Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 143

July 28, 2021

Saib rov qab txog nej lub neej los txog rau tam sim no, ntawm txhua tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua rau koj hauv ntau lub xyoo ntawm koj txoj kev ntseeg. Txawm hais tias cov kev xav no ua rau koj nco txog yam dhau los tob thiab ntiav los xij, qhov no tsis yog yam uas tsim nyog tshaj plaws rau koj lov? Nws tsis yog qhov koj xav tau tshaj plaws lov? (Yog.) Qhov no tsis yog qhov tseeb lov? Qhov no tsis yog qhov kev ua neej lov? (Yog.) Vajtswv puas tau muab kev qhuab qhia rau koj, thiab nug koj kom muab txhua yam uas Nws tau muab rau koj lawm rov qab rau Nws? (Tsis tau.) Yog li Vajtswv lub hom phiaj yog dab tsi? Vim li cas Vajtswv thiaj ua li no? Vajtswv puas muaj lub hom phiaj tswj kav koj? (Tsis muaj.) Vajtswv puas xav tsa Nws lub zwm txwv rau hauv tib neeg lub siab? (Xav.) Yog li qhov sib txawv ntawm Vajtswv txoj kev tsa Nws lub zwm txwv thiab Ntxwgnyoog txoj kev quab yuam kav yog dab tsi? Vajtswv xav tau tib neeg lub siab, Nws xav los kav tib neeg lub siab—qhov no txhais tau li cas? Nws puas yog txhais tias Vajtswv xav tau tib neeg los rau Nws siv, los ua tshuab rau Nws? (Tsis yog.) Yog li Vajtswv lub hom phiaj yog dab tsi? Muaj qhov sib txawv ntawm Vajtswv txoj kev xav kav tib neeg lub siab thiab Ntxwgnyoog txoj kev quab yuam kav thiab ua tib neeg tus tswv thiab lov? (Muaj.) Qhov sib txawv ntawd yog dab tsi? Koj puas tuaj yeem qhia rau Kuv kom meej meej? (Ntxwgnyoog ua los ntawm kev quab yuam hos Vajtswv cia tib neeg ua los ntawm kev txaus siab hlo.) Qhov no yog qhov sib txawv lov? Vajtswv tau koj lub siab muaj nuj nqi dab tsi? Thiab Vajtswv tau kav koj ho muaj nuj nqi dab tsi? Hauv nej lub siab nej puas nkag siab txog “Vajtswv kav tib neeg lub siab”? Peb yuav tsum qhia qhov ncaj ncees rau ntawm qhov uas peb tham txog Vajtswv no, tsis li ntawd neeg yuav to taub yuam kev tas mus li, thiab xav tias: “Vajtswv ib txwm xav kav kuv. Nws xav kav kuv ua dab tsi? Kuv tsis xav kom raug kav, kuv tsuas yog xav kom kuv ua tus tswv rau kuv tus kheej xwb. Koj hais tias Ntxwgnyoog kav tib neeg, tiam sis Vajtswv los kuj kav tib neeg thiab. Nws tsis yog ib yam xwb lov? Kuv tsis xav cia leej twg kav kuv. Kuv yog kuv tus kheej!” Qhov sib txawv ntawm no yog dab tsi? Muab qee yam kev xav. Kuv nug nej tias, “Vajtswv kav tib neeg” puas yog ib kab lus qhuav qhawv xwb? Puas yog Vajtswv txoj kev tswj kav tib neeg txhais tias Nws nyob hauv koj lub siab thiab tswj koj txhua lo lus thiab txhua yam kev mus los? Yog tias Nws hais kom koj zaum, koj puas muaj peev xwm sawv? Yog Nws hais rau koj kom mus rau sab hnub tuaj, koj tsis muaj muaj peev xwm mus rau sab hnub poob? Puas yog “txoj kev tswj kav” no hais txog qee yam ntawm cov kab no? (Tsis yog, nws tsis yog. Vajtswv xav kom tib neeg ua neej nyob raws li yam Vajtswv muaj thiab yog.) Los ntawm ntau xyoo no uas Vajtswv tau cawm tib neeg, hauv Nws tes dej num rau tib neeg los txog rau tam sim no hauv theem kawg no, qhov tseem ceeb uas raug rau tib neeg los ntawm txhua lo lus uas Nws tau hais yog dab tsi? Puas yog tias kom tib neeg ua neej nyob raws li yam Vajtswv muaj thiab yog? Saib lub ntsiab lus tiag tiag ntawm “Vajtswv kav tib neeg lub siab,” nws zoo li yog tias Vajtswv coj tib neeg lub siab los thiab kav nws, nyob rau hauv nws thiab tsis tawm mus li lawm; ces Nws dhau los ua tus tswv ntawm tib neeg lub siab thiab muaj peev xwm kav thiab tswj tau tus tib neeg ntawd lub siab nyiam, yog li tus tib neeg ntawd yuav tsum ua txhua yam li Vajtswv qhia kom nws ua. Nyob hauv qhov kev paub no, nws zoo li txhua tus neeg tuaj yeem dhau los ua Vajtswv tau thiab muaj Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab tus yam ntxwv. Yog li no, tib neeg puas tuaj yeem ua tau tej dej num ntawm Vajtswv? “Kev tswj kav” puas tuaj yeem piav qhia tau raws txoj kev no? (Tsis tau.) Yog li nws yog dab tsi? Kuv nug nej qhov no: Puas yog txhua lo lus thiab qhov tseeb uas Vajtswv tau muab rau tib neeg yog ib txoj kev nthuav tawm ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab yam Nws muaj thiab yog? (Yog.) Qhov no muaj tseeb tiag. Tiam sis nws puas yog ib qho tseem ceeb uas Vajtswv Nws Tus Kheej xyaum thiab muaj txhua lo lus uas Nws muab rau tib neeg? Muab kev xav rau qhov no. Thaum Vajtswv txiav txim rau tib neeg, vim li cas Nws thiaj li txiav txim? Cov lus no ciaj sia tau li cas? Lub ntsiab lus ntawm cov lus uas Vajtswv hais thaum Nws txiav txim rau tib neeg no yog dab tsi? Cov lus ntawd hais txog dab tsi? Puas yog hais txog tib neeg tus yam ntxwv coj tsis ncaj? (Yog.) Yog li qhov uas ua rau Vajtswv txoj kev txiav txim rau tib neeg tiav yog los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb los lov? (Yog.) Yog li Vajtswv “txoj kev tswj kav tib neeg” puas yog ib kab lus qhuav qhawv xwb? Nws yeej tsis yog. Yog li vim li cas Vajtswv thiaj hais cov lus no rau tib neeg? Nws lub hom phiaj hais cov lus no yog dab tsi? Puas yog Nws xav siv cov lus no coj los ua tib neeg lub neej? (Yog.) Vajtswv xav siv tag nrho cov lus tseeb uas Nws tau hais hauv cov lus no coj los ua tib neeg lub neej. Thaum tib neeg coj txhua yam ntawm qhov tseeb no thiab Vajtswv txoj lus thiab hloov kiag hauv nws tus kheej lub neej, tib neeg puas muaj peev xwm mloog tau Vajtswv lus? Tib neeg puas muaj peev xwm fwm Vajtswv? Tib neeg puas muaj peev xwm zam kev phem? Thaum tib neeg los txog qhov no, nws puas tuaj yeem mloog Vajtswv lub hwj chim kav thiab txoj kev npaj? Puas yog tib neeg nyob rau qhov chaw uas yuav zwm rau rau lub hwj chim ntawm Vajtswv? Thaum cov neeg uas zoo li Yauj, los sis zoo li Petus, mus txog qhov kawg ntawm lawv txoj kev, thaum lawv lub neej tuaj yeem pom tau tias loj hlob txaus lawm, thaum lawv muaj txoj kev nkag siab txog Vajtswv tiag tiag lawm—Ntxwgnyoog puas tseem yuav muaj peev xwm coj tau lawv tawm mus thiab? Ntxwgnyoog puas tseem yuav muaj peev xwm kav tau lawv? Ntxwgnyoog puas tseem yuav muaj peev xwm quab yuam tswj kav tau lawv? (Tsis muaj.) Yog li hom neeg no yog hom neeg dab tsi? Puas yog hom neeg uas Vajtswv tau los ua Vajtswv tug lawm tiag tiag? (Yog.) Nyob rau theem ntawm lub ntsiab lus no, nej pom tau li cas tias hom neeg no yog Vajtswv tug lawm tiag tiag? Los ntawm Vajtswv txoj kev xav, hauv cov xwm txheej no, Nws twb tau kav tus neeg no lub siab lawm. Tiam sis tus neeg no paub tau li cas? Puas yog Vajtswv txoj lus, Vajtswv lub hwj chim, thiab Vajtswv txoj kev, dhau los ciaj sia nyob rau hauv tib neeg, txoj sia no kav tib neeg lub neej tag nrho, kav txhua yam uas nws ua neej nyob thiab nws lub ntsiab tseem ceeb kom zoo tshaj plaws los ua kom Vajtswv txaus siab heev? Los ntawm Vajtswv txoj kev xav, puas yog tib neeg lub siab raug Nws kav tam sim no? (Yog.) Nej nkag siab li cas txog theem ntsiab lus no tam sim no? Nws puas yog Vajtswv tus Ntsujplig kav koj? (Tsis yog, nws yog Vajtswv txoj lus kav peb.) Nws yog Vajtswv txoj kev thiab Vajtswv txoj lus uas tau dhau los ua koj lub neej, thiab nws yog qhov tseeb ua tau dhau los ua koj lub neej. Lub sij haum no, tib neeg muaj lub neej uas los ntawm Vajtswv los, tiam sis peb tsis tuaj yeem hais tau tias lub neej no yog Vajtswv lub. Hauv lwm lo lus, peb tsis tuaj yeem hais tau tias lub neej uas tib neeg tsim nyog tau txais los ntawm Vajtswv txoj lus los yog Vajtswv lub neej. Yog li txawm tib neeg yuav ua raws li Vajtswv hais ntev npaum li cas, txawm yuav tau txais Vajtswv cov lus ntau npaum li cas los xij, tib neeg yeej tsis tuaj yeem dhau los ua tau Vajtswv li. Tab txawm yog muaj ib hnub Vajtswv hais tias: “Kuv tau kav koj lub siab lawm, tam sim no koj muaj Kuv lub neej lawm,” koj puas yuav xav tias koj yog Vajtswv lawm? (Tsis xav.) Yog li koj yuav dhau los ua yam dab tsi? Koj puas yuav tsis muaj ib txoj kev mloog lus rau Vajtswv kiag li lov? Koj lub siab yuav tsis muaj lub neej uas Vajtswv tau muab rau koj puv ntoob lov? Qhov no yog qhov qhia tau hais tias yam dab tsi tshwm sim thaum Vajtswv kav tib neeg lub siab. Qhov no yog qhov tseeb. Yog li thaum saib mus rau tej no, tib neeg puas tuaj yeem dhau los ua tau Vajtswv? Thaum tib neeg tau txais txhua lo lus ntawm Vajtswv, thaum tib neeg tuaj yeem fwm Vajtswv thiab zam kev phem, tib neeg puas muaj peev xwm muaj tau Vajtswv tus kheej thiab lub ntsiab tseem ceeb? (Tsis muaj.) Txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los xij, tib neeg yeej tseem yog tib neeg thaum txhua yam xaus. Koj yog yam uas tau tsim tawm los; thaum koj tau txais Vajtswv txoj lus los ntawm Vajtswv thiab tau txais Vajtswv txoj kev, koj tsuas muaj lub neej uas los ntawm Vajtswv txoj lus los xwb, thiab yeej tsis tuaj yeem dhau los ua tau Vajtswv kiag li.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem