Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 218

August 13, 2021

Nyob rau tiam kawg no tes dej num uas Kuv tau saib xyuas los tau ntau txhiab xyoo twb muab qhia tag nrho rau tib neeg lawm. Tsuas yog tam sim no Kuv thiaj li muab txhua yam uas tsis muaj neeg paub hais txog Kuv tes num saib xyuas no qhia rau tib neeg xwb, thiab tib neeg twb paub txog tej kev ntshaw ntawm Kuv tes num lawm, thiab tshaj dua li ntawd, twb los to taub txog tej uas Kuv muab zais cia lawm thiab. Kuv twb qhia txhua yam rau tib neeg ntawm txoj hau kev kawg txog tej uas nws txhawj txog lawm. Kuv twb qhib rau tib neeg tej uas Kuv muab zais cia lawm, tej uas muab zais cia yog tej uas twb muab npog tau li ntawm 5,900 xyoo lawm. Yehauvas yog leej twg? Tus Mexiyas yog leej twg? Yexus yog leej twg? Nej yuav tsum paub tag nrho tej no. Kuv tes num yog tig los rau cov npe no. Nej puas tau to taub li ntawd? Tsim nyog yuav muab Kuv lub npe dawb huv qhia li cas? Yuav ua li cas thiaj nthuav mus rau txhua haiv neeg uas hu txog Kuv raws li Kuv cov npe? Kuv tes num tseem tab tom nthuav, thiab Kuv yuav muab nthuav kom tag rau txhua haiv neeg. Txij thaum Kuv tes num tuaj txog nej lawm, Kuv yuav tsoo kom nej tawg li Yehauvas tau tsoo cov tswv yug yaj uas yog Daviv lub tsev hauv cov Yixayees, ua kom nej tawg ua sab ua sua mus txhua nrho txhua haiv neeg. Rau qhov nyob rau tiam kawg no, Kuv yuav tsoo txhua haiv neeg kom tawg mos nyoos thiab ua rau lawv cov neeg coj yam tshiab no mus pub rau lwm tus. Thaum Kuv rov los dua, cov teb chaws twb yeej raug Kuv cov nplaim taws muab faib muaj ntsim tag lawm. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Kuv yuav qhia txog Kuv tus kheej dua tshiab rau tib neeg ntiaj teb yam li lub hnub ntaiv tuaj, qhia txog Kuv tus kheej tab meeg rau lawv li tus duab ntawm tus Dawb Huv uas lawv tsis tau pom dua li, Kuv yuav mus kev nrog ntau haiv neeg, ib yam li Kuv, Yehauvas, yav dhau los tau mus kev hauv caj ces uas yog cov Yudais lawm. Tom qab ntawd, Kuv yuav ua tus coj neeg ntiaj teb ua neej nyob hauv ntiaj teb no. Lawv yuav paub txog Kuv lub hwj chim uas ci ntsa iab, thiab thaum ntawd Kuv yuav coj lawv zoo li tauv huab saum ntuj uas coj lawv kev hauv lawv lub neej, thaum ntawd Kuv yuav los tshwm rau lawv pom Kuv hauv tej chaw dawb huv. Tib neeg yuav pom Kuv hnub uas muaj kev ncaj ncees, thiab pom Kuv lub hwj chim tshwm ci ntsa iab. Yuav muaj li no thaum uas Kuv kav tag nrho lub qab ntuj no thiab coob leej uas yog Kuv cov tub yuav tau lub meej mom ci ntsa iab. Txhua qhov chaw hauv qab ntuj no, tib neeg yuav nyo hau pe, thiab Kuv yuav los tsuam chaw thiab nres khov kho hauv plawv nrog tib neeg ntiaj teb, rau saum lub pob zeb ntawm tes num Kuv tau ua hnub no. Tib neeg yuav ua num rau Kuv, thiab hauv Kuv lub tuam tsev. Lub thaj, uas puv npo tej yam uas qias thiab tej uas ntxim ntxub, Kuv yuav muab tsoo kom tawg mos nyoo thiab muab tsim dua tshiab. Tej me nyuam yaj uas yug tshiab thiab tej me nyuam nyuj yuav muab teeb rau saum Kuv lub thaj uas dawb huv. Kuv yuav muab lub tuam tsev niaj hnub nim no tshem thiab ua dua lub tshiab. Lub tuam tsev uas tseem sawv tam sim no, puv npo tej neeg uas tsis huv xwb, yuav vau mus, thiab lub uas Kuv ua dua tshiab yuav puv nkaus cov tub txib uas hwm Kuv. Lawv yuav rov sawv los thiab ua dej num rau Kuv hauv lub tuam tsev uas ci ntsa iab. Tseeb tiag nej yuav pom hnub uas Kuv tau txais lub meej mom ci ntsa iab thiab tseeb tiag nej kuj yuav pom thaum Kuv muab lub tuam tsev qub rhuav thiab tsa lub tshiab. Tsis tag li xwb, nej kuj tseem yuav pom hnub Kuv los nrog tib neeg nyob hauv ntiaj teb no xwb xwb li. Yog thaum Kuv muab lub tuam tsev tsoo tag lawm, yog li Kuv yuav coj Kuv lub tsev ntaub los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb, ib yam li lawv saib rau Kuv caj ces. Tom qab uas Kuv tsoo txhua haiv neeg tag lawm, Kuv yuav rov muab lawv sau los ua ke dua tshiab, dhau ntawd Kuv yuav ua Kuv lub tuam tsev thiab tsa Kuv lub thaj, kom txhua tus thiaj coj tau khoom tuaj fij rau Kuv, ua rau Kuv hauv Kuv lub tuam tsev, thiab muab lawv tus kheej tag nrho ua num rau Lwm Haiv Neeg. Lawv yuav zoo li haiv neeg Yixayees tam tsim no, hnav tej tsoos tsho pov thawj hlob suab ntev loo thiab ntoo lub mom vaj ntxwv uas muaj Kuv, Yehauvas, lub hwj chim nyob hauv plawv ntawm lawv, thiab Kuv lub hwj huam yuav roos lawv thiab nrog lawv ua ke. Kuv tes num hauv cov teb chaws uas yog Lwm Haiv Neeg los kuj yuav ua mus ib yam nkaus thiab. Kuv ua tes num rau cov neeg Yixayees li cas, Kuv yuav ua Kuv tes num rau cov teb chaws uas yog Lwm Haiv Neeg li ntawd thiab, rau qhov Kuv yuav nthuav Kuv tes num hauv cov neeg Yixayees thiab yuav nthuav mus rau cov teb chaws uas yog Lwm Haiv Neeg.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem