Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 121

July 18, 2021

Tib Neeg Txoj Hmoo thiab Lub Qab Ntuj Khwb Txoj Hmoo Muab Cais Tsis Tau Tawm Ntawm tus Tswv Tsim Lub Hwj Chim Kav

Nej txhua tus yog neeg laus. Ib txhia ntawm nej cov ko yog ib nrab neej lawm; ib txhia yog laus neeg lawm. Nej los ntawm qhov tsis muaj kev ntseeg Vajtswv los muaj kev ntseeg Nws, thiab txij thaum pib los ntseeg Vajtswv mus txog thaum lees txais Nws txoj lus thiab paub Nws tes dej num. Nej muaj kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav ntau npaum li cas? Nej muaj kev paub dab tsi txog tib neeg txoj hmoo? Tib neeg puas muaj peev xwm ua tau txhua yam raws li txoj kev ntshaw hauv lub neej txoj sia? Nej muaj peev xwm ua tau yam nej ntshaw ntau npaum li cas rau hauv lub sij hawm nees nkaum peb caug lub xyoo dhau los lawm? Muaj pes tsawg yam tshwm sim uas nej yeej tsis tau xav txog li? Muaj pes tsawg yam ua rau muaj kev txaus siab tshwj xeeb? Muaj pes tsawg yam uas tib neeg tseem tos ntsoov thiab muaj kev cia siab tias lawv tseem yuav tawg paj txi txiv—yam nquag tau txais uas xav tsis txog tias yuav tau txais rau thaum lub sij hawm zoo, yam nquag tau txais ntawm Ntuj Ceeb Tsheej lub hom phiaj muaj ntau npaum li cas? Muaj pes tsawg yam uas pab tsis tau thiab rhuav tshem tib neeg? Txhua tus neeg yeej muaj kev cia siab puv npo txog lawv txoj hmoo, vam tias txhua yam hauv lawv lub neej yuav mus raws li lawv siab xav, tias lawv yuav tsis xav tau khoom noj los sis tsis ntshaw ris tsho hnav, tias lawv yuav muaj hmoo zoo tshwj xeeb ntxiv. Yeej tsis muaj leej twg xav kom lub neej txom nyem thiab raug caij tsuj, muaj kev nyuaj txhua yam thiab muaj kev puas tsuaj li. Tab sis tib neeg tsis muaj peev xwm xam pom tau ua ntej los sis tsis muaj peev xwm tswj kav tau tej no. Tej zaum ib txhia neeg, yam dhau los tsuas yog ib qho kev paub tsis zoo ntau yam xwb; lawv yeej tsis kawm tias dab tsi yog lub hom phiaj saum Ntuj Ceeb Tsheej, thiab lawv yeej tsis quav ntsej txog tias nws yog dab tsi li. Lawv tsis mob siab ua lawv lub neej, tsuas zoo ib yam li tej tsiaj uas nyob hnub dhau hnub, tsis quav ntsej txog tib neeg txoj hmoo los sis tsis xav tias yog vim li cas tib neeg thiaj muaj txoj sia los sis lawv tsim nyog yuav ua lub neej nyob li cas. Cov tib neeg zoo li no lam laus xwb yeej tsis to taub txog tib neeg txoj hmoo li, mus txog thaum lawv tag sim neej kiag los lawv yeej tseem tsis paub tias lub neej txoj sia yog dab tsi li. Cov tib neeg zoo li no tuag lawm; lawv muaj txoj sia nyob tab sis tsis muaj tus ntsujplig; lawv yog cov tsiaj qus. Txawm tias cov tib neeg ua neej nyob rau hauv ntiaj teb thiab muaj kev txaus siab ntau yam uas lub ntiaj teb ua tau li lawv siab xav los xij, thiab txawm tias lawv yuav pom tej khoom hauv lub ntiaj teb no zoo zuj zus los xij, tiam sis lawv tus kheej txoj kev paub—lawv lub siab thiab lawv tus ntsujplig thiab lawv txoj kev paub—tsis muaj dab tsi ntsig txog tej khoom, thiab tej khoom no tsis yog ib yam hloov tau rau txoj kev paub. Txoj kev paub yog ib yam kev paub tab tob hauv tib neeg lub siab, uas tsis muaj peev xwm ntsia pom ntawm qhov muag tau. Txoj kev paub tab no nyob nrog tib neeg txoj kev to taub, thiab tib neeg txoj kev lees paub, tib neeg lub neej txoj sia thiab tib neeg txoj hmoo. Thiab ntau zaus ua rau nkag siab tias ib Tug Kws Qhia uas ntsia tsis pom yog tus tab tom npaj tag nrho txhua yam, txoj kev coj kev qhia txhua tsav txhua yam rau tib neeg. Nyob hauv txhua yam hais los no, tsis muaj leej twg ua tau tab sis kam lees txais tej kev npaj thiab tej kev coj ntawm txoj hmoo; tsis muaj leej twg muaj peev xwm ua tau tab sis kam lees txais txoj kev nyob pem hau ntej uas tus Tswv Tsim twb yeej tau pua tseg lawm, tus Tswv Tsim lub hwj chim kav ib tug tib neeg txoj hmoo. Qhov no yog ib qho tseeb uas tsis muaj dab tsi cav tau. Tsis muaj leej twg yuav nkag siab thiab paub txog tus yeeb yam ntawm txoj hmoo, tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm hloov qhov tseeb no tau.

Koj yuav mus qhov twg txhua hnub, koj yuav ua dab tsi, koj yuav ntsib leej twg los sis ntsib dab tsi, koj yuav hais dab tsi, yuav muaj dab tsi tshwm sim rau koj—puas muaj ib yam ntawm tej no uas khwv yees tau ua ntej? Tib neeg tsis muaj peev xwm pom txhua yam tshwm sim no ua ntej tau, paub tsawg heev txog qhov yuav tswj tej xwm txheej no tau li cas. Hauv lub neej txoj sia, tej xwm txheej uas pom tsis tau ua ntej no yuav tshwm sim txhua lub sij hawm; yog yam tshwm sim txhua hnub. Tej kev txawv txav tshwm sim txhua hnub thiab yam uas lawv qhia tshwm, los sis hom uas lawv ua raws yog tej yam qhia rau tib neeg tias tsis muaj dab tsi yuav cia li nyob nyob es cia li tshwm sim tuaj, txheej txheem ntawm txhua kis tshwm sim ntawd, tus yeeb yam ntawm txhua kis uas yuav zam tsis tau ntawd, tsis muaj peev xwm hloov tau los ntawm tib neeg txoj kev xav. Txhua yam tshwm sim yog kev ceeb toom los ntawm tus Tswv Tsim mus rau tib neeg ntiaj teb, thiab nws kuj xa tej lus mus qhia tias tib neeg tsis muaj peev xwm tswj kav lawv tus kheej txoj hmoo tau. Txhua kis xwm txheej yog ib yam tiv rau tib neeg txoj kev xam phem, kev xav tau thiab kev xav tuav nws txoj hmoo los rau hauv nws tus kheej ob txhais tes. Tej ntawd zoo li sib sib zog xuas ncuav pias ntaus tib neeg lub ntsej muag, ib ncuav piav tag los ib ncuav pias ntxiv thiab, yuam kom tib neeg rov ua twb zoo xav tias leej twg, nyob rau thaum kawg, yog tus kav thiab tswj kav lawv txoj hmoo. Thiab vim lawv txoj kev xav tau thiab kev ntshaw raug rhuav tshem thiab raug ua puas ntsoog ua lwj ua liam zaum tas zaum tuaj, tib neeg ib txwm lees txoj hmoo uas muaj los nrog lawv yam xaiv tsis tau—kev lees txais qhov muaj tseeb tiag ntawm txoj hmoo los saum Ntuj Ceeb Tsheej thiab tus Tswv Tsim lub hwj chim kav. Los ntawm tej kev txawv txav tshwm sim txhua hnub txog qhov tseeb tag nrho ntawm tib neeg txoj kev ua neej, yeej tsis muaj ib yam uas tsis qhia tshwm txog tus Tswv Tsim tej kev npaj thiab Nws lub hwj chim kav li; yeej tsis muaj ib yam uas tsis xa tej lus hais tias “tus Tswv Tsim lub hwj chim tsis muaj peev xwm ua tshaj tau,” qhov ntawd tsis txhais tau tias tej yam muaj tseeb no yuav tsis muaj qhov paub kawg “tus Tswv Tsim lub hwj chim yog qhov zoo tshaj plaws.”

Txoj hmoo ntawm tib neeg thiab lub qab ntuj khwb no yog ntsig txog tus Tswv Tsim lub hwv chim kav, nws sib txuas ua ke nrog tus Tswv Tsim tej kev coj; thaum kawg, lawv yeej cais tsis tau tawm ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim. Hauv txhua txoj kev cai ntawm txhua yam, tib neeg to taub txog tus Tswv Tsim tej kev coj thiab Nws lub hwj chim kav; hauv tej kev cai uas txhua yam yuav tsum ua kom muaj txoj sia nyob, tib neeg nkag siab txog tus Tswv Tsim txoj kev kav; hauv txoj hmoo ntawm txhua yam, tib neeg xam pom tej tswv yim ntawm tus Tswv Tsim ua Nws lub hwj chim kav thiab txoj kev tswj kav rau tej ntawd; thiab hauv zeeg sij hawm lub neej txoj sia ntawm tib neeg thiab txhua tsav txhua yam, tib neeg thiaj yog tus paub tseeb txog tus Tswv Tsim tej kev coj thiab tej kev npaj rau txhua yam thiab yam muaj sia, ua tim khawv tau tias tej kev coj thiab tej kev npaj no yuav hloov li cas rau txhua cov kev cai, tej kev cai siv, thiab tej chaw kawm tshawb fawb, lwm lub hwj chim thiab lub zos tag nrho hauv lub ntiaj teb. Yog li, tib neeg thiaj raug yuam kom lees paub txhua tus tib neeg uas raug tsim los yuav tsum tsis muaj peev xwm ua txhaum tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, yeej tsis muaj leej twg yuav txeeb tau los sis hloov tau tej xwm txheej thiab tej yam uas raug npaj ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm. Nws nyob rau hauv cov kev cai thiab tej kev cia siv uas tib neeg thiab txhua yam ua neej nyob thiab tsim noob neej ib tiam rau ib tiam. Qhov no tseem tsis yog kev tsim ua tshwm sim ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim thiab los? Txawm tias tib neeg pom hauv cov cai hais txog ntawm tej khoom no los xij, tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab Nws tus yeeb yam rau txhua yam xwm txheej thiab tag nrho puas tsav yam, muaj pes tsawg leej thiaj muaj peev xwm to taub txoj kev cai ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho rau hauv lub qab ntuj khwb no? Muaj pes tsawg leej muaj peev xwm paub tseeb, lees paub, lees txais, thiab zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav txhua yam thiab txoj kev npaj ntawm lawv tus kheej txoj hmoo? Leej twg, uas tau ntseeg qhov tseeb ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho txhua tsav txhua yam, yuav ntseeg tiag tiag thiab lees paub tias tus Tswv Tsim kuj yog tus tsim tib neeg txoj hmoo kev ua neej nyob thiab? Puas muaj leej twg nkag siab tau tias tib neej txoj hmoo nyob rau ntawm tus Tswv Tsim lub xib tes? Ib tug puas coj tus yeeb yam mos muag rau ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thaum lawv paub qhov tseeb tias Nws kav thiab tswj kav tib neeg txoj hmoo? Ntawd yog ib qho kev txiav txim siab tias txhua tus tib neeg tau paub qhov tseeb tam sim no yuav tsum ua rau lawv tus kheej.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Lwm Yam Yeeb Yaj Duab

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem