Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 136

July 28, 2021

Tus Cwj Pwm thiab Kev Xyaum Ua Raws Kom Tsim Nyog rau Tus Neeg Uas Xav Zwm rau Vajtswv Lub Hwj Chim

Qhov uas tam sim no tib neeg yuav tsum paub tus cwj pwm thiab paub kev hwm Vajtswv lub hwj chim thiab qhov tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho rau tib neeg txoj hmoo yog dab tsi? Qhov no yog ib qho teeb meem tiag uas nyob rau ntawm txhua tus lub xub ntiag. Thaum ntsib tej teeb meem tiag rau hauv lub neej, koj paub thiab to taub li cas txog Vajtswv lub hwj chim thiab Nws lub hwj chim kav? Thaum koj ntsib tej teeb meem no thiab koj tsis paub tias yuav ua li cas thiaj to taub, thiaj tswj tau, thiab thiaj paub txog tej ntawd, koj yuav coj tus cwj pwm dab tsi los ua kom pom txog koj txoj kev xav zwm rau, koj txoj kev ntshaw zwm rau, thiab qhov tseeb tiag ntawm koj txoj kev zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj? Ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum kawm kom paub tos; dhau ntawd ces koj yuav tsum kawm kom paub nrhiav; dhau ntawd ces koj yuav tsum kawm kom paub zwm rau. “Kev tos” txhais tau tias kev tos rau Vajtswv lub sij hawm, kev tos tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom uas Nws tau npaj rau koj, kev tos Nws lub siab nyiam los qhia tshwm txog nws tus kheej rau koj ib qho zuj zus. “Kev nrhiav” txhais tau tias yog kev xam ntsia thiab kev to taub Vajtswv tej kev xav zoo rau koj los ntawm tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom uas Nws tau npaj tseg lawm, kev to taub qhov tseeb los ntawm tej ntawd, kev to taub txog yam uas tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo thiab tej hau kev uas lawv yuav tsum ua raws, kev to taub qhov ua tau los ntawm Vajtswv rau hauv ib neeg thiab yam uas Nws ua tau tiav hlo rau hauv lawv. “Kev zwm rau,” tseeb tiag, yog hais txog kev lees txais tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom uas Vajtswv tau coj, kev lees txais Nws lub hwj chim kav thiab los ntawm qhov ntawd, kom paub tias tus Tswv Tsim npaj li cas rau tib neeg txoj hmoo, Nws muab Nws txoj sia rau tib neeg li cas, Nws ua qhov tseeb rau tib neeg li cas. Tag nrho tej no nyob rau hauv Vajtswv tej kev npaj thiab lub hwj chim kav uas yuav tsum tau mloog raws li tej kev cai ib txwm muaj, thiab yog koj cia Vajtswv ua tus npaj thiab npaj txhua yam los daws koj qhov teeb meem rau koj, koj yuav tsum kawm kom paub tos, koj yuav tsum kawm kom paub nrhiav, thiab koj yuav tsum kawm kom paub zwm rau. Qhov no yog tus cwj pwm uas txhua tus tib neeg xav zwm rau Vajtswv lub hwj chim uas yuav tsum tau coj los siv, lub hauv paus xub thawj uas txhua tus neeg tib neeg yuav muaj yog kev lees txais Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj. Xav tuav kom tau tus cwj pwm zoo li no, xav muaj qhov zoo li no, koj yuav tsum sib zog ua tes dej num ntxiv. Tsuas yog tib txoj hau kev no nkaus xwb koj thiaj muaj peev xwm to taub txog qhov tseeb tiag.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem