Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 129

July 24, 2021

Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb Uas Rau: Kev Tuag

Tom qab tib neeg lub neej maj nroos tas li, muaj ntau yam tag kev cia siab thiab ua tsis tau raws li siab xav, tom qab muaj ntau yam kev zoo siab xyiv fab thiab kev tu siab thiab muaj qhov ua tau zoo thiab qhov ua tsis tau phem, tom qab pw lub txim los ntau lub xyoos, tom qab saib tej caij nyoog tag thiab rov qab los txog dua tshiab, tib neeg hla dhau tej yam tseem ceeb hauv lub neej txoj sia yam tsis nco xam pom dab tsi li, thiab ib pliag ntshis xwb, txawm siv txog lawv tus kheej xyoo so laus lawm. Tej nqaij kos raug muaj thoob plaws rau ntawm tib neeg lub cev: Tsis muaj leej twg yuav sawv tau siab lawm, tib neeg tej plaub hau dub dhau los ua dawb, qhov muag pom kev zoo tig los tsis pom kev zoo, thiab tej tawv nqaij nruj thiab mos dhau los txoom tag thiab dub tej tee lawm. Tej tus hnov lus tsis zoo, tej tus hniav dam thiab poob los, tej tus ua tau ceev dhau los ua qeeb, tej tus ua siab qeeb zuj zus…. Thaum los txog lub sij hawm no lawm, tib neeg yuav hais txog lub xyoo kawg ntawm lawv txoj kev ua hluas thiab nkag rau hauv lub lawv lub neej so laus: hnub nyoog laus lawm. Txuas ntxiv ntawd, tib neeg yuav ntsib kev tuag, zeeg sij hawm tseem ceeb kawg hauv ib tug tib neeg lub neej txoj sia.

1. Tsuas Yog Tus Tswv Tsim Xwb Thiaj Tuav Lub Hwj Chim ntawm Txoj Sia thiab Txoj Kev Tuag Tshaj Tib Neeg

Yog tib neeg txoj kev yug raug npaj ua ntej los ntawm lawv lub neej txoj sia yav dhau los lawm, ces lawv txoj kev tuag yog qhov kawg ntawm txoj hmoo ntawd. Yog tib neeg txoj kev yug yog pib ntawm lawv tes hauj lwm hauv lub neej txoj sia no, ces lawv txoj kev tuag yog kawg ntawd tes hauj lwm ntawd. Vim tus Tswv Tsim yeej tau txiav txim ib co xwm tsheej rau ib tug neeg txoj kev yug lawm, yeej pom meej hais tias Nws kuj tau npaj ib co xwm txheej rau ib tug neeg txoj kev tuag lawm thiab. Muab hais ua lwm lo lus, yeej tsis muaj leej twg cia li nyob nyob es lam cia li yug los, yeej tsis muaj leej twg txoj kev tuag cia li lam los txog kiag tam sim ntawd, thiab tag nrho kev yug los thiab kev tuag yog sib txuas nrog tib neeg yav qub qab dhau los thiab kev ua neej tam sim no. Tag nrho tib neeg txoj kev yug los thiab txoj kev tuag yeej raug npaj tseg ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm; qhov no yog ib tug tib neeg txoj hmoo, ib tug tib neeg txoj hmoo. Vim nws muaj lus piav qhia ntau txog tib neeg txoj kev yug los, nws kuj muaj tseeb tiag tias tib neeg txoj kev tuag yeej tshwm sim raws li qhov ib txwm muaj hauv lawv tus kheej, raws tej kis xwm txheej tshwj xeeb. Qhov no yog kev muaj qab hau sib txawv ntawm zeeg sij hawm hauv ib tug tib neeg txoj sia thiab tus xeeb ceem thiab lub sij hawm sib txawv ntawm lawv tej kev tuag. Ib txhia tib neeg muaj zog thiab noj qab nyob zoo, tiam sis tuag thaum tseem hluas; hos lwm cov tsis muaj zog thiab muaj mob, tiam sis nyob laus nkoos thiab mam li tuag lawm. Ib txhia cia li ploj tuag ntsiag to yam tsis paub paus ntsis dab tsi li, hos lwm cov yeej ploj tuag raws li qhov ib txwm tuag. Ib txhia tag sim neej deb ntawm lawv tsev, hos lwm cov qi lawv ob lub qhov muag zaum kawg nrog cov uas lawv hlub nyob ntawm lawv ib sab. Ib txhia tib neeg tuag saum huab cua, hos lwm cov tuag rau hauv lub ntiaj teb. Ib txhia tog rau hauv dej, hos lwm cov ploj tuag raws kev puas tsuaj raws li qhov ib txwm muaj. Ib txhia tuag thaum sawv ntxov, hos lwm cov tuag thaum tsaus ntuj. … Txhua leej txhua tus tib neeg xav kom yug los muaj koob nrov npe, muaj lub neej nplua ntuj, thiab thaum tuag muaj meej mom, tab sis yeej tsis muaj leej twg hla dhau lawv tus kheej txoj hmoo, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm khiav dim ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav. Qhov no yog tib neeg txoj hmoo. Tib neeg muaj peev xwm npaj tau txhua yam rau lawv lub neej yav tom ntej, tab sis yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm npaj tus xeeb ceem thiab lub sij hawm ntawm lawv txoj kev yug los thiab lawv txoj kev tuag mus hauv lub ntiaj teb no. Txawm tias tib neeg yuav ua kom lawv zoo tshaj plaws kom zam dhau thiab tawm tsam txoj kev tuag los xij, yeej tseem tsis muaj leej twg paub txog tej ntawd, txoj kev tuag yeej los ze yam ntsiag to lawm. Yeej tsis muaj leej twg paub tias thaum twg lawv yuav ploj tuag los sis yuav ploj tuag li cas li, haj yam tsis paub tias qhov ntawd yuav tshwm sim nyob rau qhov chaw twg. Pom tseeb tias, nws tsis yog tib neeg tuav lub hwj chim ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag, tsis yog ib txhia yuav muaj txoj sia nyob hauv lub ntiaj teb raws li qhov ib txwm muaj, tab sis yog los ntawm tus Tswv Tsim, yog tus uas muaj hwj chim loj tib tug xwb. Ib neeg ntiaj teb txoj sia thiab txoj kev tuag tsis yog los ntawm ntuj tsim teb raug, tab sis vim yog tshwm sim los ntawm lub hwj chim kav ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim.

2. Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Tus Tswv Tsim Lub Hwj Chim Kav Ces Yuav Raug Hem los ntawm Txoj Kev Ntshai Tuag

Thaum tib neeg muaj hnub nyoog laus nkoos lawm, qhov nyuaj uas ib neeg yuav ntsib tsis yog npaj rau tsev neeg los sis ua kom tau raws li tib neeg txoj kev ntshaw loj tshaj plaws hauv lub neej txoj sia, tab sis yog qhov yuav npaj lawv lub neej txoj sia thaum yav laus no li cas, yuav ntsib qhov kawg ntawm lawv lub neej txoj sia li cas, yuav npaj lub sij hawm rau thaum kawg ntawm tib neeg lub neej txoj sia li cas. Txawm tias saib sab nraud los zoo li tib neeg tsis mob siab rau txoj kev tuag, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm zam dhau tej kev tshawb nrhiav tej yam no, vim yeej tsis muaj leej twg paub tias muaj ib lub ntiaj teb nyob deb sab tid yog lub ntiaj teb ntawm txoj kev tuag, lub ntiaj teb uas tib neeg tsis muaj peev xwm nkag siab tau los sis hnov tau, tias lawv yeej yuav tsis paub txog qhov ntawd. Qhov no ua rau tib neeg ntshai ntsib txoj kev tuag ntawm txoj sia, ntshai ntsib nws raws li qhov lawv tsim nyog ua tau; rov qab qee, lawv ua zoo tshaj plaws kom zam dhau txoj kev tuag. Yog li ntawd thiaj ua rau txhua tus tib neeg muaj kev ntshai txog txoj kev tuag, thiab nrhiav txhua yam los thaiv npog zais lub neej txoj sia tiag uas zam tsis dhau no, ua siab tawv rau txhua tus tib neeg lub siab.

Thaum tib neeg lub cev tsis zoo zuj zus lawm, thaum tib neeg hnov tau tias tib neeg txav mus ze zuj zus rau txoj kev tuag lawm, tib neeg cia li pom tsis meej txog txoj kev ntshai, hais tsis tau txog txoj kev ntshai lawm. Kev ntshai txog txoj kev tuag ua rau tib neeg haj yam kho siab tshaj thiab tag kev cia siab, thiab thaum los txog lub sij hawm no, tib neeg yuav nug lawv tus kheej tias: Tib neeg los qhov twg los? Tib neeg yuav mus rau qhov twg? Qhov no puas yog qhov tib neeg ploj tuag mus nrog nws txoj sia uas khiav hla dhau nws sai heev? Qhov no puas yog lub sij hawm kawg ntawm tib neeg lub neej txoj sia? Thaum kawg kiag txoj sia muaj lub ntsiab dab tsi? Tom qab kawg kiag ntawd lawm txoj sia muaj nqi li cas? Nws puas yog lub koob lub npe thiab kev muaj txoj hmoo? Nws puas yog hais txog kev tu ib tsev neeg? … Txawm tias tib neeg yuav xav txog tej nqe lus nug tshwj xeeb no los xij, txawm tias tib neeg yuav muaj kev ntshai rau hauv nruab siab txog txoj kev tuag los xij, nyob hauv txhua tus tib neeg lub siab yeej ib txwm muaj kev xav paub xav pom yam zais npog, kev tsis nkag siab txog txoj sia, thiab kev xav tsis tawm txog tej no, kev xav phem txog lub ntiaj teb, kev tsis xav ncaim mus. Tej zaum yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm hais tau meej tias yam uas tib neeg ntshai yog dab tsi, yam uas tib neeg nrhiav yog dab tsi, yam uas lawv xav txog rau hauv lub siab yog dab tsi thiab yam uas lawv tsis xav muab tso cia tuaj tom qab yog dab tsi …

Vim lawv ntshai txoj kev tuag, tib neeg muaj kev txhawj xeeb ntau heev; vim lawv ntshai txoj kev tuag, tib neeg muaj ntau yam uas lawv tsis muaj peev xwm tso tej ntawd tseg tau. Thaum lawv twb yuav tuag, ib txhia tib neeg lub siab nyob tsis tu txog qhov no los sis qhov ntawd; lawv txhawj txog lawv tej me nyuam, lawv cov hlub, lawv tej kev nplua nuj, vim yog los ntawm kev txhawj, lawv muaj peev xwm muab tej kev txom nyem thiab kev ntshai tias yuav ua rau txoj kev tuag tshem kom tag mus, vim yog los ntawm kev tuav tswj kev sib raug zoo nrog txoj kev ua neej, lawv muaj peev xwm khiav dim ntawm txoj kev kho siab thiab kev tag kev cia siab uas los nrog txoj kev tuag. Hauv tib neeg lub siab yeej muaj kev ntshai, ntshai tsam yuav tau ncaim cov neeg uas lawv hlub mus, ntshai tsam tsis tau saib saum ntuj ntsuab ntxiv lawm, ntshai tsam tsis tau pom tej khoom ub no nyob hauv lub ntiaj teb no ntxiv lawm. Ib tug ntsujplig uas kho siab zim, uas ib txwm nyob nrog nws cov hlub, yeej tsis xav muab nws tso tawm mus ntawm nws txhais tes nyem, thiab tsuas muaj ib leeg tawm mus rau ib lub ntiaj teb uas tsis paub txog thiab tsis swm hlo li.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Lwm Yam Yeeb Yaj Duab

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem