Nkauj Ntseeg |“Vajtswv uas Yug Los Ua Neeg ntawm Tiam Kawg Siv Cov Lus Ua Kom Tib Neeg Zoo Tiav Log”

November 17, 2020

Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb mas qhov tseem ceeb ces yog los hais Nws cov lus;

qhov uas koj txuas ncauj txuas lus nrog ces yog Vajtswv txoj lus,

qhov koj pom ces yog Vajtswv txoj lus, qhov koj hnov ces yog Vajtswv txoj lus,

qhov koj ua raws ces yog Vajtswv txoj lus, qhov koj ntsib koj pom kiag

ces yog Vajtswv txoj lus,

thiab tus Vajtswv uas yug los ua neeg no mas feem ntau ces yog siv

Nws txoj lus los tsim kho kom tiab neeg zoo tshaj plaws.

Nws tsis siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv lawm,

thiab tshwj xeeb mas tsis ua tes hauj lwm uas Yexus twb ua yav tag los lawm.

Txawm hais tias Nkawd puav leej yog Vajtswv,

thiab ob tug puav leej muaj cev nqaij daim tawv,

Nkawd tes hauj lwm qhuab qhia tsis zoo ib yam.

Hnub no, tus Vajtswv tau tshwm sim los muaj cev nqaij daim tawv qhov tseem ceeb

tshaj ces yog ua kom tiav hlo

tes hauj lwm ntawm “txoj Lus tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv,”

los siv txoj lus los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws,

thiab ua kom tib neeg txais yuav kev qhuab ntuas ntawm txoj lus

thiab kev tsim kho kom zoo ntawm txoj lus.

Nyob rau hauv Nws cov lus Nws ua kom koj tau txais kev pab cuam

thiab tau txais txoj sia;

nyob rau hauv Nws cov lus koj pom Nws tes hauj lwm thiab tej kev ua.

Vajtswv siv txoj lus los qhuab ntuas thiab tsim kho kom koj zoo,

thiab yog li ntawd, yog koj raug kev txoj nyem, nws kuj yog vim Vajtswv txoj lus thiab.

Hnub no, Vajtswv ua hauj lwm mas tsis yog siv qhov tseeb, tab sis siv cov lus.

Tsuas yog tom qab uas Nws txoj lus twb los rau koj lawm mas tus Vajntsujplig

thiaj li ua tau hauj lwm nyob hauv koj

thiab ua kom koj raug kev mob thiab hnov kev qab zib.

Tsuas yog Vajtswv txoj lus xwb thiaj li coj tau koj los rau qhov muaj tiag,

thiab tsuas yog Vajtswv txoj lus xwb thiaj li muaj cuab kav yuav ua tau

kom koj zoo tshaj plaws.

Tsuas yog Vajtswv txoj lus xwb thiaj li muaj cuab kav yuav ua tau

kom koj zoo tshaj plaws.

Tes hauj lwm Vajtswv ua nyob rau tiam kawg

mas qhov tseem ceeb ces yog siv Nws txoj lus los tsim kho kom

txhua tus neeg zoo tshaj plaws thiab los coj tib neeg kev.

Tag nrho tes hauj lwm uas Nws ua ces yog siv txoj lus;

Nws tsis siv qhov tseeb los qhuab ntuas koj.

Muaj qee lub sij hawm uas ib txhia neeg tawm tsam Vajtswv.

Vajtswv twb tsis ua kom koj muaj kev xeeb txob,

koj cev nqaij daim tawv twb sis raug rau txim rau, los sis koj

twb tsis raug kev txom nyem—

tab sis thaum uas Nws txoj lus los kiag rau saum koj lawm,

thiab tsim kho koj kom zoo, ces koj yeej thev tsis tau li.

Thiab yog li ntawd, nyob rau tiam kawg,

thaum Vajtswv tshwm sim los ua neeg muaj cev nqaij daim tawv,

Nws siv txoj lus ntau tshaj coj los ua txhua yam kom tiav hlo thiab kom pom meej,

ua kom pom meej.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem