Nkauj Ntseeg | “Tib Neeg Lub Neej Txoj Sia Ces Yog Nyob Rau Hauv Vajtswv Lub Hwj Chim Kav Tag Nrho”

May 11, 2022

Cov Nkauj Qhuas ntawm Vajtswv Cov Lus

Yog ib tug tib neeg tsuas ntseeg txoj hmoo xwb—txawm tias lawv yuav paub tob txog nws los xij—

tab sis lawv yeej tsis muaj peev xwm paub thiab lees paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim

kav rau ntawm tib neeg txoj hmoo,

zwm rau nws thiab lees txais nws,

ces lawv lub neej txoj sia yuav ntsib kev puas tsuaj,

ua lub neej tsis muaj txiaj ntsig dab tsi, tsis muaj qab hau dab tsi;

lawv tseem tsis muaj peev xwm nkag los rau hauv tus Tswv Tsim txoj kev tswj hwm,

txhawm rau kom raug tsim ua tib neeg muaj kev txawj xav

thiab txaus siab raws li tus Tswv Tsim txoj kev pom zoo.

Ib tug tib neeg uas yog tus paub tseeb thiab swm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav

yuav tsum coj tus yam ntxwv nquag plias,

tsis yog coj tus yam ntxwv nyob ntsiag to los sis pab tsis tau dab tsi li.

Hos hom neeg zoo li no yeej lees txais tias txhua yam raug txoj hmoo tsis zoo,

lawv yuav tsum muaj lub ntsiab lus ntawm lub neej txoj sia

thiab txoj hmoo kom yog thiab raug:

Txhua lub neej txoj sia yeej zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav.

Thaum tib neeg tig saib txoj kev taug sab tom qub qab dhau los,

thaum tib neeg nco txog txhua zeeg sij hawm ntawm lawv lub neej yav dhau los,

tib neeg mam pom tias txhua kauj ruam ntawm tib neeg txoj kev taug hauv lub neej

txawm yuav ntxhov quas niab los sis du lwb lug los xij,

Vajtswv tsuas qhia tib txoj kev raws li qhov npaj tseg xwb.

Nws yog Vajtswv tej kev npaj, Nws ua tib zoo npaj tseg rau tib neeg

uas niaj hnub tam sim no los yeej tseem tsis muaj neeg paub txog.

Yuav muaj peev xwm lees txais tus Tswv Tsim lub hwj chim kav,

yuav txais Nws txoj kev cawm dim—

txoj hmoo zoo ntawd yog dab tsi!

Thaum yus tig saib rov qab txog yus txoj kev taug yav dhau los,

thaum yus to taub Vajtswv lub hwj chim kav tiag tiag lawm,

tib neeg yuav mob siab zwm rau txhua yam uas Vajtswv tau npaj tseg,

lawv yuav txiav txim siab ntau ntxiv thiab muaj kev ntseeg tus kheej siab

cia Vajtswv coj kev qhia tib neeg txoj hmoo

thiab tiv thaiv kev tig ntxeev siab rau Vajtswv.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem