Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 130

July 24, 2021

Kev Ua Neej Nrhiav Kom Muaj Koob Nrov Npe thiab Muaj Txoj Hmoo Ua Rau Tib Neeg Ntsib Txoj Kev Tuag

Vim ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab txoj kev npaj tseg ua ntej lawm, ib tug ntsujplig uas kho siab zim pib tsis muaj nws lub npe nrhiav tau niam thiab tau txiv thiab ib tsev neeg, txoj hmoo los ua ib tug tswv cuab ntawm tib neeg caj ceg, txoj hmoo los paub txog tib neeg lub neej txoj sia thiab pom lub ntiaj teb. Tus ntsujplig no kuj tau txais txoj hmoo los paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, paub txog tej kev tshaj lij uas paub tsis tau ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim txhua yam, thiab ntau tshaj qhov ntawd, ces yuav tsum paub thiab dhau los nyob hauv tus Tswv Tsim lub hwj chim. Tiam sis tib neeg feem coob yeej tsis xav tuav txoj hmoo uas muaj tsawg tsawg no tseg thiab cia nws hla khiav tawm mus. Tib neeg siv tag nrho nws lub zog hauv lub neej txoj sia los ua kom kov yeej txoj hmoo, siv tag nrho nws lub sij hawm ua txhaum, npaj nrhiav noj nrhiav haus rau lawv tsev neeg thiab khiav mus los rau ntawm kev nplua nuj thiab lub meej mom. Tej uas muaj nuj nqis rau tib neeg yog tsev neeg, nyiaj txiag, thiab muaj koob nrov npe, thiab lawv saib tej no tag nrho yog feem tseem ceeb tshaj plaws hauv lub neej txoj sia. Txhua tus tib neeg yws txog lawv txoj hmoo, tiam sis lawv tseem tig sab nraum rau lawv tej kev xav rau tej teeb meem tseem ceeb tshaj plaws uas yuav tsum tau tshuaj xyuas thiab ua kom to taub txog: vim li cas tib neeg thiaj muaj txoj sia nyob, tib neeg yuav tsum ua neej li cas, dab tsi yog qhov muaj nuj nqis ntawm lub neej txoj sia. Txawm li cas los xij, lawv siv tag nrho lawv lub sij hawm ntawm txoj kev ua neej kom mus txog thaum kawg los nrhiav txog tej kev muaj koob nrov npe thiab txoj hmoo, kom mus txog thaum lawv hla dhau tej kev ua hluas thiab lawv laus taws plaub hau dawb paug thiab tawv nqaij txoom lawm. Lawv yuav ua neej nyob raws li txoj hau kev no mus kom txog thaum lawv pom tias kev muaj koob nrov npe thiab txoj hmoo ntawd yeej tsis muaj peev xwm cheem tau lawv txoj kev laus, tej nyiaj txiag ntawd tsis muaj peev xwm puv npo rau hauv lawv lub siab, yeej tsis muaj leej twg zam dhau cov kev cai ntawm txoj kev yug los, txoj kev laus, txoj kev muaj mob, thiab txoj kev tuag, yeej tsis muaj leej twg khiav dim raws li qhov txoj hmoo muaj. Tuas yog thaum lawv lub neej txoj sia raug yuam mus rau zeeg sij hawm kawg lawm xwb lawv mam li to taub tias txawm tib neeg lawv tus kheej yuav nplua nuj thiab muaj liaj ia teb chaws dav npaum li cas los xij, txawm lawv yuav raug zam thiab yog neeg muaj koob muaj npe los xij, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm khiav dim ntawm txoj kev tuag thiab yuav tsum rov qab mus rau lawv thaj chaw qub: tus ntsujplig uas yog tib tug, tsis muaj dab tsi rau nws lub npe li. Thaum tib neeg muaj niam muaj txiv, lawv ntseeg tias lawv niam lawv txiv yog txhua tsav yam; thaum tib neeg muaj vaj muaj tsev thiab muaj nyiaj txiag nplua nuj lawm, lawv xav tias nyiaj txiag thiaj yog yam tseem ceeb tshaj plaws ntawm lawv, qhov ntawd yog lub ntsiab ntawm tib neeg txoj kev ua neej; thaum tib neeg muaj meej mom lawm, lawv tuav ruaj rau nws thiab muab lawv txoj sia pua rau tej yam muaj kev phom sij txhawm rau kom muaj txiaj ntsig rau lawv tus kheej. Tsuas yog thaum tib neeg twb yuav ncaim lub ntiaj teb no mus lawm lawv mam li nkag siab tias txhua yam uas lawv tau caum hauv lawv lub neej yeej tsis muaj dab tsi hlo li tab sis thooj huab uas khiav dhau mus lawm xwb, lawv yeej tsis muaj peev xwm tuav tau dab tsi, lawv yeej tsis muaj peev xwm muab tau ntej ntawd nqa nrog lawv mus, yeej tsis muaj yam uas muaj peev xwm zam rau lawv txoj kev tuag, yeej tsis muaj yam uas yuav npaj nqa mus nrog ua ke los sis pab txhawb rau tus ntsujplig uas kho siab zim rau thaum nws taug kev rov qab; tag nrho tej no yeej tsis muaj ib qho hlo li uas yuav muaj peev xwm cawm tau tib neeg thiab ua kom lawv dim ntawm txoj kev tuag. Kev muaj koob nrov npe thiab txoj hmoo uas ib neeg tau los hauv lub ntiaj teb no tsuas ua rau muaj kev txaus siab ib ntus xwb, hla dhau txoj kev zoo siab, txoj kev xav txhaum thiab dhau mus; hauv tus txheej txheem no, lawv ua rau tib neeg plam lawv txoj kev. Thiab yog li ntawd thaum tib neeg, lawv tseem tab tom ntsib nthwv dej hauv plawv dej hiav txwv, thov kev thaj yeeb, kev yooj yim, thiab ua kom lub siab nyob tus, lawv raug nthwv dej ntsawj tas ntsawj thiab. Thaum tib neeg tseem xav tsis tawm cov nqe lus nug tseem ceeb tshaj plaws uas yuav tsum tau to taub tias—lawv tuaj qhov twg tuaj, vim li cas lawv thiaj muaj txoj sia, lawv tab tom yuav mus qhov twg, thiab ntau yam—lawv raug dag ntxias los ntawm kev muaj koob nrov npe thiab txoj hmoo, raug lawv coj mus rau txoj kev tsis raug thiab raug tswj kav thiab yuam kev rov qab tsis tau lawm. Lub sij hawm ya mus; ib ntsais muag xwb twb dhau mus ntau lub xyoos lawm, thiab ua ntej lawv yuav paub txog nws, txawm siv txog lawv lub xyoo so laus ntawm lawv lub neej txoj sia lawm. Tshuav tsis ntev xwb tib neeg twb yuav ncaim lub ntiaj teb no mus, thaum lawv paub ib qho zuj zus tias txhua tsav yam nyob hauv lub ntiaj teb no tab tom ploj zuj zus mus, qhov ntawd tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm tuav tau txhua yam uas lawv muaj thiab lawv yog tus tswv tau mus ntxiv lawm; ces lawv hnov tias lawv zoo li ib tug me nyuam mos uas nyuam qhuav yug los rau hauv lub ntiaj teb, tseem tsis tau muaj dab tsi rau lawv lub npe li. Thaum los txog rau lub sij hawm no lawm, tib neeg yuav tsum tau xav txog yam lawv tau ua rau hauv lub neej txoj sia, yam muaj txoj sia muaj nuj nqis, nws muaj lub ntsiab, vim li cas tib neej thiaj li los rau hauv lub ntiaj teb. Thiab thaum los txog lub sij hawm no, tib neeg xav paub ntau zuj zus tias lub neej txoj sia tom ntej puas muaj tseeb tiag, puas muaj los sis tsis muaj Ntuj Ceeb Tsheej tiag, puas yog los sis tsis yog kev rau lub txim tiag…. Tib neeg yim los ze zuj zus rau txoj kev tuag npaum li cas, tib neeg yim xav to taub txog lub neej txoj sia ntau npaum li ntawd; tib neeg yim los ze zuj zus rau txoj kev tuag npaum li cas, tib neeg lub siab yim qhuav qhawv ntau npaum li ntawd; tib neeg yim los ze zuj zus rau txoj tuag npaum li cas, tib neeg yim tag kev cia siab ntau npaum li ntawd; thiab yog li ntawd tib neeg txoj kev ntshai txog txoj kev tuag thiaj li muaj ntau zuj zus tuaj txhua hnub. Nws muaj ob yam muaj qab hau tshwm sim rau hauv tib neeg txoj kev xav rau thaum lawv los txog ze zuj zus rau txoj kev tuag lawm: Qhov xub thawj tshaj, lawv lub koob lub npe thiab kev nplua nuj uas lawv muaj ntawd tab tom ploj mus zuj zus, tab tom yuav ncaim mus tso txhua yam uas lub qhov muag pom rau hauv lub ntiaj teb; thiab qhov ob, lawv tab tom ntsib qhov nyob tib tug xwb, nyob rau ib lub ntiaj teb uas tsis swm, ib lub chaw zais npog, ib daim av uas tsis paub txog uas lawv ntshai thiab tsis xav rhais ruam, qhov chaw uas lawv tsis muaj cov hlub thiab tsis muaj txhua yam kev pab txhawb. Rau ob yam kev muaj qab hau no, txhua tus tib neeg uas ntsib txoj kev tuag yuav hnov ntxhov siab, ceeb thiab tag kev cia siab zoo li lawv yeej ib txwm tsis paub ua ntej dhau los. Tsuas yog thaum lawv los txog rau thaum lub sij hawm no lawv thiaj nkag siab tias thaum tib neeg rhais ruam los rau hauv lub ntiaj teb, thawj yam uas lawv yuav tsum to taub yog tib neeg los qhov twg los, vim li cas tib neeg thiaj muaj txoj sia, leej twg yog tus muab txoj hmoo rau tib neeg, thiab leej twg yog tus npaj thiab muaj hwj chim kav tag nrho rau txhua tus tib neeg. Qhov kev txawj ntse no thiaj yog qhov tseeb ntawm lawv txoj kev ua neej, lub hauv paus tseem ceeb rau tib neeg txoj kev dim—tsis yog kev kawm txog kev npaj rau tib neeg tsev neeg los sis yuav ua li cas thiaj muaj koob nrov npe thiab nplua nuj, tsis yog kawm txog qhov yuav ua kom sawv siab tshaj ntawm pawg neeg los sis tsis yog kawm txog kev yuav ua lub neej nplua ntuj li cas, nws yog kev kawm uas yuav ua li cas thiaj kawm tau zoo tshaj thiab sib tw yeej nrog lwm tus. Txawm tias tib neeg yuav muaj ntau yam txuj ci thiab muab lawv tej kev paub los siv rau hauv lawv txoj kev ua neej kom huaj vam thiab muaj nplua nuj los xij, lawv yeej ib txwm ua tsis tau kom lub neej muaj kev thaj yeeb tiag thiab txhawb nqa rau tib neeg lub siab kom ruaj khov, tab sis rov qab qees, tseem ua rau tib neeg yuam kev, tswj lawv tus kheej tau nyuaj, thiab plam txhua txoj hmoo los kawm kom paub txog lub ntsiab ntawm lub neej txoj sia; tej txuj ci cawm dim no ua rau muaj kev nyuaj siab txog kev ntsib txoj kev tuag kom tsim nyog. Tib neeg txoj kev ua neej puas ntsoog rau hauv txoj kev no. Tus Tswv Tsim saib xyuas txhua tus ncaj ncees, muab zeeg sij hawm muaj nuj nqis ntawm tib neeg txoj sia rau txhua tus txhawm rau lawv tau los ntsib thiab paub txog Nws lub hwj chim kav, tiam sis tsuas yog thaum txoj kev tuag los txog ze lawm, thaum lawv pom tej duab tsis zoo ntawd, lawv mam pom txoj kev kaj—thiab thaum ntawd ces nws twb lig dhau lawm!

Tib neeg siv lawv lub neej caum raws nyiaj txiag thiab koob npe; lawv tuav tej hauv paus npluag nplej no, xav tias nws thiaj yog tib txoj kev pab txhawb tau lawv, yog lawv muaj tej ntawd lawv yuav ua rau lawv muaj txoj sia nyob mus, zam dhau txoj kev tuag. Tab sis tsuas yog thaum lawv twb yuav tuag lawm lawv mam li paub tias tej yam uas lawv xav tau no tseem nyob deb heev ntawm lawv, lawv tsis muaj zog li cas hauv qhov ntsib txoj kev tuag, lawv yuav raug puas ntsoog tau yooj yim li cas, lawv yuav kho siab zim thiab tag kev cia siab li cas, tsis muaj qhov yuav tig rov qab tau li. Lawv mam paub tias nyiaj txiag thiab suab npe yuav tsis tau txoj sia, txawm ib neeg yuav nplua nuj npaum li cas los xij, txawm lawv yuav muaj qeb dej num siab npaum li cas los xij, tag nrho txhua tus tib neeg yeej pluag ib yam thiab tsis muaj nuj nqis dab tsi thaum ntsib txoj kev tuag. Lawv mam paub tias nyiaj txiag yuav tsis tau txoj sia, suab npe tshem tsis tau txoj kev tuag, tag nrho nyiaj txiag los sis suab npe tsis muaj peev xwm txuas tib neeg txoj sia kom ntev tau ib feeb, ib chib ntxiv. Tib neeg yim xav txoj kev no ntau npaum li cas, lawv yim ntshaw kom muaj txoj sia mus ntxiv ntev npaum li ntawd; tib neeg yim xav txoj kev no ntau npaum li cas, lawv yim ntshai txoj kev tuag ntau npaum li ntawd. Thaum los txog rau theem no lawv mam li paub tseeb tias lawv lub neej tsis lawv li ntiag tug, tsis yog lawv tswj kav lawv lub neej, thiab yeej tsis muaj leej twg hais tau tias tib neeg yuav muaj txoj sia nyob los sis yuav tuag—tias tag nrho ntawm qhov no yog nyob sab nraum qhov tib neeg tswj kav tau lawm.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem