Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 125

July 21, 2021

Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb Uas Plaub: Kev Muaj Txij Nkawm

Kiag thaum tib neeg loj hlob thiab loj tiav niam tiav txiv lawm, tib neeg pib nrug deb ntawm lawv niam thiab lawv txiv thiab tej chaw uas yug lawv thiab tu lawv loj hloj los, thiab pib nrhiav txoj hau kev rau hauv lub neej txoj sia thiab caum raws li tus kheej lub hom phiaj kev ua neej hauv ntau hom kev coj noj coj ua sib txawv los ntawm lawv niam thiab lawv txiv. Thaum lub sij hawm no, yeej tsis muaj leej twg xav nyob nrog lawv niam lawv txiv mus ntxiv lawm, tab sis xav muaj ib tug txij nkawm uas yog tus yuav los koom rau hauv lawv lub neej txoj sia, ntawd yog, tus txij nkawm, ib tug neeg uas koom nrog nws txoj hmoo yog kev ua txij ua nkawm. Yog li, thawj lub neej txoj sia tseem ceeb tom qab muaj kev ywj pheej tag lawm ces yog kev muaj txij nkawm, uas txhua tus yuav tsum hla kom dhau zeeg sij hawm tseem ceeb uas plaub no.

1. Ib Tug Neeg Txoj Kev Xaiv Uas Tsis To Taub Qhov Tseeb Txog Kev Muaj Txij Nkawm

Kev muaj txij nkawm yog feem tseem ceeb hauv ib tug neeg lub neej txoj sia; nws yog lub sij hawm thaum tib neeg pib muaj ntau lub luag hauj lwm, thiab yuav tau ua kom tiav tej luag hauj lwm no ib qho zuj zus. Tib neeg xav ntau yam tsis muaj tseeb txog kev muaj txij nkawm ua ntej lawv tus kheej paub nws, thiab tag nrho tej yam tsis muaj tseeb no yog yam zoo saib. Cov poj niam xav kom lawv ib nrab yog Tub Huab Tais, thiab cov txiv neej xav kom lawv tau yuav Ntxhais Huab Tais Daus Dawb. Pom tau tias tib neeg muaj tej kev xav cuav rau kev muaj txij nkawm, lawv yeej npaj yam xav tau thiab tej qauv xav tau rau lawv tus kheej. Txawm tias tiam xav phem no tib neeg nyiam ua tej yam tsis muaj tseeb tas li rau kev muaj txij nkawm los xij, nws tseem haj yam ua rau muaj ntau yam qauv cai thiab yuav muab txhua pob khoom plig rau tib neeg thiab pom coj tus yeeb yam txawv txawv, cov neeg uas tau ntsib kev muaj txij nkawm los lawm yeej paub tias txawm muaj neeg to taub li cas los xij, txawm tib neeg yuav muaj tus yeeb yam rau nws li cas los xij, kev muaj txij nkawm tsis yog yam uas sawv daws xaiv tau.

Tib neeg ntsib ntau tus neeg rau hauv lawv lub neej txoj sia, tab sis yeej tsis muaj leej twg paub tias lawv tus txij nkawm yuav yog tus twg. Txawm tias txhua tus tib neeg nyias yeej muaj nyias tus kheej lub tswv yim thiab nws tus kheej txoj kev xav txog kev muaj txij nkawm los xij, yeej tsis muaj leej twg pom ua ntej tau tias thaum kawg leej twg yuav los ua lawv tus txij nkawm tiag, thiab tib neeg tus kheej tseem xav txog qhov no tsawg heev. Tom qab ntsib ib tug neeg uas koj nyiam, koj yuav caum raws tus neeg ntawd; tab sis xyov lawv puas nyiam los sis tsis nyiam koj, xyov lawv puas kam los sis tsis kam los ua koj tus txij nkawm—tsis yog koj txiav txim rau qhov ntawd. Tus neeg uas koj nyiam thiab ntshaw ntawd tej zaum yuav tsis yog tus neeg uas koj yuav tau koom ua neej nrog nws; thiab rov qab qees, tus neeg uas koj yeej ib txwm tsis xav txog cia li yuav nkag twj ywm los rau hauv koj lub neej txoj sia thiab dhau los ua koj tus txij nkawm, dhau los ua tus neeg tseem ceeb tshaj plaws rau hauv koj txoj hmoo, dhau los ua koj ib sab, tus neeg uas koj txoj hmoo dhia tsis dhau. Thiab yog li, txawm tias yuav muaj ntau plhom txoj kev muaj txij nkawm nyob hauv lub ntiaj teb no los xij, ib txog thiab txhua txoj yeej sib txawv: Muaj ntau txoj kev txij nkawm tsis txaus siab, muaj ntau txoj muaj kev zoo siab; muaj ntau txoj nyob rau sab Hnub Tuaj thiab sab Hnub Poob, muaj ntau txoj nyob rau sab Qaum Teb thiab sab Qab Teb; muaj ntau txoj zoo tiav log raws siab xav, muaj ntau txoj yuav tau tus txij nkawm muaj koob muaj npe zoo ib yam li nws; muaj ntau txoj muaj kev zoo siab thiab sib hlub, muaj ntau txoj ntsib kev chim siab thiab tu siab; muaj ntau txoj muaj kev sib khib los ntawm lwm tus, muaj ntau txoj tsis sib nkag siab thiab tsis muaj kev txaus siab; muaj ntau txoj muaj kev lom zem puv npo, muaj ntau txoj ua neej nrog kua muag thiab ua rau tag kev cia siab rau lub neej…. Hauv ntau ntau yom kev sib yuav no, tib neeg nthuav tawm txog kev ncaj ncees thiab cog lus ua lub neej mus raws li txoj kev muaj txij nkawm; lawv nthuav tawm txog txoj kev hlub, kev sib koom tes, thiab kev sib yuav nyob ua txij ua nkawm mus tag ib txhiab ib txhis; los sis kev sib tso tseg thiab kev tsis sib nkag siab. Ib txhia tib neeg ntxeev siab rau lawv txoj kev muaj txij nkawm, los sis muaj kev ntxub rau nws. Txawm tias qhov kev muaj txij nkawm no yuav ua rau muaj kev zoo siab los sis kev chim siab los xij, txhua tus tib neeg tes hauj lwm hauv txoj kev muaj txij nkawm yeej raug npaj ua ntej tseg los ntawm tus Tswv Tsim lawm thiab yuav hloov pauv tsis tau li; txhua tus tib neeg yuav tsum ua tes hauj lwm no kom tiav. Txhua tus tib neeg txoj hmoo uas ua rau muaj kev muaj txij nkawm yog yam hloov pauv tsis tau, tus Tswv Tsim yeej tau npaj ua ntej tseg los lawm ntev.

2. Txoj Kev Muaj Txij Nkawm Yog Yug Los Ntawm Nkawv Ob Tug Txij Nkawm Txoj Hmoo

Txoj kev muaj txij nkawm yog ib zeeg sij hawm tseem ceeb hauv ib tug neeg lub neej txoj sia. Nws yog ib yam ntawm tib neeg txoj hmoo thiab nws muaj qhov sib txuas tseem ceeb rau hauv tib neeg txoj hmoo; nws tsis raug teeb tsa los raws li ib tug neeg txoj kev xav tau los sis kev nyiam, thiab nws tsis raug cuam tshuam los ntawm tej yam tshwm sim sab nraud, tab sis nws raug txiav txim tiav hlo los ntawm nkawvob leeg txoj hmoo, raws li tus Tswv Tsim tej kev npaj thiab tej kev txiav txim ua ntej dhau los rau nkawm niam txiv txoj hmoo. Sab nraum daim tawv, lub hom phiaj ntawm txoj kev muaj txij nkawm yog yuav tsum ua kom haiv neeg muaj kev huaj vam mus txuas ntxiv, tab sis qhov tseeb tiag, yeej tsis muaj dab tsi rau hauv txoj kev muaj txij nkawm, nws tsuas yog ib teg hauj lwm uas tib neeg yuav tsum ua kom tiav xwb. Hauv txoj kev muaj txij nkawm, tsis yog tib neeg yuav tsum tau ua kom muaj me tub me nyuam tuav tswj mus rau txheej tom ntej xwb; lawv tseem yuav tsum tuav kom tau txhua tes dej num ntawm txoj kev muaj txij nkawm thiab tej luag hauj lwm ntawd kom tiav hlo. Vim tias tib neeg txoj kev yug muaj feem cuam tshuam rau kev hloov pauv rau hauv tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas nyob ib puag ncig nws, tib neeg txoj kev muaj txij nkawm kuj yuav muaj kev cuam tshuam uas yuav zam tsis dhau rau cov neeg no, tej xwm txheej, thiab txhua tsav yam, thiab tshaj qhov no, tseem yuav hloov pauv txhua yam rau lawv tib si.

Thaum ib tug tib neeg dhau los txog rau qhov muaj kev ywj pheej lawm, lawv yuav pib ua lawv tus kheej txoj kev taug ib kauj ruam zuj zus rau hauv lub neej txoj sia, yuav ntsib cov neeg, tej xwm txheej, thiab txhua tsav yam uas muaj qhov sib txuas nrog rau lawv txoj kev muaj txij nkawm. Thaum lub sij hawm no, lwm tus neeg los yuav pib ua lawv lub neej ib kauj ruam zuj zus, los ntsib cov neeg, tej xwm txheej, thiab txhua tsav yam zoo ib yam nkaus li hais los no thiab. Hauv tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, ob tug tib neeg tsis muaj qhov sib cuam tshuam txog dab tsi uas muaj txoj hmoo sib raug yuav sib sau nkag los rau hauv ib txoj kev muaj txij nkawm thiab dhau los ua ib tsev neeg yam tsis txaus ntseeg: “ob tug kooj txig tuav ua ke ntawm tib txoj hlua.” Yog li, thaum tib neeg nkag mus rau txoj kev muaj txij nkawm lawm, nkawv txoj kev taug hauv lub neej txoj sia yuav muaj hwj chim thiab sib txhawb nqa rau ntawm nkawv ob leej, thiab nws zoo ib yam nkaus li ib nkawm txij nkawm txoj kev taug hauv lub neej txoj sia yuav muaj hwj chim thiab txhawb nqa rau ntawm nkawv tus kheej txoj hmoo hauv lub neej txoj sia. Muab hais ua lwm lo lus, tib neeg txoj hmoo yeej sib txuas ua ke, thiab yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm ua tes hauj lwm hauv lub neej txoj sia kom tiav hlo tau los ntawm nws ib leeg los sis ua nws tus kheej lub luag hauj lwm tau ywj pheej kom tiav hlo yam tsis muaj lwm tus koom nrog. Tib neeg txoj kev yug muaj qhov pab txhawb loj heev rau kev sib raug zoo nrog sawv daws; thiab kev loj hlob kuj muj feem ntsig qhov kev sib raug zoo uas kev cov nyom no; thiab qhov zoo ib yam ntawd, ces ib qho kev sib yuav yeej muaj nyob yam zam tsis dhau li thiab raug tswj tuav nyob rau hauv tib neeg ib qho kev sib saib sib xyuas uas muaj kev sib txuas uas dav heev thiab sib cov nyom kawg nkaus, txhua tus ntawm cov neeg no yeej muaj feem xyuam thiab cuam tshuam rau txoj hmoo ntawm tshua tus uas nyob rau hauv txoj kev sib saib sib xyuas no. Txoj kev muaj txij nkawm tsis yog qhov uas tau tshwm sim los ntawm nkawm niam txiv ntawm tsev neeg, los ntawm lawv kis uas lawv loj hlob, los ntawm lawv qhov tshwm sim, los ntawm lawv lub hnub nyoog, lawv qhov zoo, lawv tej kev tshaj lij, los sis lwm feem; feem ntau, nws tshwm sim los ntawm qhov koom ua tes hauj lwm thiab ntsig txog txoj hmoo. Qhov no yog lub hauv paus ntawm txoj kev muaj txij nkawm, nws yog tib neeg txoj hmoo uas tus Tswv Tsim yeej tau coj thiab tau npaj los rau lawv lawm.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem