Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 144

August 7, 2021

Niaj hnub no, nws yuav tsum meej tseeb rau nej txhua tus lawm tias, nyob rau tiam kawg, nws yog qhov tseeb uas tseem ceeb ntawm “txoj Lus yug los ua cev nqaij daim tawv” uas ua tiav los ntawm Vajtswv. Los ntawm Nws tes dej num tseeb nyob hauv ntiaj teb, Nws ua rau tib neeg los paub Nws thiab los koom nrog Nws, thiab los pom Nws tej num tseeb. Nws ua rau tib neeg pom meej tias Nws muaj peev xwm nthuav tej cim thiab tej txuj ci phim hwj thiab tias kuj muaj tej lub sij hawm thaum Nws tsis muaj peev xwm ua tau; qhov no nyob rau ntawm tiam ntawd. Los ntawm qhov no, koj pom tau tias Vajtswv tsis yog tsis muaj peev xwm nthuav tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, tab sis dua ntawd hloov Nws txoj kev ua hauj lwm raws li tes dej num uas ua kom tiav thiab raws li tiam ntawd. Nyob rau tiam tam sim no ntawm tes dej num, Nws tsis ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj lawm; tias Nws tau ua tej txhia cim thiab txuj ci phim hwj nyob rau Yexus tiam vim tias Nws tes dej num nyob rau tiam ntawd mas txawv. Vajtswv tsis ua tes dej num ntawd rau niaj hnub no lawm, thiab tej txhia tib neeg ntseeg Nws tsis muaj peev xwm nthuav tej cim thiab txuj ci phim hwj lawm, los sis lwm yam uas lawv xav tias yog tias Nws tsis nthuav tej cim thiab txuj ci phim hwj, ces Nws tsis yog Vajtswv. Qhov ntawd tsis yog ib txoj kev ntseeg yuam kev los? Vajtswv yeej muaj peev xwm nthuav tej cim thiab txuj ci phim hwj, tab sis Nws tab tom ua hauj lwm nyob rau ib tiam txawv lawm, thiab yog li Nws tsis ua tes dej num zoo li ntawd lawm. Vim tias qhov no yog ib tiam txawv lawm, thiab vim tias qhov no yog ib theem txawv ntawm Vajtswv tes dej num lawm, tej num uas ua yooj yim los ntawm Vajtswv kuj txawv lawm thiab. Tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv tsis yog txoj kev ntseeg rau tej cim thiab txuj ci phim hwj, los sis tsis yog txoj kev ntseeg rau tej txuj ci tseem ceeb, tab sis txoj kev ntseeg rau Nws tes dej num tseeb nyob rau tiam tshiab. Tib neeg los paub Vajtswv los ntawm tus yam ntxwv hauv qhov uas Vajtswv ua hauj lwm, thiab txoj kev paub no txi tau txoj kev ntseeg Vajtswv rau hauv tib neeg, uas yog hais tau tias, txoj kev ntseeg hauv tes dej num thiab tej num ntawm Vajtswv. Nyob rau theem no ntawm tes dej num, Vajtswv hais lus kiag. Tsis txhob tos kom pom tej cim thiab txuj ci phim hwj; koj yuav tsis pom ib qho hlo li! Qhov no vim tias koj tsis yog yug nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Yog tias koj tau yug los rau tiam ntawd, koj yeej pom tau tej cim thiab txuj ci phim hwj, tab sis koj yog yug nyob rau tiam kawg, thiab yog li koj tsuas pom Vajtswv qhov muaj tseeb thiab qhov ib txwm muaj xwb. Tsis txhob tos ntsoov kom pom tus Yexus uas piav tsis tau nyob rau tiam kawg. Koj tsuas muaj peev xwm pom tau tus Vajtswv uas muaj qab hau yug los ua neeg xwb, tus ua tsis txawv ntawm txhua tus tib neeg uas muaj sia nyob. Nyob rau txhua tiam, Vajtswv ua tej num yooj yim txawv hlo. Nyob rau txhua tiam, Nws ua qhov ntawm Vajtswv tej num yooj yim, thiab tes dej num ntawm txhua tiam sawv cev rau ib qho ntawm Vajtswv tus moj yam, thiab ib qho ntawm Vajtswv tej num. Tej num uas Nws ua yooj yim txawv nrog tiam uas Nws ua hauj lwm, tab sis lawv puas leej yog muab ib txoj kev paub rau tib neeg txog Vajtswv kom tob zog, ib txoj kev ntseeg Vajtswv uas tseeb dua thiab nqis-rau-ntiaj teb ntau dua. Tib neeg ntseeg Vajtswv vim ntawm tag nrho Vajtswv tej num xwb, vim Vajtswv mas phim hwj nkawg nkaus, zoo kawg nkaus, vim Nws yog tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab zoo yam piav tsis tau li. Yog tias koj ntseeg Vajtswv vim Nws muaj peev xwm ua tau tej cim thiab txuj ci phim hwj thiab kho tau cov muaj mob zoo thiab ntiab tau dab tawm xwb, ces koj txoj kev pom tsis yog lawm, thiab tej txhia tib neeg yuav hais rau koj tias, “Tsis yog tej ntsuj plig phem kuj muaj peev xwm ua tau tej no thiab los?” Qhov no tsis yog tsim kom muaj kev tsis to taub Vajtswv tus duab nrog rau Ntxwgnyoog tus duab los? Niaj hnub no, tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yog vim ntawm Nws tej num ntau thiab tes dej num ntau uas Nws ua thiab ntau txoj kev uas Nws hais lus. Vajtswv siv Nws cov lus hais los txeeb tib neeg thiab kho kom nws zoo tiav log. Tib neeg ntseeg Vajtswv vim ntawm Nws tej num ntau, tsis yog vim tias Nws muaj peev xwm ua tau tej cim thiab txuj ci phim hwj; tib neeg tsuas los paub Vajtswv los ntawm qhov pom Nws tej num xwb. Tsuas yog los ntawm Vajtswv tej num tseeb, Nws ua hauj lwm li cas, tej kev ntse twg uas Nws siv, Nws hais lus li cas, thiab Nws kho kom tib neeg zoo tiav log li cas—tsuas yog los ntawm qhov paub tej zoo li no xwb—koj thiaj nkag siab tau Vajtswv qhov muaj tseeb thiab to taub Nws tus moj yam, paub seb Nws nyiam dab tsi, seb Nws tsis nyiam dab tsi kiag li, thiab seb Nws ua hauj lwm li cas rau saum tib neeg. Los ntawm qhov paub Vajtswv qhov nyiam thiab tsis nyiam, koj thiaj cais tau qhov txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem, thiab los ntawm koj qhov paub Vajtswv ntawd yuav muaj kev loj hlob rau hauv koj lub neej. Muab hais luv luv, koj yuav tsum txais tau ib txoj kev paub Vajtswv tes dej num, thiab koj yuav tsum tsom koj txoj kev pom ncaj nraim txog txoj kev ntseeg Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Paub Vajtswv Tes Dej Num Hnub No

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem