Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 126

July 24, 2021

Lub Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb Uas Tsib: Kev Muaj Me Tub Me Nyuam

Tom qab sib yuav lawm, tib neeg yuav pib npaj muaj me tub me nyuam mus rau tiam tom ntej. Yeej tsis muaj leej twg hais tau tias lawv yuav muaj pes tsawg tus me nyuam thiab yuav muaj tub los yog muaj ntxhais; tej no yeej raug txiav txim raws li tus neeg ntawd txoj hmoo, yeej raug npaj ua ntej tseg los ntawm tus Tswv Tsim lawm. Qhov no yog zeeg sij hawm tseem ceeb uas tsib uas ib tug neeg yuav tsum hla dhau.

Yog tib neeg yug los txhawm rau ua kom tiav hlo lub luag hauj lwm ntawm ib tug neeg tus me nyuam, ces cov me nyuam yug rau tiam tom ntej yuav tsum ua lub luag hauj lwm ntawm lawv niam thiab lawv txiv kom tau tiav hlo raws li qhov ntawd. Qhov kev hloov pauv ua lub luag hauj lwm no ua rau tib neeg paub ntau yam sib txawv raws li zeeg sij hawm ntawm txoj sia uas los ntawm tej kev xam pom sib txawv. Nws kuj ua rau tib neeg muaj kev npaj ua lub neej sib txawv raws li qhov lawv ntsib los ntawm txoj kev paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, uas yeej raug cim tseg tib yam nkaus, thiab los ntawm qhov tib neeg ntsib qhov tseeb tias yeej tsis muaj leej twg rhais ruam dhau los sis hloov tau txoj kev npaj ua ntej tseg ntawm tus Tswv Tsim.

1. Tib Neeg Tsis Muaj Kev Tswj Kav Qhov Yuav Muaj Me Nyuam Ntawm Tib Neeg

Kev yug, kev loj hlob, thiab txoj kev muaj txij nkawm yeej ua rau muaj qhov tsis haum siab ntau yam thiab muaj ntau theem kev sib txawv. Ib txhia tib neeg tsis txaus siab rau lawv tsev neeg los sis rau lawv tus kheej lub cev thiab ntsej muag; ib txhia tsis nyiam lawv niam thiab lawv txiv; ib txhia tsis haum siab los sis muaj lus yws txog ib puag ncig ntawm tej chaw lawv loj hlob. Thiab tag nrho tej hais los no, yam uas tib neeg feem coob pheej tsis haum siab tshaj plaws yog txoj kev muaj txij nkawm. Txawm tias tib neeg yuav tsis haum siab li cas txog lawv qhov yug, lawv qhov loj tiav niam tiav txiv, los sis txoj kev muaj txij nkawm los xij, txhua tus tib neeg uas hla dhau tej no yeej paub tias tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm xaiv lub chaw yug thiab yuav yug los rau thaum sij hawm twg, lawv yuav zoo li cas, leej twg yuav yog lawv niam thiab lawv txiv, thiab leej twg yuav yog lawv tus txij nkawm, tab sis yuav tsum lees txais txoj kev xav saum Ntuj Ceeb Tsheej. Tiam sis thaum txog lub sij hawm uas tib neeg yuav pib tu lawv cov me nyuam tiam tom ntej, lawv yuav tiv thaiv txhua yam uas lawv ua tsis tau zoo rau hauv lawv thawj ib nrab neej mus rau lawv cov me tub me nyuam uas yuav tuav lawv lub neej, vam tias lawv cov me tub me nyuam yuav pab kho rau tag nrho tej uas lawv ua tsis tau zoo rau hauv lawv thawj ib nrab neej ntawd. Yog li tib neeg thiaj muaj kev npau suav txhua yam rau lawv cov me nyuam tias: xav kom lawv cov ntxhais loj hlob los zoo nkauj ntxim siab, lawv cov tub loj hlob los zoo nraug siab zoo; xav kom lawv cov ntxhais paub cai thiab tshaj lij thiab xav kom lawv tej tub yog tub kawm ntawv tau zoo thiab yog tub ncaws pob uas muaj koob nrov npe; xav kom lawv cov ntxhais coj zoo, txim txiaj, thiab txawj xav, thiab kom lawv tej tub tshaj lij, muaj peev xwm, thiab txawj xav. Lawv vam kom lawv cov me nyuam, tsis hais yog ntxhais los sis yog tub muaj kev hawm rau tej laus, hawm thiab hlub lawv niam lawv txiv, txhua leej txhua tus hlub thiab qhuas lawv…. Thaum los txog theem no lawm, xav kom lub neej zoo li lub caij nplooj ntoos hlav tshiab, thiab yog tus neeg tshiab neeg siab zoo nyob hauv tib neeg lub siab. Tib neeg paub tias lawv tsis muaj hwj chim thiab tsis muaj kev cia siab rau hauv lub neej no, paub tias lawv yuav tsis muaj lwm lub caij nyoog ntxiv lawm los sis tsis muaj kev cia siab tias yuav los sawv ntseg nroos txim txiaj hlo rau ntawm sawv daws, thiab paub tias lawv yuav tsis muaj kev xaiv tab sis yuav tsum tau lees txais lawv txoj hmoo. Thiab yog li ntawd lawv thiaj npaj tag nrho lawv tej kev cia siab, lawv tej kev ntshaw thiab kev npau suav uas tseem ua tau tiav ntawd tso rau txheej me nyuam tom ntej, vam tias lawv tej me nyuam yuav muaj peev xwm pab lawv ua kom tau raws li lawv txoj kev npau suav thiab lawv txoj kev ntshaw; xav kom lawv tej ntxhais thiab tej tub coj lub koob lub npe muaj meej mom los rau lawv tsev neeg, dhau los ua tus neeg tseem ceeb, neeg nplua ntuj, los sis muaj koob nrov npe zoo. Muab hais luv luv, lawv xav pom lawv tej me nyuam txoj hmoo loj hlob tuaj. Tib neeg tej kev npaj thiab tej kev xav yeej zoo tiav log lawm; lawv tseem tsis paub tias lawv yuav muaj pes tsawg tus me nyuam, lawv tej me nyuam lub cev thiab lub ntsej muag, rab peev xwm, thiab yav tom ntej tsis yog yam lawv yuav tau txiav txim, qhov ntawd tseem tsis yog lawv cov me nyuam txoj hmoo nyob rau hauv lawv ob txhais tes thiab los? Tib neeg tsis yog tus tswj lawv tus kheej txoj hmoo, tiam sis lawv xav hloov txoj hmoo ntawm cov neeg hluas; lawv tsis muaj hwj chim khiav kom dim lawv tus kheej txoj hmoo, tiam sis lawv tseem xav tswj kav lawv tej tub thiab tej ntxhais txoj hmoo. Puas yog lawv ntaus nqi lawv tus kheej siab dhau lawm? Tej no tseem tsis yog tib neeg txoj kev ruam thiab kev tsis paub qab hau dab tsi thiab los? Tib neeg yuav pab txhawb lawv cov me tub me nyuam kom mus tau deb raws li qhov lawv ua tau, tab sis thaum kawg, tib neeg tej kev npaj thiab kev ntshaw yeej tsis muaj peev xwm qhia tau tias yuav muaj me nyuam pes tsawg leej los sis tej me nyuam no yuav zoo li cas. Ib txhia tib neeg txom nyem tab sis yug me nyuam coob leej; ib txhia nplua nuj tiam sis yeej tsis muaj ib tug me nyuam hlo li. Ib txhia xav tau ntxhais tab sis yeej tsis tau raws li siab xav; ib txhia xav tau tub tab sis yeej yug tsis tau tub li. Hos muaj ib txhia xav tias, cov me nyuam yaus yog koob hmoov; lwm tus neeg ho xav tias lawv yog neeg txhaum. Ib txhia niam txiv yog neeg tshaj lij, tiam sis yug tau cov me nyuam los ruam; ib txhia niam txiv nquag heev thiab siab ncaj, tiam sis lawv yug tau cov me nyuam los tub nkeeg. Ib txhia niam txiv siab zoo thiab coj ncaj tab sis yug tau cov me nyuam los txawj dag thiab siab phem. Ib txhia niam txiv muaj lub siab thiab lub cev zoo tab sis yug tau cov me nyuam los lub cev tsis taus li lawv. Ib txhia niam txiv yog neeg dog dig thiab ua dab tsis los tsis tau raws siab xav tiam sis muaj cov me nyuam ua tau tej yam tseem ceeb tiav log. Ib txhia niam txiv tsis muaj meej mom dab tsi li tiam sis muaj cov me nyuam muaj suab npe nrov.

2. Tom Qab Tu Tiam Tom Ntej Tag Lawm, Tib Neeg Thiaj Muaj Kev To Taub Tshiab txog Txoj Hmoo

Cov neeg feem ntau sib yuav rau thaum muaj hnub nyoog thaj tsam peb caug xyoo, ib lub sij hawm hauv lub neej uas tib neeg tseem tsis muaj kev to taub zoo txaus txoj txoj hmoo. Tab sis thaum tib neeg pib tu cov me nyuam, thiab thaum lawv tej me nyuam loj hlob zuj zus tuaj lawm, lawv saib tiam tshiab rov qab pib ua lub neej thiab ntsib txhua yam ib yam nkaus li tiam dhau los, thiab mam li pom lawv tus kheej yav dhau rau hauv lawv tej me nyuam, lawv mam nkag siab tias txoj kev uas cov tiam hluas tam sim no taug los zoo ib yam lawv tus tiam thiab, tsis muj peev xwm npaj tseg ua ntej thiab xaiv tsis tau. Tau pom qhov tseeb no lawm tias, lawv tsis muaj kev xaiv tab sis yuav tsum tau lees lawv txhua tus txoj hmoo uas yeej raug npaj tseg ua ntej los lawm, yam lawv tsis paub txog nws li, lawv yuav maj mam tso lawv tus kheej tej kev ntshaw tseg zuj zus thiab qhov ua neeg siab zoo hauv lawv lub siab yuav tawg zuj zus thiab tuag mus…. Cov neeg nyob rau tiam sij hawm no tau hla dhau txoj kev ua neej tseem ceeb, muaj kev to taub tshiab txog lub neej txoj sia, tau txais tus cwj pwm tshiab. Ib tug tib neeg nyob rau tiam no muaj kev cia siab ntau npaum li cas rau yav tom ntej thiab lawv muaj kev vam khom thiab kev cia siab dab tsi rau yav tom ntej? Ib tug poj niam uas muaj hnub nyoog tsib caug xyoo lawm puas tseem muaj kev npau suav xav yuav Tub Huab Tais thiab? Ib tug txiv neej uas muaj hnub nyoog tsib caug xyoo lawm puas tseem nrhiav thiab xav tau Ntxhais Huab Tais Daus Dawb thiab? Ib tug poj niam uas muaj hnub nyoog ib nrab neej no lawm puas tseem xav hloov ntawm tus me nyuam os tsis zoo nkauj mus ua ib tug os dej dawb thiab? Cov txiv neej laus feem ntau uas muaj hauj lwm ua lawm puas xav zoo li cov tub hluas? Muab hais ua lub ntsiab lus tias, txawm tib neeg yuav yug los ua txiv neej los sis yug los ua poj niam los xij, txhua tus neeg ua neej nyob rau tiam no yeej muaj qab hau, muaj tus cwj pwm muaj qab hau rau txoj kev muaj txij nkawm, muaj tsev neeg, thiab muaj tej me tub me nyuam. Tsis muaj kev xaiv seem tseem ceeb rau tus neeg no lawm, thiab tsis xav twv txoj hmoo. Thaum tib neeg muaj kev paub lawm, kiag thaum tib neeg los txog rau tiam no, tib neeg yeej txhim kho tau tus cwj pwm: “Tib neeg yuav tsum lees txais txoj hmoo; lawv tej me nyuam yuav muaj lawv tus kheej txoj hmoov; Ntuj Ceev Tsheej yeej tau npaj tib neeg txoj hmoo lawm.” Cov neeg feem ntau tsis to taub qhov tseeb, tom qab tib neeg tau ntsib tag nrho tej huab cua phem, tej kev tag kev cia siab, thiab tej kev txom nyem ntawm lub ntiaj teb no lawm, yuav muab tej yam uas lawv nkag siab tob txog tib neeg lub neej txoj sia hais ua tsib lo lus tseem ceeb tias: “Qhov ntawd yog txoj hmoo!” Txawm tias koog lus no yuav hais txog tib neeg ntiaj teb txoj kev nkag siab lub ntsiab lus ntawm txoj hmoo thiab tej lus xaus uas lawv tau los, txawm tias nws yuav ua rau pom tias tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau tib neeg hlo li los xij, yeej muaj peev xwm piav qhia tau muaj cag muaj ceg thiab raug zoo, nws tseem tshuav deb rau ntawm txoj kev to taub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thiab yuav hloov tam tsis tau tej kev txawj ntse ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem