vajtswv lub hwj chim ib qho zuj zus los ntawm tib neeg, los ntawm tej xwm txheej, los ntawm tej yam khoom, thiab los ntawm ntau yam txawv txawv uas tib neeg ncav cuag thiab lawv muaj rab peev xwm to taub hauv lawv lub neej tiag. Txawm tias tej zaum koog lus “Vajtswv lub hwj chim” zoo li piav tsis tau los xij, Vajtswv lub hwj chim yeej tsis yog yam uas tuav tsis tau xam pom tsis meej. Nws yeej tshwm sim nrog tib neeg lub neej txoj sia txhua lub sij hawm, coj lawv kev txhua hnub. Yog li, hauv lub neej tiag, txhua tus neeg yuav pom yuav ntsib thiab tuav tau tus yeeb yam tiag ntawm Vajtswv lub hwj chim. Tus yeeb yam pom thiab tuav tau no yeej ua pov thawj txaus tias Vajtswv lub hwj chim yeej muaj tseeb tiag, thiab nws pab ua rau tib neeg lees paub thiab nkag siab qhov muaj tseeb tias Vajtswv yeej muaj lub hwj chim zoo li no tiag.

Vajtswv tsim txhua yam, thiab qhov tau tsim nws los, Nws muaj thaj chaw tswj fwm txhua tsav txhua yam. Ntxiv rau qhov muaj thaj chaw tswj fwm txhua tsav txhua yam no lawm, Nws yog tus tswj kav txhua tsav yam. Qhov no txhais li cas, lub tswv yim uas “Vajtswv yog tus tswj kav txhua tsam yam”? Puas muaj peev xwm piav qhia tau nws li cas? Yuav siv nws li cas rau lub neej tiag? Yuav muaj peev xwm to taub qhov tseeb tias Vajtswv yog tus tswj kav txhua tsav yam tau li cas txhawm rau qhov ua kom muaj kev to taub txog Nws lub hwj chim? Los ntawm txhua koog lus, “Vajtswv yog tus tswj kav txhua tsav yam,” peb yuav tsum pom tias yam Vajtswv tswj kav tsis yog tswj kav ib feem ntawm lub qab ntuj khwb los sis tsis yog ib feem ntawm kev tsim lub ntiaj teb, tsis yog ib pawg neeg tsawg xwb, tab sis yog txhua tsav txhua yam: los ntawm yam me kawg nkaus mus rau yam loj tshaj plaws, los ntawm yam pom tau mus rau yam pom tsis tau ntawm qhov muag, los ntawm tej hnub qub thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb no mus txog rau txhua yam muaj txoj sia nyob hauv lub ntiaj teb, thiab txhua yam muaj sia me me uas tsis muaj peev xwm pom tau ntawm lub qhov muag tib si thiab tej yam muaj sia uas tshwm sim ua lwm yam. Qhov no yog lub ntsiab lus tiag tiag ntawm “txhua tsav yam” uas Vajtswv yog “tus tswj kav tag nrho”; nws yog tag nrho tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub hwj chim, thiab lub ntsiab ntawm Nws lub hwj chim kav thiab txoj kev cai.

Ua ntej tib neeg yuav tshwm sim los, lub qab ntuj khwb no—txhua puas tsav yam hauv lub qab ntuj khwb thiab tag nrho tej hnub qub uas nyob saum ntuj ceeb tsheej—yeej tshwm sim muaj ua ntej lawm. Txhua yam nyob hauv qab ntuj no yog lub cev ntawm ntuj ceeb tsheej uas yeej ib txwm tig ncig mus los tsis tu ncua, hauv Vajtswv txoj kev tswj kav, rau tag nrho tej tshwm sim muaj nyob hauv lub ntiaj teb, txawm li cas los xij tej ntawd yeej muaj los tau ntau xyoo lawm. Yam ua hnub qub mus raws li tib lub sij hawm tshwj xeeb tas li; yam uas lub hnub qub ua tes hauj lwm dab tsi, thiab thaum twg; yam uas lub hnub qub tig ncig lub ntiaj teb yog dab tsi, thiab thaum nws ploj mus lawm los sis raug hloov lawm—tag nrho tej no ua tau tsis muaj ib qho yuam kev me me hlo li. Tej chaw nyob ntawm tej hnub qub yeej muaj qhov sib nrug deb ntawm lawv uas txhua lub hnub qub yuav tsum ua mus raws li txoj kev cai ntawd, muaj peev xwm piav qhia tau raug zoo txhua yam; tej kev lawv ntoj ncig mus, qhov ceev thiab hom tig ncig mus los ntawm lawv, cov sij hawm thaum lawv nyob rau tej thaj chaw sib txawv—tag nrho tej no muaj peev xwm piav qhia tau tag nrho thiab raug zoo raws li cov kev cai tshwj xeeb. Tej hnub qub no yeej ua raws li cov kev cai no los lawm puas tsawg txhiab txhiab xyoo lawm yam tsis muaj kev yuam kev txawv txav ib qho me me hlo li. Yeej tsis muaj lub hwj chim twg yuav muaj peev xwm hloov tau los sis muaj peev xwm tab kaum rau lawv txoj kev tig ncig mus los los sis yam lawv ua raws. Vim tias cov kev cai tshwj xeeb ntawd kav lawv qhov mus los thiab muaj peev xwm piav qhia tau raug zoo raws li qhov tau npaj tseg ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim, lawv mloog raws cov kev cai uas sib haum zoo ntawm lawv tus kheej, raws li tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab txoj kev tswj kav. Txhua yam nyob hauv qab ntuj no, nws yeej tsis nyuaj rau tib neeg tshawb pom qhov tseeb ntawm qee yam, qee tej ntsiab tseem ceeb, thiab qee yam txawv thiab tej kev cai uas piav qhia tsis tau los sis txawv heev. Txawm tias tib neeg tsis lees tias muaj Vajtswv los sis tsis lees qhov tseeb tias tus Tswv Tsim yeej tau tsim thiab muaj thaj chaw tswj fwm txhua tsav txhua yam, thiab ntxiv rau qhov no tseem tsis lees paub txog qhov muaj tus Tswv Tsim lub hwj chim, tib neeg cov kws tshawb fawb, cov kws tshawb nrhiav txhua yam saum qaum ntuj, thiab cov kws phib xim kawm txog kev ua hauj lwm ntawm yam khoom tau tshawb nrhiav pom ntau tsav ntau yam uas tshwm sim muaj nyob hauv lub qab ntuj khwb no, thiab tej kev cai thiab yam uas ua rau lawv tig mus los tau, tag nrho tej no raug kav thiab raug tswj kav los ntawm ib lub zog loj heev thiab tsaus ntuj nti pom tsis tau. Qhov tseeb no ua rau tib neeg yuav ntsib thiab lees paub tias yeej muaj Ib Tug Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyob rau ntawm tej yam tig txav mus los no thiab txoj kev coj txhua tsav txhua yam. Nws lub hwj chim yeej tshwj xeeb heev, thiab txawm tias tsis muaj leej twg muaj peev xwm pom tau Nws lub ntsej muag tiag los xij, Nws kav thiab tswj hwm txhua tsav txhua yam rau txhua lub sij hawm. Yeej tsis muaj leej twg los sis lub zog dab tsi yuav muaj peev xwm ncav dhau Nws lub hwj chim kav. Thaum ntsib kiag qhov tseeb lawm, tib neeg mam li paub tias tej kev cai kav tag nrho txhua tsav txhua yam ntawd tsis muaj peev xwm tswj hwm tau los ntawm tib neeg, tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau; lawv kuj lees tias tib neeg tsis muaj peev xwm to taub zoo txaus txog tej kev cai no, thiab tej ntawd yeej tsis yog cia li nyob nyob es lam tshwm sim los, tab sis tej ntawd raug qhia los ntawm ib tug muaj Hwj Chim Kav. Tag nrho tej no yog kev nthuav tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim uas tib neeg muaj peev xwm nkag siab txog tej yam loj dav no.

Ntawm tej yam me muaj xws li tag nrho tej roob, tej dej ntws, tej pas dej, tej hiav txwv, thiab tej dav uas tib neeg pom nyob rau hauv lub ntiaj teb no, txhua lub caij nyoog uas tib neeg paub txog, txhua yam uas nyob rau hauv lub ntiaj teb, suav nrog tej xyoob ntoo, tej tsiaj, tej yam muaj siaj me me, thiab tib neeg, yog zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tswj hwm. Hauv Vajtswv lub hwj chim kav thiab tswj hwm, txhua yam tshwm sim los los sis ploj mus raws li Nws tej kev xav; muaj tej kev cai los kav lawv thiab lawv loj hlob thiab huaj vam hauv qhov tuav tej kev cai no. Yeej tsis muaj tib neeg los sis tej yam twg uas yuav nyob siab tshaj tej kev cai no lawm. Qhov no yog vim li cas? Nws tsuas muaj ib nqe lus teb nkaus xwb: Nws yog ntawm Vajtswv lub hwj chim. Los sis, muab hais ua lwm lo lus nws yog vim ntawm Vajtswv tej kev xav thiab Vajtswv tej lus; vim yog Nws Tus Kheej nqis tes ua puas tsav yam. Qhov no txhais tau tias nws yog Vajtswv lub hwj chim thiab Vajtswv txoj kev xav ua kom tshwm sim tej kev cai no los, uas yuav hloov kho thiab hloov pauv mus raws li Nws tej kev xav, thiab tag nrho tej kev hloov kho thiab tej kev hloov pauv no yuav tshwm sim los sis maj mam ploj mus raws li Nws txoj kev npaj. Piv txwv xws li cov kab mob sib kis. Tej kab mob no cia li sib kis yam tsis ceeb toom ua ntej li. Yeej tsis muaj leej twg paub tias lub hauv paus tshwm sim ntawm tej kab mob no yog li cas los sis yeeb vim qhov kev muaj qab hau twg nws thiaj li tshwm sim tau, thiab thaum tus kab mob kis mus txog rau ib lub chaw twg lawm, tej neeg nyob ntawd yuav raug kev txom nyem thiab tsis muaj peev xwm yuav khiav dim qhov puas tsuaj no tau. Tib neeg tej kev txawj ntse yeej to taub tej kab mob sib kis no tias yog raug cuam tshuam los ntawm tus kab mob phem los sis tej kab mob rhuav tshem tsis zoo, thiab tib neeg tej kev txawj ntse yeej tsis muaj peev xwm khwv yees tau los sis tswj hwm kom tau qhov kev sib kis mob tau ceev, sib kis mob ntau tsawg li cas, thiab qhov uas sib kis li cas rau li cas. Txawm tias tib neeg yeej thev taus thiab tiv thaiv tau tej kab mob sib kis txhua yam los xij, thaum tshwm sim muaj kab mob sib kis kiag lawm, lawv tsis muaj peev xwm tswj hwm kom tib neeg los sis tej tsiaj txhob raug cuam tshuam. Tib neeg tsuas muaj peev xwm tiv thaiv kom lawv txhob raug tus kab mob, thev kom tau tej kab mob, thiab tshawb fawb kom tau tej kab mob ntawd xwb. Tab sis yeej tsis muaj leej twg paub txog lub hauv paus tshwm sim uas piav qhia kom tau txog qhov paus ntsis ntawm ib yam kab mob sib kis ntawd tau, thiab yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm tswj hwm tej kab mob ntawd tau li. Thaum ntsib tias muaj kab mob sib kis tshwm sim lawm, thawj kauj ruam uas tib neeg npaj tiv thaiv yog tsim hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob, tab sis feem ntau tus kab mob sib kis yeej ploj mus ua ntej tsim tau hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob los tiv thaiv lawm. Vim li cas tus kab mob sib kis thiaj li ploj mus? Ib txhia hais tias vim yog tswj tau tus kab mob lawm, ib txhia ho hais tias vim yog kev hloov pauv caij nyoog thiaj li ua rau tus kab mob ploj mus…. Txawm tias tej kev khwv yees raws li qhov ib txwm muaj no yuav muaj qab hau los sis tsis muaj qab hau ntseeg tau los xij, kev tshawb fawb los yeej piav qhia tsis tau qhov tseeb tias yog li cas thiab tsis muaj peev xwm muab tau lub ntsiab lus yog tiag tiag. Tsis yog tib neeg yuav tsum tau khwv yees txog tej no nkaus xwb, tab sis tib neeg tseem tsis muaj kev to taub txaus thiab ntshai tej kab mob sib kis no thiab. Yeej tsis muaj leej twg paub tias thaum kawg yuav zoo li cas, vim li cas thiaj li pib muaj tej kab mob sib kis los sis vim li cas lawv thiaj li paub xaus. Vim tias tib neeg tsuas muaj kev ntseeg txog fab kev tshawb fawb, vam khom tag nrho txhua yam rau qhov kev tshawb fawb no xwb, thiab tsis paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim los sis tsis kam lees txais Nws lub hwj chim kav, lawv yeej yuav tsis muaj hnub paub lub ntsiab lus teb li.

Hauv Vajtswv lub hwj chim kav, tag nrho txhua tsav txhua yam muaj kev huaj vam, tshwm sim, thiab piam sij vim ntawm Nws lub hwj chim thiab Nws txoj kev cawm tib neeg. Muaj qee yam tshwm sim los thiab ploj mus lawm ntsiag to, tib neeg yeej tsis muaj peev xwm qhia tau tias tej ntawd los ntawm qhov chaw twg los los sis tsis nkag siab tias lawv yog hom twg, tseem to taub tej kev muaj qab hau tsawg heev tias yog vim li cas tej ntawd thiaj li tshwm sim los thiab ploj mus lawm. Txawm tias tib neeg muaj peev xwm pom kiag ntawm nws tus kheej ob lub qhov muag, tag nrho yam tshwm sim los ntawm txhua yam ntawd, thiab muaj peev xwm hnov tej ntawd los ntawm nws ob lub pob ntseg, thiab nws lub cev yeej tuav tau tej ntaud los xij; txawm tias txhua yam yuav muaj qhov txhawb nqa rau tib neeg los xij, thiab txawm tias tib neeg muaj kev to taub zoo txog yam tshwm sim txawv txawv, yam uas ib txwm muaj, los sis tej yam txawv heev uas piav qhia tsis tau los xij, tib neeg tseem tsis paub dab tsi txog yam uas nyob sab tom lawv qub qab, uas yog tus Tswv Tsim txoj kev xav thiab lub tswv yim. Tseem muaj ntau yam nyob sab tom qub qab ntawm tej no, ntau yam muaj tseeb tseem raug zais npog. Vim tias tib neeg tseem nyob deb ntawm tus Tswv Tsim thiab vim tias tib neeg tsis kam lees txais qhov tseeb tias tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho txhua yam, tib neeg yeej tsis paub thiab tsis nkag siab txhua yam uas tshwm sim raws hauv lub hwj chim kav ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim. Feem ntau, Vajtswv txoj kev tswj fwm thiab lub hwj chim kav yeej tshaj txoj kev xav hauv tib neeg nruab siab, tshaj tib neeg txoj kev txawj ntse, tshaj tib neeg txoj kev to taub, thiab tshaj yam tib neeg muaj peev xwm tshawb fawb tau los; nws tshaj txoj kev paub ntawm tib neeg uas raug tsim los lawm. Ib txhia tib neeg hais tias, “Vim koj tus kheej tsis tau ua tim khawv rau Vajtswv lub hwj chim kav, koj yuav muaj peev xwm ntseeg tau li cas tias txhua tsav txhua yam yog zwm rau Nws lub hwj chim? Pom tias yeej ib txwm tsis muaj kev ntseeg, thiab yeej tsis muaj kev lees paub thiab tsis muaj kev to taub. Yog li, txoj kev ntseeg los qhov twg los?” Kuv muaj peev xwm hais tau tseeb tias, “txoj kev ntseeg los ntawm tib neej txoj kev nkag siab zoo thiab tob, los ntawm txoj kev paub, los ntawm qhov muaj tseeb tiag thiab lub hauv paus ntawm txhua yam.” Yog koj ntseeg tias muaj Vajtswv tiag, tab sis koj tsis muaj peev xwm lees paub tau, haj yam tsis muaj kev nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev tswj fwm thiab Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua tsav txhua yam, ces hauv koj lub siab yeej ib txwm tsis lees txais tias Vajtswv muaj hom hwj chim zoo li no thiab Vajtswv lub hwj chim tsuas yog ib tug xwb. Koj yeej yuav tsis muaj hnub lees txais tus Tswv Tsim los ua koj tus Tswv thiab koj tus Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem